česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé vízum

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem). Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním nebo podnikáním.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • 2x fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek (2 500 Kč obecně, 5 000 Kč pro účel podnikání)
 • podpůrné doklady
  • o účelu pobytu (např. doklad o přijetí ke studiu, lázeňský voucher, dokument prokazující rodinné vazby aj.)
  • ubytování (např. nájemní smlouva aj.)
  • o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu aj.)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců
 • na vyžádání doklad potvrzující splnění opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza
  • je nutné předložit komplexní cestovní zdravotní pojištění sjednané u Pojišťovny VZP (popř. na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i u jiné pojišťovny) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče uzavřené u VZP. 
   • na cizince, kteří jsou/budou účastníky veřejného zdravotního pojištění se tato povinnost nevztahuje a předkládají pojistnou smlouvu v rozsahu nutné a neodkladné péče na dobu, než se na ně bude vtahovat veřejné zdravotní pojištění, tedy na dobu nejméně 40 dnů ode dne udělení víza. 

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka. Na úřední dokumenty se vztahuje požadavek na vyšší ověření, tzv. superlegalizaci

 

Právní zdroje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 Užitečné odkazy: