по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum rodinného příslušníka občana EU

Definice rodinného příslušníka dle platné české legislativy.

Rodinným příslušníkem občana Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) se rozumí:

a) manžel,

b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,

c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie a

d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se ve smyslu § 15a odst. 2 zákona o pobytu cizinců se rozumí cizinec, který je ke státnímu občanu České republiky přihlášenému k trvalému pobytu na území ve vztahu uvedeném v § 15a odst. 1 zákona o pobytu cizinců.

Výše uvedení žadatelé o krátkodobé vízum musí před nabráním žádosti o krátkodobé vízum splnit následující podmínky a to předložením příslušných dokumentů:

  1. doklad o existenci občana EU (kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu občana EU)
  2. dokumenty dokazující, že cizinec patří do některé z výše uvedených kategorií (např. manžel předkládá oddací list, v případě manžela českého občana předkládá český oddací list, rodič předkládá rodný list dítěte, rodič českého občana předkládá český rodný list, rodič je dále povinen předložit důkaz o tom, že o dítě skutečně pečuje, potomek nebo předek závislý na výživě nebo jiné nutné péči předkládá důkaz o této závislosti)
  3. dokumenty dokazující, že cizinec doprovází nebo následuje občana EU (doklad o cestě-letenky, ubytování, v případě rodinného příslušníka českého občana souhlas českého občana, že souhlasí, že jej žadatel bude následovat do České republiky)

Důkazní břemeno při splnění těchto podmínek nese žadatel.

Žadatel zasílá dokumenty dokazující splnění těchto podmínek na emailovou adresu velvyslanectví consulate_chisinau@mzv.cz a do předmětu zprávy uvede „Rodinný příslušník občana EU“.

Po posouzení dokladů, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, bude žadateli emailem sdělen termín podání žádosti o vízum a při podání žádosti kromě výše uvedených dokumentů předkládá následující náležitosti:

Žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněná latinkou a podepsaná žadatelem)

Cestovní pas (v originále+kopie datové stránky, doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat min. 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)

1 barevná fotografie (velikost 3,5x4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)

Podání žádosti nepodléhá vízovému poplatku. Žádost je vyřízena ve lhůtě 14 dnů, která však může být prodloužena na 45 dnů a to zejména v případech, kdy je prováděno šetření, zda manželství nebylo uzavřeno účelově. Během tohoto šetření může být žadatel vyzván k předložení dalších dokumentů.

Velvyslanectví upozorňuje, že rozhodnutí o udělení krátkodobého schengenského víza pro rodinné příslušníky občanů EU nemůže být přijímáno automaticky. Zastupitelské úřady ČR jsou oprávněny provádět šetření za účelem prokázání, zda není dán některý z důvodů pro zamítnutí víza uvedený v § 20 odst. 5 zákona o pobytu cizinců.

Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců se rozumí cizinec, který

a) je příbuzným občana Evropské unie nebo státního občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území a

1. je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem Evropské unie nebo státním občanem České republiky,

2. je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, nebo

3. u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, nebo

b) má s občanem Evropské unie nebo se státním občanem České republiky přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý partnerský vztah.

Stejně jako rodinní příslušníci podle § 15a odst. 1 a odst. 2 zákona o pobytu cizinců rodinný příslušník občana Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců před nabráním žádosti o krátkodobé vízum splnit následující podmínky a to předložením příslušných dokumentů:

  1. doklad o existenci občana EU (kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu)
  2. cizinec patří do některé z výše uvedených kategorií (doklad o závislosti na výživě či osobní péči, doklad o existenci trvalého partnerského vztahu)
  3. cizinec doprovází nebo následuje občana EU (doklad o cestě-letenky, ubytování, v případě rodinného příslušníka českého občana souhlas českého občana, že souhlasí, že jej žadatel bude následovat do České republiky)

 

Žadatel zasílá dokumenty dokazující splnění těchto podmínek na emailovou adresu velvyslanectví consulate_chisinau@mzv.cz a do předmětu zprávy uvede „Rodinný příslušník občana EU“.

Po posouzení dokladů, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, bude žadateli emailem sdělen termín podání žádosti o vízum a při podání žádosti kromě výše uvedených dokumentů předkládá veškeré náležitosti jako běžný žadatel o krátkodobé vízum. Podání žádosti však nepodléhá vízovému poplatku. Lhůta k vyřízení žádosti je 14 dnů, může být prodloužena na 45 dnů. Rodinný příslušník občana EU podle § 15a odst. 3 nemá na udělení víza právní nárok. Žádost o vízum rodinného příslušníka občana EU podle § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců může být zamítnuta z důvodů jako v případě běžného žadatele o vízum.