по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem „ostatní“ je oprávněn podat cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a důvod jeho pobytu nelze zařadit pod jiné účely. Pod účel „ostatní“ lze zařadit i vzdělávací aktivity, které nejsou studiem dle § 64 zákona číslo 326/1999 Sb. (zákon o pobytu cizinců na území České republiky). Další informace ke vzdělávacím aktivitám lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

K podání žádosti o dlouhodobé vízum je od dosažení 12 let věku nutná osobní přítomnost žadatele (v případě žadatele, který nedosáhl věku 15 let, také jeho zákonného zástupce). Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti.  Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza
  • platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.
  • 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm)
  • originál dokladu o účelu pobytu  - takovým dokladem může být například potvrzení o přijetí ke vzdělávání, formulář potvrzení o přijetí ke vzdělávání lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR
  • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například výpis z účtu vedeného na jméno žadatele spolu s platební kartou vydanou k tomuto účtu.  Další informace k zajištění prostředků k pobytu na území ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti. Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.Tento doklad nepředkládají žadatelé, kteří ještě nedosáhli věku 15 let. Výpis z rejstříku trestů Moldávie nesmí být starší 3 měsíců ode dne jeho vydání.
  • v případě, že žadatel nedosáhl věku 18 let, je třeba předložit souhlas rodičů (originál), popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit. Podpis na souhlasu nemusí být úředně ověřen.

Cestovní doklad a doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je třeba předložit všechny zákonem požadované náležitosti. Požadované náležitosti nelze dokládat později. V případě nepředložení všech zákonem požadovaných náležitostí přímo při podání žádosti je žádost nepřijatelná a nebude přijata.

Náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Výpis z rejstříku trestů Moldávie nesmí být starší 3 měsíců ode dne jeho vydání.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum může být s žadatelem proveden pohovor. Zastupitelský úřad může vést pohovor v českém či ruském jazyce, záznam z pohovoru však bude vždy vyhotoven v českém jazyce. Pokud českému či ruskému jazyku nerozumíte, doporučujeme Vám obstarat si tlumočníka.

Při podání žádosti o tento typ víza je nutné uhradit správní poplatek.

Kromě originálů, nebo ověřených kopií dokumentů, prosíme o kopie všech doložených dokumentů, dále prosíme o kopii  moldavského občanského průkazu - ID kartičku, včetně údajů o registraci místa pobytu v Modavsku.

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“ činí 90 dnů, ve zvlášť složitých případech 120 dnů.

Vízum se vydává na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejdéle však na 1 rok.

Po kladném vyřízení žádosti, před vyznačením víza, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění.

přílohy

foto_vzor_UA_web 652 KB PDF (Acrobat dokument) 2.8.2011