česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Žádost o vydání cestovního pasu ČR

Prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Chengdu mohou občané ČR požádat o vystavení biometrického cestovního pasu ČR. 

 

Cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji  Platnost cestovního pasu je 10 let, v případě dětí do 15 let je platnost 5 let. Platnost nelze prodloužit a správní poplatek je vybírán při podání žádosti o pas. 

Při podání žádosti o cestovní pas na zastupitelském úřadě je třeba počítat se zákonnou lhůtou, která je 120 dnů (tj. 4 měsíce) ode dne podání žádosti, na rozdíl od lhůty pro vydání v ČR, která je 30 dnů. Ze zkušenosti lze říci, že pas je vyřízen dříve (do cca 2 měsíců), nelze na to však spoléhat. 

Výrobu cestovního pasu s biometrickými prvky zajistí Státní tiskárna cenin, vyrobený cestovní pas je prostřednictvím příslušného obecního úřadu přeposlán na MZV ČR, odkud je zpravidla odeslán zpět na náš úřad, odkud jej předáme žadateli. Nově nyní existuje možnost si hotový cestovní doklad vyzvednout i u obecního úřadu dle místa Vašeho trvalého bydliště, tuto možnost je ale třeba nahlásit v době podání Vaší žádosti na zastupitelském úřadě.

V případě žádosti občana mladšího 15 let žádost podává zákonný zástupce (jeden z rodičů).
Vyžaduje se osobní účast jak zákonného zástupce, tak i dítěte. K žádosti je třeba předložit níže uvedené dokumenty, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Za občana mladšího 15 let vyhotovený pas přebírá zákonný zástupce, který žádost podal. Osobní účast dítěte při převzetí pasu se nevyžaduje.

V případě žádosti občana ve věku 15-18 let se žádost podává v přítomnosti zákonného zástupce (jeden z rodičů), který musí podepsat souhlas s vydáním pasu pro nezletilého občana. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce musí být k žádosti přiložen jeho souhlas s úředně  ověřeným podpisem. Jinak platí postup jako v případě dospělého žadatele.

Více informací ohledně agendy cestovních dokladů naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

 

Náležitosti k podání žádosti:

1. doklad totožnosti žadatele (platný občanský průkaz ČR, nebo platný cestovní pas ČR);

2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, nebo matriční doklad);

3. doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, aktuální osvědčení o státním občanství ČR, nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden);

4. doklad o rodném čísle (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, samostatný doklad o přidělení rodného čísla, nebo matriční doklad - rodný list, oddací list, úmrtní list);

5. 1 fotografii vyrobenou přesně podle předepsaných požadavků (5x5 cm, bílé pozadí). Pokud nebude dodána fotografie dle požadavků, nelze žádost o pas podat. Fotografii doporučujeme zkontrolovat dle šablony (PDF, 62 KB)

6. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů. Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat;

7. otisky prstů (u osob mladších 12 let se otisky prstů nepořizují)

8. prohlášení o státním občanství:

 

Převzetí vyhotoveného pasu

Po obdržení Vašeho cestovního pasu budete vyzváni telefonicky/emailem k jeho převzetí. Osoby starší 15 let si pas vyzvedávají osobně (tj. rodič, který byl přítomen při podání žádosti, již nemusí být přítomen).

Cestovní pas lze vydat pouze žadateli, který prokáže svou totožnost (tj. buď svým starým pasem, občanským průkazem nebo svým rodným listem a osvědčením o státním občanství ČR, na jehož základě byla žádost přijata).

Poučení, jak zacházet s nově vystaveným pasem, naleznete v tomto letáku. 

 

Vrácení pasu starého

Podle § 32 odst. 1 písm. b) Zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je držitel cestovního dokladu, tj. i cestovního pasu, povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání nebo jiným orgánům uvedeným v tomto ustanovení. 

Pokud občan odmítne vrátit neplatný cestovní pas, lze ho zadržet podle § 32 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb. a stíhat takové jednání jako přestupek podle §42b písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 62/2002 Sb..