česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Uzavření sňatku v Dánsku

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku

Pro účely uzavření sňatku na území cizího státu je většinou cizinec požádán, aby cizozemské matrice předložil tzv. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Tento dokument vydává česká matrika v místě trvalého bydliště českého občana nebo v místě jeho posledního trvalého bydliště a je možné si o něj zažádat prostřednictvím zastupitelského úřadu - žádost se podává osobně. Dokument je vydáván ve vícejazyčné verzi, přesto doporučujeme ověřit si, zda matrika v cizině nebude vyžadovat jeho ověření apostilou a překlad do dánského jazyka.

Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se provádí na základě předložení vyplněné žádosti a následujících dokumentů:  

  • potvrzení o stavu a pobytu v Dánsku, tzv. bopælsattest, s vícejazyčným formulářem nebo s úředním překladem do češtiny
  • potvrzení o trvalém pobytu v Dánsku (žlutá kartička zdravotního pojištění)
  • platný cestovní pas ČR/ občanský průkaz ČR k prokázání totožnosti žadatele
  • český rodný list
  • doklad, kterými se prokazují údaje o jméně a příjmení snoubence/snoubenky, např. jeho/její platný cestovní pas

 

Je-li žadatel rozvedený, předloží také:

  • platný občanský průkaz ČR, kde je uvedeno "rodinný stav" – rozvedený

nebo

  • český oddací list minulého manželství s poznámkou o rozvodu tohoto manželství

nebo

  • český rozvodový rozsudek.

 

Je-li žadatel ovdovělý, předloží také:

  • český nebo cizozemský úmrtní list manžela/manželky (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • český úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení (originál nebo úředně ověřená kopie), není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů

Cizozemské doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Za podání žádosti se platí správní poplatek.

Uzavření sňatku na Velvyslanectví ČR v Kodani

Manželství mezi dvěma občany ČR lze za jistých okolností uzavřít na zastupitelském úřadě ČR. více ►