english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Narození dítěte v USA - vystavení českého rodného listu

1/ ZÁKLADNÍ INFORMACE

K tomu, abyste pro dítě narozené mimo území ČR získali cestovní pas ČR, je nutné předložit českému úřadu jeho Osvědčení o státním občanství ČR a český rodný list. Tato povinnost vyplývá z § 21 odst. 2 zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě narozené mimo území ČR vydává Úřad městské části Praha 1, odbor matrik. Český rodný list vydává Úřad městské části Brno- Brno střed, odbor matrik, oddělení zvláštní matrika.

Vyřízení Osvědčení o státním občanství ČR a českého rodného listu může zprostředkovat zastupitelský úřad ČR v cizině, pokud se rodiče nerozhodnou si vyřídit tyto listiny u výše uvedených úřadů v ČR přímo.

2/ POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR A ČESKÉHO RODNÉHO LISTU DÍTĚTE PROSTŘEDNICTVÍM GENERÁLNÍHO KONZULÁTU ČR V NEW YORKU

Důležitá poznámka:
Prosím zkontrolujte si, zda dle Vašeho bydliště v USA spadáte pro vyřízení této záležitosti do jurisdikce Generálního konzulátu ČR v New Yorku. Zaslání Vaší žádosti místně příslušnému zastupitelskému úřadu zabrání časovým ztrátám při jejím zpracovávání.

Seznam zastupitelských úřadů podle územní příslušnosti v USA.

Pro podání žádosti je nutné si předem objednat emailem schůzku na emailové adrese cs.ny@mzv.cz

  • Žadatelem o zápis matriční události by měl být obecně občan ČR, neboť v průběhu podání žádosti je třeba podepsat a předložit např. prohlášení o státním občanství apod. Pokud tyto dokumenty předkládá osoba, která není občanem ČR (např. druhý  rodič-občan/ka jiného státu), musí být podpisy rodiče - občana/ky ČR na příslušných dokumentech ověřené českým úřadem nebo americkým veřejným notářem; ověření americkým notářem musí být následně ještě opatřeno apostilou (viz. dále).
  • Pro určení českého státního občanství dítěte, zápis jeho narození a následné vystavení českého rodného listu je podstatné, zda se dítě narodilo v manželství - pro vás je určen následující postup
  • Pokud se dítě narodí mimo manželství a  matka dítěte má české státní občanství  - je pro  vás rovněž určen následující postup
  • Pokud se dítě narodí mimo manželství a matka dítěte  není občanka ČR, prosím kontaktujte nás ohledně dalšího postupu na emailu cs.ny@mzv.cz

 

Co je zapotřebí předložit:

1) Originál amerického rodného listu dítěte s apostilní doložkou a úředně ověřeným překladem do českého jazyka

- rodný list musí obsahovat co nejvíce informací o dítěti a rodičích dítěte. Vyžádejte si tzv. Long Form nebo Legal Form (rodný list by měl obsahovat místo a datum narození dítěte, jméno, příjmení, datum, místo narození a adresu rodičů dítěte).

- o ověřovací doložku „Apostille“ se žádá na úřadu „Secretary of State“, který je zpravidla v hlavním městě státu, kde došlo k narození dítěte. Po připojení apostilní doložky, se apostilní doložka stává neoddělitelnou součástí amerického rodného  listu. V případě jejího oddělení od rodného listu dochází ke znehodnocení tohoto dokladu a apostilní doložka se stává neplatnou.

Adresy úřadů vydávajících ověřovací doložku „Apostille“ naleznete na našich webových stránkách https://www.mzv.cz/consulate.newyork/cz/konzularni_a_vizove_informace/overovani_dokladu/index_3.html

- americký rodný list s apostilní doložkou musí být opatřený úředním překladem do českého jazyka. Překlad (rodného listu i apostily) musí být pevně spojen s rodným listem a apostilou.  O překlad můžete požádat překladatele v České republice zapsaného v Seznamu znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Můžete také kontaktovat překladatele v USA, kteří jsou zapsaní v Seznamu znalců a tlumočníků.

Upozorňujeme, že  Zvláštní matrika v Brně si ponechává originály amerických matričních dokladů opatřených apostilou a překladem a vydává místo nich české matriční doklady. Doporučujeme proto nechat si vystavit duplikáty amerických matričních dokladů pro potřebu v USA.

2) Pro dítě narozené mimo manželství, jehož matka je občankou ČR - originál amerického dokladu o otcovství "Acknowledgement of Paternity" s apostilní doložkou a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

- o ověřovací doložku „Apostille“ se žádá na úřadu „Secretary of State“, který je zpravidla v hlavním městě státu, kde došlo k narození dítěte. Po připojení apostilní doložky, se apostilní doložka stává neoddělitelnou součástí amerického dokladu o otcovství „Acknowledgement of Paternity“. V případě jejího oddělení od dokladu o otcovství „Acknowledgement of Paternity“ dochází ke znehodnocení tohoto dokladu a apostilní doložka se stává neplatnou.

 Adresy úřadů vydávajících ověřovací doložku „Apostille“ naleznete na našich webových stránkách https://www.mzv.cz/consulate.newyork/cz/konzularni_a_vizove_informace/overovani_dokladu/index_3.html

- americký doklad o otcovství „Acknowledgement of Paternity“ s apostilní doložkou musí být opatřený překladem do českého jazyka.Překlad (dokumentu i apostily) musí být pevně spojen s rodným listem a apostilou.
O překlad můžete požádat překladatele v České republice zapsaného v Seznamu znalců a tlumočníků vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Můžete také kontaktovat překladatele v USA, kteří jsou zapsaní v Seznamu znalců a tlumočníků.

Upozorňujeme, že  Zvláštní matrika v Brně si ponechává originály amerických matričních dokladů (včetně dokladu o otcovství) opatřených apostilou a překladem a vydává místo nich české matriční doklady. Doporučujeme proto nechat si vystavit duplikáty amerických matričních dokladů pro potřebu v USA.

3) Originál českého oddacího listu rodičů dítěte

Důležité poznámky:
- alternativně můžete předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR.

Pokud máte k dispozici pouze americký oddací list, je zapotřebí předložit podklady k provedení zápisu uzavření manželství v cizině a k vydání českého oddacího listu. Informace týkající se této registrace.

4) Originál českého rodného listu jednoho z rodičů dítěte, který je občanem ČR
- Alternativně můžete předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR.

- Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že jeden z rodičů je cizinec.

5) Originál dokladu totožnosti
- Občan České republiky předkládá: platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR; v případě neplatnosti těchto dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vystavení
- občan cizího státu předkládá: platný cestovní pas nebo jiný doklad dokládající totožnost a státní příslušnost


Důležitá poznámka:
Pokud občan ČR má cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemá ani vystavené Osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku od data vystavení, je zapotřebí vyplnit na své jméno Žádost o zjištění státního občanství ČR 2021 a následně také formulář Dotazník ke zjištění státního občanství ČR 2021.

6) Originál naturalizační listiny pokud jste nabyl/a státní občanství cizího státu

7) Formuláře

Důležité poznámky:
-přesným a správným vyplněním formulářů můžete zabránit zbytečným časovým ztrátám při zpracování Vaší žádosti:
- je zapotřebí úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, nejlépe tiskacím písmem,
- data se vypisují dle evropských zvyklostí tj. den, měsíc, rok,
- jako místo narození uvádějte název města či obce a stát; nestačí uvést pouze stát narození,
- má-li některá z osob middle name/druhé jméno, je nutné jej bezpodmínečně uvést, uvedení   pouze počátečního písmena je nepřijatelné,
- nelze používat žádné zkratky; jedinou povolenou zkratkou je USA,
- pokud se nemůžete dostavit osobně na náš úřad k podání žádosti, veškeré podpisy na formulářích musí být ověřeny místním notářem.

DÍTĚ DO 15-ti let 

Žádost o zápis narození dítěte¬_2022 (DOCX, 34 KB) - tento formulář podepisuje zákonný zástupce dítěte (osoba, která má občanství ČR).

Prohlášení (PDF, 274 KB)
- vyplňuje pouze občan ČR. Pokud jsou oba rodiče občané ČR, formulář vyplňují samostatně.

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR 2021

Žádost o zjištění státního občanství ČR 2021
- oba formuláře NUTNO vyplnit při podání žádosti o vystavení Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě DO 15 LET.

NEZLETILÁ OSOBA OD 15-ti DO 18-ti LET

Žádost o zápis narození dítěte¬_2022 (DOCX, 34 KB)

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR 2021

Žádost o zjištění státního občanství ČR 2021

Prohlášení o rodičích (PDF, 148 KB)
- všechny tři formuláře NUTNO vyplnit při podání žádosti o vystavení Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě OD 15-18 LET.

OSOBY STARŠÍ 18-ti LET

Žádost o zápis narození dítěte¬_2022 (DOCX, 34 KB)- v případě, že je dítě starší 18ti let, podepisuje zápis samo, bez rodiče.

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR 2021

Žádost o zjištění státního občanství ČR 2021

Prohlášení (PDF, 274 KB)
- vyplňuje pouze občan ČR. Pokud jsou oba rodiče občané ČR, formulář vyplňují samostatně.
- vyplňuje dítě starší 18ti let

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru

narození -nezletilá- první zápis 2021 (DOCX, 29 KB)

narození -nezletilá- dodatečný zápis 2021 (DOCX, 32 KB)

narození -zletilá- první zápis 2021 (DOCX, 28 KB)

narození -zletilá- dodatečný zápis 2021 (DOCX, 27 KB)

Tuto žádost vyplňte v případě, že chcete zapsat příjmení Vaší dcery do zvláštní matriky v Brně bez koncovky "- OVÁ". V případě nezletilosti dítěte musí žádost podepsat oba rodiče.

Prohlášení o volbě druhého jména
druhé jméno - nezletilý/á - první zápis (PDF, 191 KB)
druhé jméno - nezletilý/á - dodatečný zápis (PDF, 191 KB)

druhé jméno - zletilý/á - první zápis (PDF, 189 KB)
druhé jméno - zletilý/á - dodatečný zápis (PDF, 189 KB)
Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky a je-li na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může občan prohlásit, které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci (oba rodiče).

Zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů

Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti - první zápis 2021 (DOCX, 38 KB)

Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti - dodatečný zápis 2021 (DOCX, 38 KB)

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti (PDF, 178 KB)

- vyplňuje se v případě, že rodiče dítěte nejsou oddáni anebo uzavřeli manželství až po narození dítěte
- formulář musí podepsat oba rodiče

V případě, že otec dítěte otcovství odmítá, nebo jeho pobyt není znám nebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listě bude mít údaje o otci proškrtnuty) anebo otcovství určí český nebo i cizí soud. V takovém případě se předkládá rozhodnutí soudu o určení otcovství.
Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, je nutné předložit rozsudek o uznání rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně. Toto rozhodnutí musí být opatřeno doložkou o nabytí jeho právní moci.
Navíc:
- byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předkládá rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně a opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

- byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předkládá buď úmrtní list manžela anebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady musí být předloženy, aby bylo jednoznačné, kdy k zániku manželství došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po zániku manželství, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.
Uznání rozhodnutí cizího soudu Nejvyšším soudem v Brně se nepožaduje u rozhodnutí, která nabyla právní moci po 10. červenci 1976 a byla vydána soudem v Austrálii, Dánsku, Egyptě, Finsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Dále není třeba uznávat Nejvyšším soudem rozsudky bývalé Německé demokratické republiky, které nabyly právní moci do 3. října 1990.
Existují také bilaterální smlouvy s Albánií, Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Bulharskem, Francií, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Maďarskem, Moldavskem, Mongolskem, Polskem, Rumunskem a Ruskou federací.
Pokud máte rozhodnutí vydané některým z těchto států, sdělte nám datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a my Vás budeme informovat, zda je třeba uznávat rozhodnutí Nejvyšším soudem či nikoliv.
Je-li dítě osvojeno, je nutno předložit rozhodnutí příslušného cizozemského úřadu o osvojení opatřené doložkou o nabytí jeho právní moci, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, případně sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození podle situace a možnosti žadatelů.

Pokud se nemůžete osobně dostavit na Generální konzulát České republiky v New Yorku, můžete tyto formuláře zaslat poštou. Pokud žádost posíláte poštou, přiložte originály dokladů nebo notářsky ověřené kopie originálů. Dále, pokud zasíláte poštou, podpisy na formulářích musí být ověřeny místním notářem. Konzulární poplatky v takovém případě pošlete buď ve formě "money order" nebo v hotovosti. Doporučujeme přiložit předplacenou obálku a to USPS, abychom vám mohli vrátit vámi předložené originály nebo notářsky ověřené kopie vašich dokladů.

8) Zaslání vystavených listin
Vystavený rodný list a Osvědčení o státním občanství ČR vám po jejich obdržení od příslušného úřadu v ČR zašleme na vaši poštovní adresu v USA, kterou uvedete v žádosti. Popřípadě si tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně na Generálním konzulátu ČR v New Yorku a zároveň požádat o vystavení nového cestovního pasu a to po předchozí domluvě s oddělením cestovních pasů na tel. č. 646-422-3308 nebo na emailové adrese cs.ny@mzv.cz (do předmětu uveďte „cestovní pas“).

Můžete také požádat o zaslání těchto listin na adresu v ČR. Je však nutno v písemné žádosti uvést konkrétní osobu a přesnou adresu v ČR. V případě zaslání této žádosti poštou na náš úřad musí být podpis ověřen na této žádosti místním notářem.

9) Poplatky:
Správní poplatky spojené s úředním ověřením překladů Vámi předložených listin a správní poplatky spojené s vystavení Osvědčení o státním občanství ČR a prvního rodného listu Vašeho dítěte naleznete zde Správní poplatky.

Poplatky lze hradit ve formě Money Order (vypsaný na " Consulate General of the Czech Republic in New York").

Při osobní návštěvě je možno platit hotově nebo platební kartou.

 Generální konzulát ČR v New Yorku osobní šeky nepřijímá.

10) Kopie
Doporučujeme předkládat kromě originálních dokladů i kopie předložených dokladů (jako jsou: doklady totožnosti, rodné listy, cizozemský rodný list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka, cizozemský doklad o otcovství s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka) a to z důvodu urychlení zpracování Vaší žádosti.

11) Vyplněný formulář Osobní údaje (PDF, 174 KB) s kontaktními údaji žadatele.

DOPORUČENÍ
Žadatelům, kteří si chtějí po získání českých matričních dokladů zažádat i o český cestovní pas doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů (PDF, 206 KB) v evidenci obyvatel České republiky.
V žádosti uvádějte přesné údaje (velká/malá písmena), údaje pište foneticky (např. dlouhé a, háček nad r).
Žádost o prevalidaci zašlete faxem na číslo 646-422-3363, nebo poštou na adresu generálního konzulátu, nebo naskenovanou e-mailem na cs.ny@mzv.cz a do předmětu uveďte „cestovní pas“. V případě nejasností nás kontaktujte na tel. (646) 422 3308.

 

3/ DÍTĚ NAROZENÉ MIMO MANŽELSTVÍ, MATKA NENÍ OBČANKA ČR, ALE JE OBČANKA EU (a otec dítěte je uveden v cizozemském rodném listu), je třeba:

4/ DÍTĚ NAROZENÉ MIMO MANŽELSTVÍ, MATKA NENÍ OBČANKA ČR ANI OBČANKA EU -  je třeba předložit vyplněné a podepsané následující dokumenty:

  • řádně přeložené a ověřené (apostila) potvrzení otcovství provedené genetickou zkouškou v akreditované laboratoři (viz. dále). Pokud tento postup není možný, kontaktujte zastupitelský úřad za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

Pozn.: Pokud otec není uveden v cizozemském RL, je třeba v obou předchozích případech vyplnit formulář č. 10 b (Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec neuveden v RL)).

Pro nabytí českého občanství dítěte, musí rodiče předložit genetickou zkoušku prokazující otcovství státního občana ČR; zkouška musí být provedena formou znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, provedeného znalcem, nebo znaleckým ústavem zapsaným v seznamu znalců, nebo znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR.   V případě, že toto není možné, prosím spojte se s námi  na telefonním čísle (646) 422-3309, 3305 nebo e-mailem cs.ny@mzv.cz. 

Pozn.: Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li počato V takovém případě je účinek určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dítěti dosud nenarozenému vázán na podmínku, že se dítě narodí živé, a zápis v matrice na podkladě takového prohlášení bude učiněn až po narození dítěte. Z tohoto důvodu ZÚ předá řádně sepsané prohlášení rodičů (Formulář 10c) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti ) nastávající matce a současně rodiče poučí o nezbytnosti předložit toto prohlášení příslušnému matričnímu úřadu v ČR nebo ZÚ při podání žádosti o zápis narození.

KONTAKT:
V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte na telefonním čísle (646) 422-3309, 3305 nebo e-mailem cs.ny@mzv.cz.

 

POZOR: S ohledem na proces zápisu narození dítěte narozeného v zahraničí může vystavení rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR trvat i déle než 4-5 měsíců. Zastupitelský úřad v zahraničí nemá možnost tuto lhůtu jakkoliv ovlivnit, neboť žádost je naším konzulátem zasílána ke zpracování nejdříve na MČ Praha 1 a odtud následně na Zvláštní matriku v Brně. Teprve odtud jsou nově vystavené doklady zasílány přes MZV na náš úřad.

 

Upozornění:

Po narození dítěte (občana České republiky) v zahraničí vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je  místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky.

Nelze – li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky nebo matka je cizinka a otec občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině (Brno, Dominikánská 2)

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.

Zaevidováním trvalého pobytu na území města Brna vzniká občanovi mimo jiné povinnost hradit poplatek za komunální odpad. Tato povinnost nevzniká např. občanům evidovaným k trvalému pobytu na úředních adrese Brno, Dominikánská 2 (adresa sídla Zvláštní matriky).

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na pracovnice oddělení evidence obyvatel Magistrátu města Brna – tel.: +420 542 175 141, nebo 42.

Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, Husova 5, 601 67 Brno – tel.: +420 542 175 141, nebo 42, případně je naleznete na www.brno.cz - potřebuji si vyřídit - trvalý pobyt.

 

 

 

 

přílohy

Prohlášení 273 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

Prohlášení o rodičích 147 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

druhé jméno - nezletilý/á - první zápis 190 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

druhé jméno - nezletilý/á - dodatečný zápis 190 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

druhé jméno - zletilý/á - první zápis 188 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

druhé jméno - zletilý/á - dodatečný zápis 188 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

žádost o tzv. prevalidaci údajů 205 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2018

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 88 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 73 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k... 70 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014