česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Svatba v ČLR - vystavení českého oddacího listu

Upozorňujeme, že orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství cizího státního občana vyžaduje předložení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Zastupitelské úřady přijímají podkladové materiály k zapsání matričních událostí k nimž došlo v cizině (jedná se např. o zápis narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství či úmrtí) a zasílají je k dalšímu řízení na zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno-střed. Vyřízení žádosti o vydání českého matričního dokladu trvá přibližně 2-3 měsíce.

Cizozemské doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka (pořízeným soudním tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR či ve státě, kde je zápis o matriční události pořizován - více informací k tlumočníkům v ČLR naleznete zde) a musí být opatřeny předepsanými ověřeními - v ČLR je nutné tyto doklady superlegalizovat

Postup získání superlegalizace čínského oddacího listu (či jiného cizozemského matričního dokladu):

Čínský oddací list nejdříve ověří čínský notář. Následuje Ministerstvo zahraničí ČLR na státní nebo provinční úrovni, které doklad opatří ověřovací doložkou, čímž provede tzv. legalizaci. Následně je nutné vyřídit tzv. superlegalizaci, tj. vyšší ověření českým zastupitelským úřadem. Superlegalizaci je možné vyřídit po vlastní linii, tj. osobně po předchozím objednání přijít na generální konzulát či využít služeb Ministerstva zahraničních věcí ČLR, které v pravidelných intervalech dokumenty k superlegalizaci na zastupitelský úřad zasílá. 

Upozorňujeme, že je třeba dodržet konzulární působnost jednotlivých českých úřadů v ČLR- tzn., že například Generální konzulát ČR v Chengdu nemůže superlegalizovat doklady s legalizací Ministerstva zahraničí ČLR z Pekingu (ty musí být superlegalizovány českou ambasádou v Pekingu). 

 

K zápisu uzavření manželství státní občan ČR předloží:

a) Žádost o zápis uzavření manželství (DOCX, 43 KB)

b) čínský oddací list opatřený legalizací a úředním překladem do českého jazyka - viz výše 

c) doklad o státním občanství ČR

d) rodný list či jeho úředně ověřená kopie (pouze občan ČR)

e) rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako rozvedený

f) úmrtní list zemřelého manžela, uzavíral-li některý ze snoubenců manželství jako ovdovělý

i) případně žádost o zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru (DOCX, 28 KB)