english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Otcovství v USA

Máte cizozemský rozsudek o určení nebo popření otcovství a potřebujete, aby tento rozsudek byl platný v České republice?

Co je třeba k uznání rozhodnutí v ČR

Pokud k určení nebo popření otcovství došlo v níže uvedených státech, stačí, aby předmětný rozsudek byl ověřen předepsaným způsobem a úředně přeložen do českého jazyka a bude automaticky uznán platným i na území ČR. Bez uznání Nejvyšším soudem ČR jsou na území ČR platná rozhodnutí o určení nebo popření otcovství učiněná následujícími státy: Albánie, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Gruzie, Itálie, Kazachstán, Kypr, Kyrgyzstán, Lucembursko, Maďarsko, Moldavsko, Mongolsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a bývalá NDR (platí určitá omezení - konzultujte s velvyslanectvím),

V případě rozhodnutí ostatních států včetně USA je třeba předložit návrh na uznání cizího rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR, Burešova 20, 657 37 Brno. Kompletní informace naleznete na webové stránce Nejvyššího soudu ČR. Tento návrh můžete předložit osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce, nikoliv však prostřednictvím velvyslanectví nebo generálního či honorárního konzulátu. Návrh na uznání cizího rozhodnutí o určení nebo popření otcovství obsahuje tyto údaje:

- jméno, příjmení, datum a místo narození občana (včetně příjmení za svobodna, eventuálně dalších),
- údaj, že navrhovatel je státním občanem ČR,
- údaje o určení nebo popření otcovství (úřad, který rozhodnutí vydal datum a místo rozhodnutí, číslo jednací rozhodnutí),
- důvody určení nebo popření otcovství,
- návrh petitu: "Z uvedených důvodů navrhovatel žádá, aby Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem uznal shora uvedené cizí rozhodnutí na území ČR".
- datum a podpis navrhovatele.

K návrhu je třeba přiložit:
- pravomocný rozsudek z ciziny s doložkou nabytí právní moci (předepsaným způsobem ověřený (tj. v případě Kanady superlegalizovaný) a úředně přeložený do češtiny),
- předepsaným způsobem ověřený (tj. v případě Kanady superlegalizovaný) cizozemský rodný list narozeného dítěte s úředním překladem do češtiny,
- doklad o státním občanství ČR alespoň jednoho z rodičů, a to jak v době vynesení rozsudku, tak v době podání žádosti - např. kopie cestovního pasu ČR, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR,
- ověřenou plnou moc pro zástupce v ČR. Při trvalém pobytu navrhovatele v zahraničí je potřebné zvolit si zmocněnce v ČR, což může být Váš známý ci příbuzný, nebo advokát (pokud žádného neznáte, kontaktujte Českou advokátní komoru, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, tel. 011 - 420-221729011, http://www.cak.cz/),

- kolek (k dostání na každé poště v ČR).

Všechny cizojazyčné listiny k doložení skutečností uvedených v návrhu na uznání cizího rozhodnutí je třeba předkládat zároveň s ověřeným překladem do češtiny (seznamy tlumočníků, kteří pro občany i úřední orgány provádějí tyto překlady, jsou uvedeny na http://www.justice.cz/)

Nejsou-li k návrhu připojeny potřebné listinné doklady, bude ten, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí (jeho zástupce) písemně vyzván Nejvyšším soudem ČR o jejich předložení (doplnění).

Vámi zvolený zmocněnec podá Váš písemný návrh (osobně ci poštou) na Nejvyšší soud ČR, který jej zašle k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR. Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu ČR v neveřejném zasedání (osobní účast žadatele tedy není nutná). Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí na území ČR se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci. Vyřízení trvá od podání žádosti po obdržení rozsudku přibližně tři měsíce.

Vzor průvodního dopisu

Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno

Návrh na uznání cizího rozhodnutí

Jméno a příjmení: ......................................,

datum a místo narození: ......................................,

příjmení za svobodna: ......................................,

bytem ......................................,

číslo čs. pasu ..................................... nebo osvědčení o st. občanství vydané dne ......................................,

navrhuje, aby bylo na území České republiky uznáno rozhodnutí ......................................,

soudu v ...................................... (ve státu ......................................) ze dne ......................................, č.j. ......................................,

jímž bylo rozhodnuto o určení/popření otcovství uzavřeného dne ......................................,

místo: ......................................, oddávající úřad: ......................................,

jméno a příjmení rodiče/rodičů: ...................................... .

Důvodem určení/popření otcovství bylo: ...................................... .

V ......................................, dne ...................................... .

Podpis: