česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Legalizace a ověřovací agenda

Generální konzulát ČR v Chengdu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. Dále je oprávněn k superlegalizaci dokumentů vydaných a ověřených provinčním zahraničním úřadem (FAO - Foreign Affairs Office) provincií a měst Sichuan, Yunnan, Guangxi, Guizhou, Chongqing a Chengdu.
 

Notářské a ověřovací funkce Generálního konzulátu ČR v Chengdu jsou omezeny platnou Konzulární úmluvou mezi ČSSR a ČLR (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 97/1989 Sb, ze dne 13. 7. 1989). To se týká zejména úředního ověřování podpisů, které je omezeno pouze na občany České republiky, t.j. generální konzulát nemůže ověřovat podpisy na listinách cizím státním příslušníkům.

 

1. Ověření kopie

Je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Upozornění: Zásadně se neověřuje kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

2. Ověření podpisu

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

3. Ověření překladu

Ověření správnosti (úplného nebo částečného) překladu z  anglického do českého jazyka.

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

5. Superlegalizace - postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v ČR

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění.

Pro použití v České republice musí být taková listina opatřena vyšším ověřením (superlegalizací) zastupitelského úřadu ČR, který je akreditován pro stát nebo jeho provincii, jehož orgán listinu vystavil.

Cizozemské doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka (pořízeným soudním tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR či ve státě, kde je zápis o matriční události pořizován - další informace k překladům naleznete zde.) a musí být opatřeny předepsanými ověřeními. V ČLR je nutné tyto doklady superlegalizovat.

Upozorňujeme, že úředně ověřená kopie cizozemského dokladu se pořídí, až po provedení náležitého ověření (superlegalizaci).