english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jméno a příjmení

Dvě křestní jména.  Jaké si žena může zvolit příjmení. Změna jména/příjmení u muže.

Dvě křestní jména

V současné době je možno zapsat fyzické osobě do matriční knihy dvě jména, která splňují podmínky pro zápis zákona o matrikách.

Osoby narozené do 31. 12. 1949
V matričních knihách vedených do 31.12.1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31.12.1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1.7.2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.
Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.

Osoby narozené od 1.1.1950 do 30.6.2001
V tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu - bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.

Osoby narozené od 1.7.2001
Po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.

Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, atd., na němž budou uvedena obě jména.
Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.

Jaké si žena může zvolit příjmení

Příjmení žen se obvykle tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (tj. s koncovkou -ová). V některých případech lze získat český rodný nebo oddací list na příjmení v mužském tvaru.

Ženská příjmení
Příjmení žen se obvykle tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (tj. s koncovkou -ová). V některých případech lze získat český rodný nebo oddací list na příjmení v mužském tvaru:

JAK MŮŽE ŽENA STARŠÍ 18 LET ZÍSKAT NOVÝ RODNÝ LIST NA PŘÍJMENÍ BEZ –OVÁ
Na základě žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - zletilá svobodná osoba – první zápis 2021 (DOCX, 28 KB) nebo žádost o zápis do knihy narození v mužském tvaru - zletilá osoba - dodatečný záznam 2021 (DOCX, 27 KB), jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o občanku ČR, která má trvalý pobyt mimo území ČR, nebo o občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo o občanku ČR jiné než české národnosti.

JAK MŮŽE ŽENA STARŠÍ 18 LET ZÍSKAT NOVÝ ODDACÍ LIST NA PŘÍJMENÍ BEZ –OVÁ
Na základě žádost o dodatečný záznam příjmení ženy v mužském tvaru do knihy manželství 2021 (DOCX, 34 KB), jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li
a) o cizinku (tj. osobu, která nemá státní občanství České republiky),
b) o občanku ČR, která má trvalý pobyt mimo území ČR,
c) o vdanou občanku ČR, jejíž manžel je cizinec,
d) o občanku ČR jiné než české národnosti.

JAK ZÍSKAT OPRAVENÝ RODNÝ LIST PRO OSOBY MLADŠÍ 18 LET (PŘÍJMENÍ V MUŽSKÉM TVARU)
Na základě žádosti matky nebo otce dcery mladší 18 let, jejíž příjmení je již zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice (ve formě -OVÁ), lze uvést její příjmení v mužském tvaru. Zápis příjmení v mužském tvaru pro nezletilé dítě – dodatečný záznam 2021. (DOCX, 36 KB)

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení u muže

Žádost o povolení změny jména/příjmení podá žadatel písemně prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v New Yorku, který tuto žádost postoupí příslušnému matričnímu úřadu podle místa posledního trvalého pobytu žadatele v ČR.

Formulář  Žádost o povolení změny jména nebo příjmení 2021 (DOCX, 27 KB).

Žadatel k písemné, odůvodněné žádosti předloží:
a) doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
b) rodný popřípadě  oddací list  žadatele popřípadě doklad o uzavření partnerství
c) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství ( rozvedený žadatel)
d) úmrtní list (ovdovělý žadatel)
e) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list partnera (žadatel jehož partnerství zaniklo)
f) doklad o místu trvalého pobytu  na území ČR  (lze nahradit občanským průkazem, případně průkazem o povolením k pobytu)
g) doklad o státním občanství ( občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, listina o udělení  nebo nabytí státního občanství ČR)
h) písemný souhlas druhého manžela se změnou příjmení (pokud manželství trvá)
i) vyplněný formulář Osobní údaje (PDF, 174 KB) s kontaktními údaji žadatele.

Výši konzulárního poplatku za podání žádosti naleznete v sekci Konzulární poplatky.