по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Informace z konzulárního úseku

S účinností od 1. září 2019 byly vládou ČR stanoveny kvóty na ekonomickou migraci. Podrobnější informace naleznete v článku o Programu ekonomické migrace - MOLDAVSKO.

Žádost o schengenské vízum za účelem turistiky, léčení nebo návštěvy příbuzných/ známých

Pro občany třetích zemí: k podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum (do České republiky nebo do Španělska) za účelem turistiky, léčení nebo návštěvy příbuzných/známých je nutné se předem zaregistrovat na tel. 022-209-933, v úterý nebo pátek od 8:00 do 16:00 hod. Bez registrace nebudou žadatelé přijati. Rodinní příslušníci občanů EU (manžel/ka nebo příbuzní v přímé linii) se mohou dostavit bez registrace.

UPOZORNĚNÍ: žadatelé, kteří nejsou občany Moldavské republiky, mohou podat žádost o vízum na konzulárním úseku ZÚ Kišiněv pouze v případě, že mají povolený dlouhodobý pobyt v Moldavské republice.

 

Podání žádosti o krátkodobé vízum za účelem zaměstnání

K podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum za účelem zaměstnání je nutné se předem objednat.

K registraci je nutné se dostavit osobně na přepážku konzulárního úseku a předložit:

  1. originál cestovního pasu
  2. originál rozhodnutí z Úřadu práce ČR

Pokud žadatel nepředloží originál rozhodnutí z Úřadu práce nebo pošle za sebe někoho jiného, nebude zaregistrován.

Žádost o registraci se podává osobně, zastoupení prostředníkem nebo na základě plné moci není možné.

 

 

POZOR!
Velvyslanectví České republiky v Moldavské republice upozorňuje žadatele o víza na časté případy podvodů ze strany různých zprostředkovatelů práce. Za telefonické ani e-mailové objednávání není účtován žádný poplatek!

 

Ověřování překladů, podpisů a kopií dokumentů, agendy CzechPOINT

Úterý od 9:00 do 12:00 hod.

Ověřování překladů z ruštiny / rumunštiny do češtiny (a naopak), ověřování kopií dokumentů a podpisů se provádí každé úterý bez objednání. Vydávání ověřených dokladů se provádí ve stejný den nebo po dohodě v jiný pracovní den. Z technických důvodů nebude toto ověřování prováděno ve dnech 20. a 27. srpna 2019.

Ve stejný den je možné také požádat o výpis z Rejstříku trestů ČR, zřízení datové schránky, výpis z bodového hodnocení řidičů a další výpisy z agend CzechPOINT.
 

Otevírací doba konzulárního a vízového úseku Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě:

Podání žádostí o krátkodobá a dlouhodobá víza a pobytová oprávnění: 

pondělí, středa, čtvrtek

8:30 - 10:30 hod.

Výdej cestovních dokladů s udělenými vízy nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vízum:

pondělí, středa, čtvrtek

13:00 - 15:00 hod.

 

Nová pravidla pro sjednávání termínu podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Příjem žádostí o veškeré typy pobytových oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu) je organizován na základě registrace k podání žádosti.  Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná.

Velvyslanectví České republiky oznamuje, že od 15. března 2019 došlo ke změnám v objednávání termínů pro podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty (bod 1), od 1. září 2019 dochází ke změnám v objednávání žadatelů o zaměstnanecké karty (bod 2).

1) Žadatelé o dlouhodobé vízum za účelem studia, sloučení rodiny, vědeckého výzkumu, modré karty, za účelem zdravotním, kulturním, sportovním či sezónního zaměstnání se registrují na e-mailovou adresu visa_chisinau@mzv.cz 

V případě obsazení všech termínů nebudou další žádosti přijímány.  

Povinné náležitosti žádosti o registraci: Žádost je třeba zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu, v předmětu e-mailu je nutné uvést pouze číslo cestovního dokladu (pasu) žadatele. Žádosti, které budou zaslány vícekrát, budou z dalšího zpracování vyřazeny (žadatel nebude zapsán). Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky visa_chisinau@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) a na vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z více e-mailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele. V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, bude jeho e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.

Každý e-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno a příjmení žadatele latinkou (shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu), datum narození, kontaktní údaje žadatele (e-mail a telefon) a uvedení účelu pobytu (studium, sloučení rodiny, vědecký výzkum, modrá karta, zdravotní, kulturní, sportovní, sezónní zaměstnání).

K e-mailové žádosti o registraci je třeba přiložit naskenované kopie následujících dokumentů (ve formátu JPG, JPEG nebo PDF, přičemž objem dat nesmí přesáhnout 10 MB – žádosti které přesáhnou stanovený objem dat, budou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny):

  • kopii datové stránky cestovního pasu žadatele (s fotografií a osobními údaji) a
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu (např. potvrzení o studiu, rozhodnutí Úřadu práce o sezónním zaměstnání, apod.)

Žadatelé ze třetích zemí s přechodným nebo trvalým pobytem v Moldavské republice přikládají také kopii povolení k pobytu v Moldavské republice.

Jiné doklady není nutné přikládat. Bez výše uvedených údajů a příloh je žádost o registraci považována za neplatnou, nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli z dalšího zpracování vyřazena. Kromě povinných náležitostí žádost nesmí obsahovat žádné další údaje a sdělení.

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o této skutečnosti a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude.

Přidělený termín je pevný a nelze jej měnit. Na žádosti o změnu termínu nebude zastupitelský úřad odpovídat, a to ani e-mailem ani telefonicky.  Jestliže se žadatel nedostaví osobně k podání žádosti ve stanoveném termínu, tento termín propadá a v následujících dvou měsících mu nebude umožněno podat novou žádost, jeho e-maily budou z objednávacího systému automaticky vyřazeny. Žadatel může zaslat novou žádost znovu nejdříve po třech měsících od propadlého termínu. Pokud se žadatel dostaví k podání žádosti s jinou pracovní smlouvou, než která byla uvedena při žádosti o stanovení termínu, nebude jeho žádost přijata.

Upozornění!

E-mailová adresa visa_chisinau@mzv.cz není určena pro dotazy ani konzultace. Na zprávy tohoto druhu nebude brán zřetel a nebudou zodpovídány. Případné dotazy lze zasílat výlučně na e-mailovou adresu: chisinau@embassy.mzv.cz.

 

2) Žadatelé o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání (zaměstnanecké karty) se registrují přes e-mailovou adresu zamkarta_chisinau@mzv.cz a to pouze v den, který je pro toto objednávání určen.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O ZAMĚSTNANECKÉ KARTY

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019. Pro Program kvalifikovaný zaměstnanec Moldavsko je vyhrazena kvóta 600 zaměstnaneckých karet, do programu mohou hlásit své zaměstnance pouze zaměstnavatelé. Více informací lze nalézt v článku Vládní program kvalifikovaný zaměstnanec Moldavsko a na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Pro Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě byla stanovena roční kvóta (pro nekvalifikované zaměstnance) v počtu 100 žádostí o zaměstnanecké karty. Tato kvóta je nepřekročitelná a je rovnoměrně rozdělena do 12-ti měsíců.

V měsíci říjnu bude objednáváno 24 žadatelů o zaměstnaneckou kartu, a to následovně: 8 žadatelů na říjen, 8 žadatelů na listopad a 8 žadatelů na měsíc prosinec. Při registraci je nutné v předmětu e-mailové zprávy napsat číslo cestovního dokladu (pasu) žadatele.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel. V případě, že v e-mailu bude uvedeno více žadatelů, nebude objednávka přijata. Žádosti, které budou zaslány vícekrát, budou z dalšího zpracování vyřazeny (žadatel nebude zapsán).

Povinné náležitosti žádosti o registraci k podání zaměstnanecké karty:

Žádost je třeba zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu, v předmětu e-mailu je nutné uvést pouze číslo cestovního dokladu (pasu) žadatele.

Do textu e-mailu je nutno v níže uvedeném pořadí uvést:

  • jméno a příjmení žadatele latinkou, shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu,
  • datum narození,
  • kontaktní údaje žadatele (e-mail a telefon).

A k e-mailové žádosti o registraci je třeba přiložit:

  • kopii datové stránky cestovního pasu žadatele (s fotografií a osobními údaji) a
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu (tzn. kopii pracovní smlouvy s uvedením výše platu).

Žadatelé ze třetích zemí s přechodným nebo trvalým pobytem v Moldavské republice přikládají také kopii povolení k pobytu v Moldavské republice.

Žádné další doklady není nutné přikládat. Přílohy musí být ve formátu JPG, JPEG nebo PDF a celkově nesmí přesáhnout 10 MB - žádosti, které přesáhnou stanovený objem dat, budou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Bez výše uvedených údajů a příloh je  žádost o registraci považována za neplatnou a nebude přijata ke zpracování. Kromě povinných náležitostí žádost nesmí obsahovat žádné další údaje a sdělení.

E-mailové žádosti o registraci jsou řazeny do jedné nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do e-mailové schránky zastupitelského úřadu. Termíny k podání žádosti budou žadatelům přidělovány v chronologickém pořadí, podle času doručení platných objednávek do e-mailové schránky.

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o této skutečnosti a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude. Do pořadí doručených e-mailů zastupitelský úřad nemůže žádným způsobem zasahovat, mazat objednávky ani měnit jejich pořadí. Žadatelé nemohou žádat o konkrétní termín pro podání žádosti. Přesný termín podání žádosti bude žadateli oznámen e-mailem do 7 pracovních dnů od doručení platné objednávky na adresu uvedenou v žádosti o registraci. Doporučujeme tento e-mail vytisknout a mít k dispozici při podání žádosti.

Stanovené termíny jsou pevné a nelze je měnit. Na žádosti o změnu termínu nebude zastupitelský úřad odpovídat, a to ani e-mailem ani telefonicky.  Jestliže se žadatel nedostaví osobně k podání žádosti ve stanoveném termínu, tento termín propadá a v následujících dvou měsících mu nebude umožněno podat novou žádost, jeho e-maily budou z objednávacího systému automaticky vyřazeny. Žadatel může zaslat novou žádost znovu nejdříve po třech měsících od propadlého termínu. Pokud se žadatel dostaví k podání žádosti s jinou pracovní smlouvou, než která byla uvedena při žádosti o stanovení termínu, nebude jeho žádost přijata. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nebo nedostavení se žadatele ve stanoveném termínu je třeba zaslat zcela novou žádost o registraci.

Upozornění!

E-mailová adresa zamkarta_chisinau@mzv.cz není určena pro dotazy ani konzultace. Na zprávy tohoto druhu nebude brán zřetel a nebudou zodpovídány. Případné dotazy lze zasílat výlučně na e-mailovou adresu: chisinau@embassy.mzv.cz.

 

Výkon ověřovací a další konzulární agendy

K vyřízení ověření dokumentů, vydání náhradního cestovního dokladu, podání žádosti o vydání matričního dokladu či osvědčení / potvrzení o státním občanství ČR, výpisu z rejstříku trestů ČR apod. se doporučuje objednat na konkrétní den telefonicky na čísle +373 22-209-933. 

V neodkladných případech nouze (např. ztráta nebo odcizení cestovních dokladů, nehoda, úraz, pokud se stanete obětí trestné činnosti nebo jste zadrženi policií apod.) je možné kontaktovat zastupitelský úřad - nepřetržitou diplomatickou službu po pracovní době - na tel. čísle 00373-79-707-999. Tato linka neslouží k zodpovídání dotazů týkajících se víz, objednávání na podání žádosti atd.       

Pracovníci konzulárního úseku rádi vyhoví všem žádostem spojeným s výše uvedenými činnostmi, neposkytují však rady a doporučení turistického charakteru - jako jsou např. informace o levném ubytování, dopravním spojení, turistických zajímavostech země apod.

Informace o opatřeních v souvislosti s šířením koronaviru

Termíny pro podání žádosti o víza