english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace zejména pro občany České republiky, kteří se v zahraničí zdržují dlouhodobě či trvale. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě pobytu

Na základě platných právních předpisů České republiky o volbách mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem České republiky v New Yorku ti občané České republiky, kteří dlouhodobě či trvale pobývají ve státech:

Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island a Vermont.

Občané České republiky pobývající v ostatní státech v USA mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (dále je ZSV) na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC nebo na příslušném generálním konzulátu České republiky (Chicago, Los Angeles).

Územně příslušný zastupitelský úřad provede zápis do ZSV na základě písemné žádosti voliče, která je doložena, originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících žadatelovu

  • totožnost,
  • státní občanství České republiky a
  • bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.

Informace o tom, jakým způsobem uvedené požadované údaje doložit, najdete níže.

Žádost o zapsání do ZSV ( formulář zde)  Zápis do zvláštního seznamu voličů New York (PDF, 174 KB)  ). Nejzazším termínem pro doručení nebo předání žádosti o zápis zastupitelskému úřadu osobně nebo písemně je termín 40 dnů přede dnem konání voleb.

Doporučujeme rovněž uvést i kontaktní údaje (telefon, fax, email, doručovací adresu apod.) pro případ nutnosti doplnění chybějících dokumentů či údajů.

  • V případě osobního podání žádosti se můžete dostavit na konzulární úsek generálního konzulátu kdykoli v našich úředních hodinách (pondělí, čtvrtek - 9:30 -12:30 + úterý 9:30 -12:30 a 14:00 – 16:00), a to na základě předchozího objednání.
  • V případě písemného podání žádosti zašlete žádost na adresu:

Consulate General of the Czech Republic

321 E 73rd Str., NY 10021 New York

Pokud nebude Vaše žádost o zápis ve výše uvedeném termínu včas doručena, anebo nebude kompletní, nebude možné zápis provést.

V případě, že budete jako volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem v zahraničí v místě Vašeho pobytu, budete moci uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu při volbě prezidenta České republiky a při volbách do Poslanecké sněmovny. V případě voleb do Senátu můžete volit pouze ve svém volebním obvodu v České republice (do Senátu nelze volit v zahraničí).

Prokázání totožnosti
Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Prokázání státního občanství
Volič prokazuje státní občanství České republiky pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů způsobem stanoveným v ustanovení § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. Státní občanství České republiky se prokazuje

a) občanským průkazem České republiky,

b) cestovním dokladem České republiky (např. cestovní pas, diplomatický pas, služební pas),

c) osvědčením ne starším 1 roku,

d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.

Prokázání dlouhodobého pobytu
Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu se považuje zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz).

V případě, že stát působnosti (zde USA) nevede evidenci obyvatel ani neuděluje povolení k pobytu v jakékoli formě, lze akceptovat jakýkoli jiný úřední doklad nebo průkaz s uvedením údaje o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta či průkaz sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního seznamu voličů bydlí).

Ověřování dokladů doložených k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů
Doklady podle předchozích odstavců musí být zastupitelskému úřadu doručeny nebo předány v originále nebo ověřené kopii (u vícestránkových dokladů stačí ověřená kopie datových stránek obsahující údaje o držiteli dokladu, platnosti dokladu a podobiznu držitele). Ověření lze provést buď některým českým zastupitelským úřadem (zde i včetně honorárních konzulátů), nebo i místními notáři. Při ověření místním notářem se apostilní doložka nevyžaduje.

Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v České republice.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení) a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního voličského seznamu na zastupitelském úřadu by tedy měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky

http://www.mvcr.cz/

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů – New York (DOC, 27 KB)