česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobá víza (schengenská) do 90 dnů

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

  • V rubrice "Účel pobytu" naleznete seznam podpůrných dokumentů, které jsou vyžadovány pro jednotlivé účely.
  • V rubrice "Jak pozvat cizince" naleznete možnosti, jakými lze na území ČR pozvat cizince
  • V rubrice "Požadavek na biometriku" naleznete informace o požadavky na sejmutí otisku prstů.
  • V rubrice "Formulář žádosti" naleznete formulář žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum.
  • V rubrice "Zvláštní případy" jsou informace k získání dokladu o účelu pobytu pro zácvik zaměstnanců zahraničních firem a pro dodavatelské práce vykonávané zaměstnanci zahraničních firem. Taktéž zde naleznete informace k letištnímu průjezdnímu vízu.
  • V rubrice "Předchozí konzultace a informace" naleznete informace o institutu konzultace a informace ústředních orgánů při posuzování žádostí o schengenská víza. 
  • V rubrice "SIS" naleznete informace o Schengenském informačním systému. 

Kdo podává žádost

Žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů).

Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, a proto se nemusí k podání žádosti dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / opatrovníkem, který za ně žádost podá


Kde podat žádost

Žadatelé a rezidenti z provincií (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi a Chongqing), kteří si budou chtít podat žádost o krátkodobá schengenská víza do ČR, mají možnost svou žádost podat prostřednictvím vízových center společnosti VFS Global, které se nachází v Chengdu, Kunmingu a Chongqingu.

Více informací k podání žádosti tímto způsobem naleznete na webových stránkách VFS Global.

Podání žádosti o schengenské vízum přímo na Generálním konzulátu ČR v Chengdu není vzhledem k výše uvedenému možné. Výjimku tvoří rodinní příslušníci občanů EU, kteří mohou kromě podání své žádosti ve vízovém centru využít i možnost podání přímo na generálním konzulátu (po předchozí rezervaci termínu). V případě potřeby k rezervaci termínu použijte naši emailovou adresu chengdu@embassy.mzv.cz

Žádost se podává ve vízovém centru České republiky v případě, že Česká republika je jediným nebo hlavním cílem cesty. Hlavním cílem cesty je při návštěvě několika států schengenského prostoru ten stát, ve kterém bude pobyt nejdelší. Je-li délka pobytu na území více států schengenského prostoru stejná, je hlavním cílem cesty ten stát, ve kterém se nachází hlavní účel cesty (např. účast na konferenci). Nelze-li určit hlavní cíl cesty podle tohoto klíče, žádost se podává na zastupitelském úřadu toho státu schengenského prostoru, jehož hranice se překročí jako první.

 

Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt. Pakliže se v tomto státě nenachází zastupitelský úřad ČR, žádost se podává na konzulárně příslušném zastupitelském úřadu ČR v jiném akreditovaném státě (často sousedním) nebo na zastupitelském úřadu jiného státu schengenského prostoru – pokud s ním ČR uzavřela dohodu o zastupování.

Nachází-li se na území jednoho státu více konzulárních úřadů ČR (např. konzulární úřad při zastupitelském úřadu a dále generální konzulát/y), žádost se podává na konzulárním úřadu, v jehož konzulárním obvodu má žadatel pobyt.

Generální konzulát České republiky v Chengdu z teritoriální působnosti spravuje provincie Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi a samosprávné město Chongqing.


Kdy podat žádost

O schengenské vízum se žádá nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dnů před cestou. 


Jak dlouho lze pobývat

Délka platnosti schengenského (krátkodobého) víza se určuje podle požadované a doložené délky pobytu.

Pravidlo 90/180: schengenském prostoru lze pobývat max. 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Po vyčerpání 90 dní je třeba schengenský prostor opustit. Je povinností cizince si počet dní ohlídat a nepřekročit jej. Počet dní pobytu na území schengenského prostoru se zjistí podle vstupních a výstupních razítek. Jako pomocný nástroj pro výpočet dní lze použít tzv. norskou kalkulačku.

Pravidlo 90/180 se netýká cizinců, kteří (1) pobývali v ČR / schengenském prostoru na základě schengenského (krátkodobého) víza a pro další krátkodobý pobyt jim bylo vystaveno krátkodobé vízum pouze pro ČR (tato víza jsou udělována pouze výjimečně), (2) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu nebo (3) kteří mohou pobývat na území ČR na základě bilaterální dohody.

Upozorňujeme, že veškeré náležitosti předkládané k žádosti o krátkodobé schengenské vízum musí prokazovat jednorazový pobyt nepřesahující 90 dnů. Předložení náležitostí prokazující jednorázový pobyt přesahující 90 dnů je důvodem k zamítnutí žádosti. 


Rozhodnutí o vízu

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum je na Generálním  konzulátu České republiky v Chengdu ve většině běžných případů vyřízena během 5 pracovních dní po obdržení žádosti. Delší lhůty jsou možné, ale výjimečné.


Neudělení víza

V případě neudělení (a zrušení nebo zneplatnění) schengenského (krátkodobého) víza obdržíte formulář, kde je uveden důvod a možnost dalšího postupu – např. podání nové žádosti nebo podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, během 15 dnů od obdržení rozhodnutí o zamítnutí – v originále s originálem podpisu (tj. osobně, poštou nebo datovou schránkou). Instrukce jsou rovněž uvedeny na formuláři.

Upozorňujeme, že dnem 31. července 2019 vstupuje v platnost novela Zákona o pobytu cizinců (č. 326/1999 Sb.), která nově stanoví poplatek za podání odvolání ve věci nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého (Schengenského) víza ve výši 60 €. Tento poplatek se netýká rodinných příslušníků občanů EU.


Vstup na území

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných k žádosti o vízum. Udělení víza automaticky nezaručuje vstup na území.


 

Užitečné odkazy:

Informace Euroskopu o Schengenu

Brožura Evropské komise o Schengenu

Informace Ministerstva vnitra o Schengenu

Informace Úřadu pro ochranu osobních údajů o Schengenu

Informace Evropské komise o Schengenu (anglicky)

Informace EUR-Lexu o Schengenu (anglicky)

Schengen Visa Info (anglicky)