по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání českého rodného listu

K podání žádosti je třeba se objednat buď na tel. čísle +373 22 209 933 či emailem na adrese consulate_chisinau@mzv.cz (v žádosti o sjednání schůzky prosím uveďte své telefonní číslo).

Pokud se dítě narodí v cizině, je český rodný list vystaven zvláštní matrikou vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno-střed.

Náležitosti pro podání žádosti o český rodný list pro dítě narozené v zahraničí:

1) žádost (DOCX, 34 KB) o zápis narození (řádně vyplněnou),

2) cizozemský rodný list – v úředně ověřené kopii a s úředním překladem do českého jazyka (v případě ukrajinského rodného listu se nevyžadují žádná další ověření, stačí to od ukrajinského notáře); předložené úředně ověřené kopie cizozemského matričního dokladu se stávají součástí sbírky listin zvláštní matriky a žadateli se nevracejí.

3) doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněný dotazník (DOC, 52 KB)ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

4) platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz obou rodičů,

5) rodný list žadatele, resp. rodné listy rodičů, jedná-li se o občany ČR či SR

6) u dětí narozených za trvání manželství oddací list rodičů,

7) u dětí narozených mimo manželství je nutno prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními § 776 až 784 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předložit:

  • je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  • je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
  • je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte je otec uveden, cizozemskou veřejnou listinu vydanou příslušným orgánem cizího státu, z níž vyplývá otázka otcovství (obdoba tzv. souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně výpis z matriky narození, doslovný výpis apod.); pokud toto nelze pro závažnou překážku předložit, učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě, s poznámkou, před kterým cizozemským úřadem a kdy bylo prohlášení rodičů o otcovství učiněno. Toto prohlášení nečiní, předloží-li rozhodnutí cizozemského soudu o určení otcovství platné na území ČR. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list;
  • je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte není otec uveden, je třeba, aby bylo sepsáno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list,
  • u dětí osvojených pravomocný rozsudek soudu o osvojení, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, příp. sdělení údajů o nich formou dalšího zápisu o narození (dle situace a možnosti žadatelů),

8) případně žádost (DOC, 30 KB) o zápis příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví do knihy narození v mužském tvaru.

Poplatek za podání žádosti činí 200,- Kč.

přílohy

žádost 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 6.12.2021

dotazník 51 KB DOC (Word dokument) 15.8.2016

žádost 29 KB DOC (Word dokument) 4.8.2021