česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby 2023: kde, kam, kdy, jak - otázky a odpovědi

Kde je možné volit v Dánsku? Kdy budou prezidentské volby v Kodani probíhat? Kdo může v Kodani volit? Jsem zapsaný/á na Zvláštním seznamu voličů? Co dělat, když..? Hlavní otázky a odpovědi pro voliče k prezidentským volbám, které proběhnou v lednu 2023. 

Kde je možné volit ve Dánsku?

V Dánsku lze voličský hlas v podobě hlasovacího lístku odevzdat výlučně ve volební místnosti v budově Velvyslanectví ČR v Kodani.

Kdy budou volby v Kodani probíhat?

Volit bude možné dne 13. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod. a dne 14. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod., resp. v případném druhém kole pak dne 27. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod. a dne 28. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod., 

Kdo může v Kodani volit?

Na Velvyslanectví ČR v Kodani může volit ten volič, který:

  1. je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, který je veden na Velvyslanectví ČR v Kodani,
  2. předloží voličský průkaz vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR má místo trvalého pobytu,
  3. nebo předloží voličský průkaz vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Co dělat, když nejsem zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů?

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Kodani, se může pro účely prezidentské volby nechat zapsat ve lhůtě do 16.00 hod. dne 4. prosince 2022.  Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatné informaci Zápis do seznamu voličů - instrukce a formulář

Co dělat, když ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a jsem, ale nemůžu volit v Kodani?

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Kodani a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Kodaně, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Kodani o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci uplatnit – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost v listinné podobě, opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Kodani do 16.00 hod. dne 6. ledna 2023  pro 1. kolo prezidentské volby, resp. do 16.00 hod. dne 20. ledna 2023  pro případné 2. kolo.  Při osobním předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Kodani tato lhůta končí 11. ledna 2023 v 16.00 hod. pro 1. kolo prezidentské volby, resp. 25. ledna 2023 v 16.00 hod. pro případné 2. kolo.

Velvyslanectví může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě prezidentských voleb tedy od 29. prosince 2022.

Jak bude probíhat volba na velvyslanectví?

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Upozornění!

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. České zákony rovněž  neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.