česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas s biometrickými prvky (e-Pas)

Dne 1. září 2006 vstoupil v platnost zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Od 1.dubna 2009 přijímáme žádosti o vystavení cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie a otisky prstů), tzv. e-Pasu.

 

Cestovní pas Cestovní pas_datová stránka

 

Dříve vydané druhy cestovních dokladů zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

Platnost cestovního dokladu končí:

  • uplynutím doby v něm vyznačené,
  • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
  • uplynutím doby 3 měsíců ode dne uzavření sňatku,
  • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Platnosti e-Pasů je 10 let; dětem do 15 let se vydávají s dobou platnosti 5 let.

Žadatel je povinen se dostavit osobně k podání žádosti přímo na Generální konzulát a následně i k převzetí vyhotoveného cestovního pasu. E-Pas je nutné vyzvednout v místě, kde bylo o jeho vydání požádáno. Nelze podat žádost o vydání e-Pasu např. v ČR a nechat si vyhotovený biometrický pas zaslat na konzulát do USA. Všechny náležitosti pro vydání tohoto cestovního dokladu musí být vyřízeny před samotným podáním žádosti. Není možné, aby občan současně žádal o vydání matričního dokladu z odd. zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství. Na vyřízení žádosti je příslušnému úřadu v ČR dána ze zákona lhůta 120 dní od data podání žádosti.

Před vlastním podáním žádosti o vydání cestovního pasu nabízíme možnost předběžného ověření shody údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel (IS EO) k osobě žadatele.

K žádosti o vydání e-Pasu je žadatel povinen předložit:

1.     Dva platné doklady totožnosti:

  • platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR ne starší než 12 měsíců od data vydání,
  • americký nebo jiný cizozemský doklad totožnosti (US ID, US drivers license).

V případě, že nemáte žádný platný doklad totožnosti, je nutné přijít se svědkem, který má platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR.

2.     Originál českého rodného listu (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

Pokud jste český rodný list nikdy neměli, musíte si nechat udělat zápis narození v ČR. Více informací naleznete ZDE. Pokud jste rodný list měli a z nějakých důvodů ho nemůžete předložit, musíte si požádat o duplikát.

3.     Originál českého oddacího listu (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

-  vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list. Pokud český oddací list nemáte, musíte si nechat zapsat manželství v ČR. Více informací naleznete ZDE. Pokud jste český oddací list měli a z nějakých důvodů ho nemůžete předložit, musíte si požádat o duplikát.

4.     Originál českého rozvodového rozsudku (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

Pouze v případě, je-li manželství rozvedené. Více informací o získání rozvodového rozsudku naleznete ZDE.

5.     Doklad o rodném čísle

Ke zjištění rodného čísla vyžadujeme:

·        platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR,

·        matriční doklad - originál nebo úředně ověřená fotokopie z ČR rodného listu,

·        doklad o přidělení rodného čísla vydaný MV ČR - pouze v případě, že rodný list neobsahuje rodné číslo.

Pokud žadatel nemá české rodné číslo je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření. Žadatelům, kteří v nedávné době znovu získali zpět české státní občanství a kteří se v posledních několika letech nezdržovali dlouhodobě na území České republiky, doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky. V takovém případě, prosíme, abyste kontaktovali naše konzulární oddělení na tel. (312) 861-1037 nebo e-mailem: consulate_chicago@mzv.cz. Formulář žádosti naleznete ZDE.

6.     Originál dokladu o nabytí cizího státního občanstvía způsob jeho nabytí (manželstvím – cizozemský rodný list manžela/lky, nebo naturalizační doklad manžela/lky).

7.     Doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj

8.     Prohlášení o státním občanství

V případě občanů mladších 18 let musí rodič podat se svým prohlášením i prohlášení o státním občanství za dítě. Formuláře obdržíte i při vyřizování nového pasu na našem úřadě.

9. Nahlášení ztráty cestovního pasu (PDF, 174 KB)

Od 1. ledna 2012 je v zahraničí držitel cestovního pasu povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení případně zničenínebo jeho nález nahlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Zastupitelskýúřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámítuto skutečnost orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.

Na základě tohoto oznámení bude Váš dosavadní pas zařazen do databáze neplatných pasů. Pamatujte si, že pas je majetkem státu a Vy jste povinni pas chránit před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti může být kvalifikováno jako přestupek, za který Vám podle § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, hrozí pokuta až 30 tisíc korun. Pokud Vám byl pas odcizen, měli byste okradení nahlásit na místní policii a policejní zprávu přiložit k tomuto oznámení. Je to nejlepší způsob, jak prokážete, že jste učinili všechno pro to, aby Váš pas nebyl odcizen, resp. aby odcizený pas nebyl zneužit. Pozor, zákon stanoví, že po návratu do České republiky jste povinni o ztrátě, resp. odcizení pasu, ještě jednou informovat příslušný obecní úřad.

10. Poplatek

Konzulární poplatky za vystavení e-Pasu můžete zaplatit v hotovosti nebo formou "money order" vystavaného na Consulate General of the Czech Republic in Chicago. Osobní šeky Generální konzulát nepřijímá. Informaci o poplatcích naleznete ZDE.

11. Podpůrný doklad k odůvodnění potřeby mít více pasů

Pokud je Váš dosavadní pas platný a potřebujete si jej ponechat, napište příslušné odůvodnění. Doporučujeme Vám, abyste k odůvodnění přiložili i nějaký podpůrný doklad (například kopii platného amerického víza anebo kopii stránky potvrzující vstup do Izraele v případě, že hodláte cestovat do arabských zemí). Zákon stanoví, že další cestovní pas lze vydat pouze v odůvodněných případech.

Pokud s novým pasem neobdržíme také souhlas s ponecháním Vašeho dosavadního pasu, nový pas Vám nebudeme moci vydat dříve, než dosavadní pas odevzdáte, anebo než příslušný obecní úřad rozhodne o tom, že si můžete svůj dosavadní pas ponechat. Upozorňujeme na to, že jakmile Váš pas přestane platit, jste povinni jej bez zbytečného odkladu odevzdat na konzulátu nebo obecním úřadě, jinak se dopouštíte přestupku a můžete dostat pokutu až 5 tisíc korun.

Vydání cestovního pasu pro děti do 15 let

Žádost o vydání cestovního pasu pro děti mladší 15-ti let mohou podat a podepsat jedině rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Otisky prstů se snímají osobám starším 12 let. Nezletilí žadatelé starší 15 let k žádosti přikládají písemný souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Pokud žádost o vydání cestovního pasu podávají v nepřítomnosti rodiče nebo jiného zákonného zástupce, musí být jejich podpis na uvedeném souhlasu notářsky ověřen. Rodič přikládá k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte i  svůj rodný list, vdané ženy oddací list, příp. český rozsudek o rozvodu a platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz, příp. americký nebo jiný cizozemský doklad totožnosti - US ID, US drivers license).

Žadatel je povinen převzít cestovní pas s biometrickými údaji na ZÚ osobně, zastoupení na základě plné moci je vyloučeno. Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní pas s biometrickými údaji zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje.

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům starším 5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.

Děti zapsané do cestovního pasu rodičů

Některé státy nemusí umožnit vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Vzhledem k tomu, že jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí těchto států, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci těchto opatření ani za komplikace, které z tohoto důvodu mohou občanům ČR vzniknout při vstupu nebo pobytu na území těchto států. Totéž platí o cestování dětí zapsaných do cestovního dokladu rodiče.

přílohy

Žádost o osvědčení rodného čísla 13 KB PDF (Acrobat dokument) 5.3.2012

Oznámení o ztrátě cestovního pasu 307 KB PDF (Acrobat dokument) 1.9.2020

Odůvodnění potřeby držení dvou platných cestovních pasů 45 KB PDF (Acrobat dokument) 5.3.2012

Prohlaseni_1 308 KB PDF (Acrobat dokument) 1.9.2020

Prohlaseni_pro_nezletile_dite_1 56 KB PDF (Acrobat dokument) 18.3.2014