česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Volby

Podle současné právní úpravy lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbě Prezidenta ČR.

Volit do Senátu Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a do krajských či obecních zastupitelstev v zahraničí nelze. Na jednotlivých odkazech však naleznete informace týkající se jednotlivých voleb (uzavření zvláštního seznamu voličů, konec lhůt pro podání žádosti o vydání voličského průkazu apod.). 

České zákony neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

Hodláte-li se účastnit voleb na Generálním konzulátu ČR v Chengdu, máte dvě možnosti jak postupovat.

1.

Při dlouhodobém pobytu v provinciích spadající do působnosti našeho úřadu (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi a Chongqing) je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na našem úřadu. Pokud dlouhodobě žijete v jiné provincii, je nutné o zápis požádat zastupitelský úřad, který spravuje oblast, ve které žijete. 

Zvláštní seznam voličů vedou zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis (např. viz Žádost o zápis do ZSV (PDF, 105 KB), doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není zákonem daný žádný předepsaný formulář a může být sepsána i volnou formou. 

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič může již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránkyZastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Pokud se chce volič, který je zapsán do zvláštního seznamu voličů na Generálním konzulátu ČR v Chengdu zúčastnit na území ČR voleb do Senátu Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a voleb do zastupitelstev krajů, může rovněž požádat generální konzulát o vydání voličského průkazu a s tím pak volit v ČR. Do zastupitelstev obcí na základě voličského průkazu volit nelze.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (žádost může být sepsána volnou formou či můžete použít Žádost o vyškrtnutí ze ZSV (PDF, 151 KB)). Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

2.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Připomínáme, že do Senátu, Evropského parlamentu a do krajských či obecních zastupitelstev v zahraničí volit nelze, a to ani na základě voličského průkazu. 

 

Aktuální informace k volbám (stránky Ministerstva vnitra ČR)
Výsledky voleb (volební server Českého statistického úřadu)