english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sňatek v USA

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Husova 3, Brno.

Vyřízení českého oddacího listu může zprostředkovat zastupitelský úřad ČR v cizině, pokud se manželé nerozhodnou si vyřídit tuto listinu na výše uvedeném úřadu v ČR přímo.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ČESKÉHO ODDACÍHO LISTU PROSTŘEDNICTVÍM GENERÁLNÍHO KONZULÁTU ČR V NEW YORKU.

Důležitá poznámka:
Prosím, zkontrolujte si, zda dle Vašeho bydliště v USA spadáte pro vyřízení této záležitosti do jurisdikce Generálního konzulátu ČR v New Yorku. Zaslání Vaší žádosti místně příslušnému zastupitelskému úřadu zabrání časovým ztrátám při jejím zpracovávání.

Seznam zastupitelských úřadů podle územní příslušnosti v USA.

Pokud se rozhodnete pro osobní  návštěvu generálního konzulátu při podání  žádosti, je nutné si předem domluvit schůzku přímo s příslušným referentem na tel. čísle +1 (646) 422-3309.

Co je zapotřebí předložit:

1) Originál amerického oddacího listu s apostilní doložkou a úředně ověřeným překladem do českého jazyka

- americký oddací list (Marriage Certificate) musí obsahovat co nejvíce informací o snoubencích a rodičích snoubenců. Vyžádejte si tzv. Long Form nebo Legal Form (oddací list by měl obsahovat místo a datum uzavření sňatku, jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu a status před uzavřením sňatku snoubenců, dále pak jméno, příjmení, datum a místo narození popř. adresu rodičů snoubenců).

O ověřovací doložku „Apostille“ se žádá na úřadu „Secretary of State“, který je zpravidla v hlavním městě státu, kde došlo k uzavření manželství. Po připojení apostilní doložky, se apostilní doložka stává neoddělitelnou součástí amerického oddacího listu. V případě jejího oddělení od oddacího listu dochází ke znehodnocení tohoto dokladu a apostilní doložka se stává neplatnou.

 Adresy úřadů vydávajících ověřovací doložku „Apostille“ naleznete na našich webových stránkách https://www.mzv.cz/consulate.newyork/cz/konzularni_a_vizove_informace/overovani_dokladu/index_3.html. Americký oddací  list s apostilní doložkou musí být opatřený překladem do českého jazyka. O překlad můžete požádat překladatele v České republice zapsaného v Seznamu znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Můžete také kontaktovat překladatele v USA.

Upozorňujeme, že  Zvláštní matrika v Brně si ponechává originály amerických matričních dokladů opatřených apostilou a překladem a vydává místo nich české matriční doklady. Doporučujeme proto nechat si vystavit duplikáty amerických matričních dokladů pro potřebu v USA.

2) Originál rodných listů obou snoubenců/manželů

- občan České republiky může předložit i kopii, která je ověřena notářem v ČR

- občan cizího státu musí předložit pouze originál cizozemského rodného listu

3) Originál dokladu totožnosti

- občan České republiky předkládá: platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR, v případě neplatnosti těchto dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vystavení

- občan cizího státu předkládá: platný cestovní pas nebo jiný doklad dokládající totožnost a státní příslušnost (např. americký řidičský průkaz)


Důležitá poznámka:

Pokud občan ČR má cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemá ani vystavené Osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vystavení, je zapotřebí vyplnit na své jméno Žádost o zjištění státního občanství ČR a následně také formulář Dotazník ke zjištění státního občanství ČR.

4) Originál dokladu o rozvodu
Pokud jste vstupovali do svazku manželského jako rozvedení, je zapotřebí předložit doklad o ukončení předchozího manželství:

- občan České republiky  předkládá: rozsudek o rozvodu uznaný českým soudem (Nejvyšším soudem  ČR se sídlem v Brně - pokud rozvod proběhl v zahraničí, či soudem dle místa rozvodu v ČR).
- občan cizího státu předkládá: cizozemské rozhodnutí o rozvodu, které nemusí být opatřeno apostilní doložkou ani přeloženo do českého jazyka.

Důležitá poznámka:

Pokud k vašemu rozvodu došlo v USA, je zapotřebí zaregistrovat toto cizozemské rozhodnutí u Nejvyššího soudu ČR se sídlem v Brně a to ještě před registrací vašeho manželství. Generální konzulát tyto žádosti nevyřizuje a je nutné se přímo obrátit na Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně.

5) Originál naturalizační listiny v případě, že jste nabyl/a státní občanství cizího státu.

6) Formuláře

Důležitá poznámka:
Přesným a správným vyplněním formulářů můžete zabránit zbytečným časovým ztrátám při zpracování vaší žádosti:

- je zapotřebí úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, nejlépe tiskacím písmem,
- data se vypisují dle evropských zvyklostí; tj. den, měsíc, rok,
- jako místo narození uvádějte název města či obce a stát, nestačí uvést pouze stát narození,
- má-li některá z osob middle name/druhé jméno, je nutné jej bezpodmínečně uvést, uvedení pouze počátečního písmena je nepřijatelné,
- nelze používat žádné zkratky, jedinou povolenou zkratkou je USA,
- pokud se nemůžete dostavit osobně na náš úřad k podání žádosti, veškeré podpisy musí být ověřeny místním notářem.

a) ŽÁDOST O ZÁPIS UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ_2022 (DOCX, 43 KB)
-pokud jste u obřadu neměli svědky - do kolonky ke jménu svědka vyplňte: beze svědků.

b) DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO
-vyplňuje se POUZE v případě, že nemáte platný český cestovní pas, občanský průkaz či osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vystavení.

c) ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR
-vyplňuje se POUZE v případě, že nemáte platný český cestovní pas, občanský průkaz či osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vystavení.

d)PROHLÁŠENÍ (PDF, 274 KB)
-vyplňuje pouze občan ČR. Pokud jsou oba občané ČR - vyplňují oba samostatně.
-do kolonky "účel vydaného osvědčení" se uvádí "vystavení oddacího listu".

Pokud se nemůžete osobně dostavit na Generální konzulát České republiky v New Yorku, můžete tyto formuláře zaslat poštou. Pokud žádost posíláte poštou, přiložte originály dokladů nebo notářsky ověřené kopie originálů. Dále, pokud zasíláte poštou, podpisy na formulářích musí být ověřeny místním notářem. Konzulární poplatky v takovém případě pošlete buď ve formě "money order" nebo v hotovosti. Doporučujeme přiložit předplacenou obálku a to USPS, abychom vám mohli vrátit vámi předložené originály nebo notářsky ověřené kopie vašich dokladů.

7) Zaslání vystavených listin

Vystavený oddací list popřípadě Osvědčení o státním občanství ČR vám po jejich obdržení od příslušného úřadu v ČR zašleme na vaši poštovní adresu v USA, kterou uvedete v žádosti. Popřípadě si tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně na Generálním konzulátu ČR v New Yorku a zároveň požádat o vystavení nového cestovního pasu a to po předchozí domluvě s oddělením cestovních pasů na tel. č. 646-422-3308 nebo na emailové adrese cs.ny@mzv.cz (do předmětu uveďte „cestovní pas“).

Můžete také požádat o zaslání těchto listin na adresu v ČR. Je však nutno v písemné žádosti uvést konkrétní osobu a přesnou adresu v ČR. V případě zaslání této žádosti poštou na náš úřad musí být podpis ověřen na této žádosti místním notářem.

8) Poplatky

Správní poplatky spojené s úředním ověřením překladů Vámi předložených listin a správní poplatky spojené s vystavením Osvědčení o státním občanství ČR a prvního oddacího listu naleznete zde Správní poplatky

Poplatky lze hradit pouze ve formě Money Order (vypsaný na "Consulate General of the Czech Republic in New York").
Při osobní návštěvě je možno platit hotově nebo kartou.

Upozornění: Generální konzulát ČR v New Yorku osobní šeky nepřijímá.

9) Kopie

Doporučujeme předkládat kromě originálních dokladů i kopie předložených dokladů (jako jsou: doklady totožnosti, rodné listy, cizozemský oddací list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka, popřípadě doklady o rozvodu uznané Nejvyšším soudem v Brně) a to z důvodu urychlení zpracování Vaší žádosti.

10) Vyplněný formulář  "Osobní údaje" s kontaktními údaji žadatele.

DOPORUČENÍ

Žadatelům, kteří si chtějí po získání českých matričních dokladů požádat i o český cestovní pas doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů (PDF, 206 KB) v evidenci obyvatel České republiky.
V žádosti uvádějte přesné údaje (velká/malá písmena), údaje pište foneticky (např. dlouhé a, háček nad r).

Žádost o prevalidaci zašlete poštou na adresu generálního konzulátu, nebo naskenovanou e-mailem na cs.ny@mzv.cz. V případě nejasností nás kontaktujte na tel. (646) 422 3308.

Upozorňujeme, že v případě změny příjmení je platnost českého cestovního dokladu automaticky ukončena po třech měsících ode dne uzavření manželství.

KONTAKT:

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte na telefonním čísle (646) 422-3309 nebo e-mailem cs.ny@mzv.cz.

 

 

 

 

přílohy

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR 226 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

PROHLÁŠENÍ 273 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

žádost o tzv. prevalidaci údajů 205 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

Osobní údaje 173 KB PDF (Acrobat dokument) 21.11.2019