česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
arnika2
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty realizované v roce 2011: Společně proti povodním

Projekt byl zaměřen na společné hledání možností, jak snížit nebezpečí zejména bleskových povodní v oblastech, kde Česká republika sousedí s Polskem. Výstupy projektu přispěly k vyvolání diskuze a chápání problému ve spojitosti s přirozenými jevy v krajině. Tištěné a elektronické výstupy (letáky, výstava, web) pomohou ještě v dalších společných aktivitách českého i polského partnera projektu.

Projekt „Společně proti povodním“ navazuje na dřívější úspěšnou spolupráci dvou občanských sdružení. Českým partnerem bylo sdružení Arnika, program Ochrana přírody, polským Fundacija ekorozvoju. Základní osa projektu vznikla po povodních roku 2010, kdy došlo v oblastech okolo česko-polské hranice k rozsáhlým povodňovým škodám. Příčinou těchto povodní totiž většinou byly nevhodné lidské zásahy do vodních toků, provedené dříve v dobré víře, že přinesou lidem prospěch. Projekt byl připraven tak,  aby poukázal na to, jak fungují tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření, která pomáhají krajině hospodařit s vodou. V době, kdy více prší, pojmou značné množství vody. Naopak v sušších obdobích zadrženou vodu postupně vydávají do svého okolí. Na rozdíl od technických, betonových staveb obvykle pracují spolehlivěji a s velmi nízkými nebo žádnými provozními náklady.

V průběhu projektu realizátoři tato pravidla česky i polsky vysvětlovali v nejvíce postižených oblastech všem, kteří v budoucnu mohou rozhodovat o tom, jak lépe ochránit lidská sídla před velkou vodou – tedy hlavně zastupitelům, úředníkům, projektantům i aktivním občanům. Zvolili k tomu nejen metodu seminářů, tedy prezentaci komentovanou odborným lektorem s následnou diskuzí, ale také formu seznámení se s dopady různých opatření přímo v terénu. Účastníci workshopů  byli seznámeni jak s negativními příklady (svedení meliorací do zahloubeného vydlážděného koryta znamená velmi rychlou a prudkou povodňovou vlnu o několik málo kilometrů níže po toku), tak i s těmi pozitivními (mělký meandrující potůček se může rozlévat po pastvině a v obci pod nimi je klid).

V rámci projektu byly pro obecní zastupitele, úředníky státní správy a samosprávy, vodohospodáře, projektanty, nevládní organizace a pracovníky státní ochrany přírody v pohraničních oblastech dotčených povodněmi v roce 2010 uspořádány dva dvoudenní workshopy - jeden v Polsku (oblast Kladska) a druhý v České republice (oblast Liberecka).

Jako první byl pořádán seminář „Možnosti přírodě blízké protipovodňové ochrany na Liberecku“. Proběhl 20 – 21. 10. 2011 ve Vratislavicích nad Nisou. První den byl koncipován jako blok přednášek. Velký prostor byl ponechán diskuzi mezi účastníky i mezi jednotlivými přednášejícími. Druhý den byl zaměřen na terénní exkurze. Účastníci procházeli terénem nad obcemi a společně s přednášejícím diskutovali o souvislostech mezi morfologií terénu, vodohospodářskými úpravami a konkrétním dopadem příchodu prudké povodňové vlny do obce.

Druhý workshop s názvem „Možnosti přírodě blízké protipovodňové ochrany“ proběhl 26. – 27. 10. v Polsku, ve městě Polanica Zdrój. První den proběhly exkurze do terénu. Druhý den byl koncipován do dvou přednáškových bloků, prezentovány byly zejména praktické příklady možných řešení tzv. měkkých protipovodňových opatření.

Dalším výstupem projektu byla putovní výstava o velkých povodních v České republice a Polsku od roku 1997. Bylo zhotoveno celkem pět panelů v češtině a pět totožných panelů v polštině o příčinách a průběhu povodní v moderní době s příklady konkrétních povodní v letech 1997, 2002 a 2010. Česká verze výstavy je součástí dvanáctipanelové výstavy Řeky a povodně. V současné době výstava putuje po základních a středních školách.

Dále byly vytištěny letáky s objasněním přírodě blízkých protipovodňových opatření, příklady dobré a špatné praxe v protipovodňové ochraně a prevenci.

Letáky byl připraveny v češtině a přeloženy do polštiny. Distribuce započala na sérii akcí pořádaných ke Dni koupání v řekách s názvem Big Jump. Dále distribuce pokračovala na letních hudebních festivalech a akcích pro veřejnost. Polská verze byla ihned z tiskárny odeslána partnerům projektu, který samostatně zajišťuje šíření letáku na akcích pořádaných v Polsku.

Všechny akce související s projektem byly propagovány  na webu Arniky v sekci „akce“.