по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o cestovní pas

K podání žádosti je třeba se objednat buď na tel. čísle +373 22 209 933 či emailem na adrese consulate_chisinau@mzv.cz (v žádosti o sjednání schůzky prosím uveďte své telefonní číslo).
 

Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let, přičemž dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit.

Upozorňujeme na skutečnost, že ČR již nevydává cestovní doklady bez biometrických údajů a strojově čitelné zóny (tzv. pas blesk).

Podání žádosti o cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý (tj. ve věku 15–18 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu zákonného zástupce se nevyžaduje, jestliže osoba oprávněná dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše v příslušné rubrice tiskopisu žádosti před pracovníkem zastupitelského úřadu.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

Žadatel o vydání pasu se musí na ZÚ dostavit osobně.

Náležitosti, které žadatel musí předložit:

  1. doklad totožnosti žadatele (např. občanský průkaz),
  2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad),
  3. doklad o státním občanství ČR (např. občanský průkaz),
  4. doklad o rodném čísle (např. občanský průkaz),
  5. 1 fotografii rozměrem 5 x 5 cm– pro správné pořízení odpovídající fotografie se doporučuje řídit jednak příslušnou šablonou (PDF, 68 KB) a jednak pokyny uvedené v určené příručce (PDF, 433 KB);
  6. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů,
  7. prohlášení o státním občanství (DOCX, 15 KB),
  8. uhrazení správního poplatku – občan starší 15 let hradí 1 200,- Kč, občan mladší 15 let pak 400,- Kč

Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat.

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o státním občanství. Nemá-li žadatel o vydání prvního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, je občan povinen předložit pracovníkovi zastupitelského úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.

Převzetí cestovního pasu

Cestovní doklad může převzít

a)         občan starší 15 let,

b)         zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

c)         opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo

d)         pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,

e)         z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud byla žádost o cestovní pas podána v zahraničí u zastupitelského úřadu, lze nový cestovní doklad převzít nejen na tomto úřadě, ale i u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti příslušného k jeho vydání v ČR (podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky, popř. pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, na Magistrátě města Brna), nebo na honorárním konzulátě ČR, pokud k tomu byl nadřízeným zastupitelským úřadem zplnomocněn. Občan však musí své přání převzít svůj nový cestovní doklad jinde než na zastupitelském úřadě sdělit v okamžiku podání své žádosti.

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o cestovní pas podané na zastupitelském úřadu v zahraničí je 120 dnů.

 

 

přílohy

šablonou 67 KB PDF (Acrobat dokument) 15.8.2016

příručce 432 KB PDF (Acrobat dokument) 15.8.2016

prohlášení o státním občanství 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 13.2.2016