česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen "občan"), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci generálního konzulátu (GK).

Občan má možnost obrátit se na náš GK a žádat o poskytnutí pomoci či jiné součinnosti, přitom je však potřebné, aby občan v odpovídající míře kooperoval s GK při řešení svého problému. GK za tímto účelem zajišťuje nepřetržitou službu.

K tomuto účelu slouží nouzová telefonní linka generálního konzulátu. Linka funguje pouze mimo pracovní dobu zastupitelského úřadu a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života. V ostatních případech nás kontaktujte v úředních hodinách.

Nouzová telefonní linka GK Chengdu: +86 156 8099 8104 (pouze pro telefonní hovory a nikoliv textové zprávy).

V případě potřeby zde naleznete seznam doporučených nemocnic pro konzulární oblast Generálního konzulátu ČR v Chengdu. 

 

Postup při ztrátě/odcizení cestovního dokladu:

Občan ČR, který během pobytu v ČLR ztratí (resp. je mu odcizen) český cestovní pas, může požádat o vystavení náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu) na zastupitelských úřadech ČR v ČLR, tedy na  Velvyslanectví České republiky v Pekingu, Generálním konzulátu v Chengdu,  Generálním konzulátu v Šanghaji (eventuálně na GK v Hongkongu –viz dále).

Událost je třeba co nejdříve nahlásit nejbližšímu oddělení policie (local Public Security Bureau), které k tomu vydá písemné potvrzení. Toto potvrzení je obvykle vyžadováno čínskými orgány vydávajícími výjezdní vízum do cestovního průkazu a slouží např. také jako nouzový doklad v ubytovacích zařízeních nebo při nákupu vlakové jízdenky. Pozor – pokud k události dojde na území pevninské části ČLR, může se žadatel obrátit pouze na zastupitelský úřad v Pekingu, Šanghaji nebo v Chengdu, nikoliv na Generální konzulát v Hongkongu, byť je pro něj třeba nejblíž, protože zmiňované potvrzení od policie umožňuje pouze přepravu po pevninské ČLR a nikoliv vstup na území Hongkongu.

Při okradení nebo ztrátě cestovních dokladů doporučujeme předem kontaktovat příslušný český úřad a následně se dostavit osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem zastupitelského úřadu. Na základě protokolu policie (podle místních podmínek), po ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR,  úřad vystaví náhradní cestovní doklad. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

- další informace k řešení ztráty nebo odcizení cestovních dokladů
- další informace k  vystavení cestovního průkazu

 

Základní informace o poskytování pomoci v nouzi: 

V případě havárie
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou nebo opravárenskou firmu apod.

V případě hospitalizace
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, v některých případech ve zprostředkování repatriace, v komunikaci s ošetřujícím lékařem apod.

V případě úmrtí
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, zjištění otázky uvolnění lidských pozůstatků k repatriaci do ČR, v komunikaci s místní policií v případě potřeby apod.

V případě omezení osobní svobody
V případě zadržení nebo uvalení vazby je právem občana požádat o spojení s příslušným ZÚ ČR působícím ve státě či akreditovaném pro stát, jehož orgány o omezení osobní svobody občana rozhodly. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v provedení konzulární návštěvy ve vězeňském zařízení na žádost občana či jeho příbuzných apod.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

Nejrychlejší způsob pomoci je zaslání peněz prostřednictvím specializovaných organizací (např. Western Union, Chequepoint) příbuznými či přáteli. Vedle rychlosti je výhodou této formy i široká síť poboček organizací zprostředkovávajících zaslání finančních prostředků (takže občan nemusí cestovat k ZÚ) i neomezená výše zasílané částky. V závislosti na různých okolnostech je možno obdržet peníze touto formou v řádu desítek minut.

Další formou je provedení tzv. doplňkového prodeje valut občanovi ze strany ZÚ, v rámci něhož vyplacení ekvivalentu vyplácené částky v cizí měně předchází potvrzené zaslání odpovídající sumy v Kč na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR příbuznými či přáteli občana žádajícího o pomoc. V tomto případě je výše částky omezena pouze na sumu nutnou k zabezpečení dopravy občana do ČR a není možno ji použít např. na prodloužení pobytu v zahraničí.

Existují i další, výjimečně využívané, možnosti jako je např. poskytnutí půjčky ve zcela mimořádných případech, kdy nelze na základě konkrétních okolností postupovat jiným, standardním způsobem.

Pomoc může spočívat i v poskytnutí informací nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, zjištění nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu zajištění návratu občana do ČR apod.


Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem zjištění možnosti získání zaměstnání a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze cestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.