english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrované partnerství v USA

Registrované partnerství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Registrované partnerství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Husova 3, Brno.

Důležitá poznámka:
Zkontrolujte si, zda dle Vašeho bydliště v USA spadáte pro vyřízení této záležitosti do jurisdikce Generálního konzulátu ČR v New Yorku. Seznam zastupitelských úřadů podle územní příslušnosti v USA.

Zaslání Vaší žádosti místně příslušnému zastupitelskému úřadu zabrání časovým ztrátám při jejím zpracování.

Pokud se rozhodnete pro osobní  návštěvu GK při podání  žádosti, doporučujeme Vám si domluvit schůzku přímo s příslušným referentem na tel. čísle +1 (646) 422-3309.

Co je zapotřebí předložit:

1) Originál amerického dokladu o uzavření registrovaného partnerství s apostilní doložkou a úředně ověřeným překladem do českého jazyka

Upozorňujeme, že Zvláštní matrika v Brně si ponechává originály amerických matričních dokladů opatřených apostilou a překladem a vydávámísto nich české matriční doklady. Doporučujeme protonechat si vystavit duplikáty amerických matričních dokladů pro potřebu v USA.

a) americký doklad o uzavření registrovaného partnerství musí obsahovat co nejvíce informací o snoubencích a rodičích snoubenců (místo a datum uzavření registrovaného partnerství, jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu a status před uzavřením registrovaného partnerství obou partnerů, dále pak jméno, příjmení, datum a místo narození popř. adresu rodičů partnerů).

b) k americkému dokladu o registrovaném partnerství je zapotřebí opatřit apostilní doložku (Apostille).

Informace o tom, co je to apostilní doložka a kde ji získáte. Po připojení se apostilní doložka stává neoddělitelnou součástí amerického dokladu. V případě jejího oddělení od oddacího listu dochází k poškození tohoto dokladu a apostilní doložka se stává neplatnou.

c) doklad o uzavření registrovaného partnerství s apostilní doložkou musí být opatřený překladem do českého jazyka.

O překlad můžete požádat překladatele v České republice zapsaného v Seznam znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Můžete také kontaktovat překladatele v USA.

Důležité poznámky:

- Překlad listiny musí být úplný, žádná část z originální listiny nemůže být vynechána. Překlad se vyhotovuje s českou diakritikou (háčky a čárky).

 

2) Originál rodných listů obou partnerů

- občan České republiky může předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR

- originál rodného listu předkládá i občan cizího státu

 

3) Originál dokladu totožnosti

- občan ČR předkládá: Platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR, v případě

neplatnosti těchto dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR.

- Cizí státní občan: Platný cestovní pas nebo jiný doklad dokládající totožnost a státní

příslušnost.
Důležitá poznámka:

Pokud občan ČR má cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemá ani vystavené Osvědčení o státním občanství ČR, je zapotřebí vyplnit na své jméno Dotazník ke zjištění státního občanství ČR (a vydání osvědčení o státním občanství ČR).

 

4) Originál dokladu o rozvodu
Pokud jste vstupovali do registrovaného partnerství jako rozvedení, je zapotřebí předložit doklad o ukončení předchozího manželství.

a) v případě občana ČR je nutno předložit Rozsudek o rozvodu uznaný českým soudem (Nejvyšším soudem v ČR se sídlem v Brně - pokud rozvod proběhl v zahraničí, či soudem dle místa rozvodu v ČR).
b) v případě cizího státního občana je nutno předložit cizozemské rozhodnutí o rozvodu, které nemusí být opatřeno apostilní doložkou ani přeloženo do českého jazyka,
c) úmrtní list zemřelého manžela, uzavíral-li některý z partnerů registrované partnerství jako ovdovělý,
d) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení  registrovaného manželství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, uzavírá-li  registrované partnerství osoba, která žila v registrovaném partnerství,
e) případně žádost o zápis příjmení ženy po uzavření partnerství v mužském tvaru (​první zápis 2021 (DOCX, 28 KB) nebo​ dodatečný zápis 2021 (DOCX, 27 KB))

Důležitá poznámka:

Pokud k rozvodu došlo v USA, je zapotřebí zaregistrovat toto cizozemské rozhodnutí u Nejvyššího soudu ČR se sídlem v Brně a to ještě před registrací vašeho manželství. Generální konzulát tyto žádosti nevyřizuje a je nutné se přímo obrátit na Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně.

 

5) Originál naturalizační listiny v případě, že jste nabyl/a státní občanství cizího státu.

 

6) Formuláře
Důležitá poznámka:
Upozorňujeme, že přesným a správným vyplněním formulářů můžete zabránit zbytečným časovým ztrátám při zpracování vaší žádosti.

- Je zapotřebí úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, nejlépe tiskacím písmem.
- Data se vypisují dle evropských zvyklostí; tj. den, měsíc, rok.
- Jako místo narození uvádějte název města či obce a stát; nestačí uvést pouze stát narození.
- Má-li některá z osob middle name/druhé jméno, je nutné jej bezpodmínečně uvést; uvedení pouze počátečního písmena je nepřijatelné.
- Nelze používat žádné zkratky; jedinou povolenou zkratkou je USA.
- Pokud se nemůžete dostavit osobně na náš úřad k podání žádosti, veškeré podpisy musí být ověřeny místním notářem.

a) ŽÁDOST O ZÁPIS REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ 2021 (DOCX, 35 KB)

b) DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR

     ŽÁDOST  O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR

-vyplňuje se POUZE v případě, že nemáte platný český cestovní pas, občanský průkaz či osvědčení o státním občanství ČR.


c) PROHLÁŠENÍ (PDF, 274 KB)

-vyplňuje se na jméno žadatele, pokud jsou oba občané ČR vyplňují samostatně.
-do kolonky "účel vydaného osvědčení" se uvádí "vystavení dokladu o registrovaném partnerství".
-vyplňuje se v případě, že MÁTE platný český cestovní pas nebo občanský průkaz, či osvědčení o státním občanství ČR ne starší 12 měsíců od data vydání.

Pokud se nemůžete osobně dostavit na Generální konzulát České republiky v New Yorku, můžete tyto formuláře včetně originálů vašich dokladů zaslat poštou. Doporučujeme přiložit předplacenou obálku, abychom vám mohli vrátit vámi předložené originály vašich dokladů.

 

7) Zaslání vystavených listin

Vystavený doklad o registrovaném partnerství popřípadě Osvědčení o státním občanství ČR vám po jejich obdržení od příslušného úřadu v ČR zašleme na vaši poštovní adresu v USA, kterou uvedete v žádosti.

Můžete také požádat o zaslání těchto listin na adresu v ČR, je nutno však v písemné žádosti uvést konkrétní osobu a přesnou adresu v ČR. Podpis na této žádosti musí být ověřen místním notářem v případě jejího zaslání poštou na náš úřad.

 

8) Poplatky

Správní poplatky spojené s úředním ověřením překladů Vámi předložených listin a správní poplatky spojené s vystavením Osvědčení o státním občanství ČR a dokladu o registrovaném partnerství.

Poplatky lze hradit ve formě Money Order (vypsaný na "Consulate General of the Czech Republic in New York").
Při osobní návštěvě je možno platit hotově.

Upozornění: Generální konzulát ČR osobní šeky nepřijímá.

 

9) Kopie

Doporučujeme předkládat kromě originálních dokladů i kopie předložených dokladů (jako jsou: doklady totožnosti, rodné listy, cizozemský oddací list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka, popřípadě doklady o rozvodu uznané Nejvyšším soudem v Brně) a to z důvodu urychlení zpracování Vaší žádosti.

 

10) Vyplněný formulář Osobní údaje (PDF, 174 KB) s kontaktními údaji žadatele.

 

KONTAKT:

V případě jakýchkoli nejasností spojte se prosím s námi telefonicky na čísle (646)-422-3309 nebo e-mailem cs.ny@mzv.cz