по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Ztráta nebo krádež cestovního pasu

Pokud občan během svého pobytu v zahraničí pozbyde cestovní pas, a to ať už z důvodu jeho ztráty nebo krádeže, je povinen toto neprodleně ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu, který mu rovněž vydá tzv. cestovní průkaz pro návrat do ČR. Tatáž povinnost platí i v případě, že aktuální cestovní doklad pozbyde svou platnost – takový doklad je nutné zastupitelskému úřadu ihned odevzdat.

Procedura vydání cestovního průkazu trvá cca několik hodin. Pokud žadatel disponuje platným občanským průkazem, lze cestovní průkaz vydat na počkání.

Žádost o vydání cestovního průkazu může podat pouze občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před pracovníkem zastupitelského úřadu v příslušné rubrice tiskopisu žádosti. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

Náležitosti k žádosti o vydání cestovního průkazu:

  1. řádně vyplněná žádost žádost (PDF, 2 MB)
  2. doklad totožnosti, a není-li z něj zřejmé státní občanství ČR, pak i doklad o státním občanství ČR (pozn.: pokud občan žádným jiným dokladem nedisponuje, zastupitelský úřad provede prověření na základě údajů poskytnutých občanem),
  3. 2 identické fotografie -  bílé pozadí, 3,5 x 4,5 cm,
  4. policejní protokol o ztrátě či krádeži cestovního pasu (je-li k dispozici)
  5. uhrazení správního poplatku ve výši 400,- Kč (úhrada probíhá v místní měně nebo v eurech, a to výhradně v OTP Bank na adrese: OTP Bank, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, Kišiněv; pokud žadatel na základě předložení policejního protokolu prokáže, že o cestovní pas přišel bez vlastního zavinění, vydá se cestovní průkaz bezplatně)

Cestovní průkaz pro nově narozeného občana

Je-li dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, v případě vydání cestovního průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině stačí, pokud je předložen cizozemský matriční doklad opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.

Nouzová linka pro české občany: +373 79 70 79 99

Linka je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života. V ostatních případech nás kontaktujte v úředních hodinách.

přílohy

žádost 1 MB PDF (Acrobat dokument) 17.5.2019

Pozbytí finančních prostředků

Zastupitelský úřad může, na základě informací obdržených od českého občana, jenž se na území Ukrajiny ocitl bez finančního zajištění, zprostředkovat kontakt s příbuznými či známými v ČR, kteří mu následně mohou zaslat potřebné finanční… více ►

Konzulární ochrana občanů EU

Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je občan státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto… více ►