česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vzájemná smluvní základna

Přehled bilaterálních smluv s ČR

 

Dohoda o zamezení dvojího zdanění bude mít nepochybně značný význam pro rozvoj vzájemných obchodních styků.

Expertní jednání byla zahájena v roce 2001, avšak smlouvu nebylo možno uzavřít, neboť hlavním otevřeným bodem zůstávala sazba srážkové daně u licenčních poplatků. Syrská strana zareagovala po dlouhé době a předala svůj návrh až v souvislosti s cestou ministra financí Husejna do Prahy ve dnech 1. a 2. 4. 2005, kdy byla podepsána dohoda o vypořádání pohledávek ČR, SR a Sýrie. Vzhledem ke krátkosti termínu příjezdu ministra Husejna však již nebylo možno zahrnout podpis této smlouvy do programu návštěvy. Až teprve v září 2006 se podařilo na expertní úrovni dohodnout na sazbě daně ve výši 12% hrubé částky licenčních poplatků. Současně byla odsouhlasena doložka nejvyšších výhod, na základě které je Sýrie povinna daň snížit, pokud by takovou nižší sazbu daně dojednala s jiným členským státem EU.

Dohoda o podpoře a ochraně investic

Český návrh, předaný v únoru 2000 prostřednictvím ZÚ syrské straně, byl projednán na expertní úrovni během návštěvy náměstka MF ČR v dubnu 2001. Problémem pro experty MF ČR však zůstává otázka transferů zisku, kde je v textu odvolávka na syrskou legislativu, podle které je toto možné pouze v případě, že si investice vygeneruje potřebné prostředky exportem. Vzhledem k tomu, že Sýrie připravuje změnu legislativy v této oblasti, lze očekávat nové jednání o této dohodě v brzké době.

Vláda zahájila v říjnu 2005 jednání ohledně dodatku k investičnímu zákonu č. 10 z roku 1991, který by již měl umožnit transferovat zisky z investovaných prostředků v tvrdé měně. V rámci liberalizace obchodu budou moci cizí společnosti, vyrábějící a prodávající na místním trhu, transferovat své zisky do zahraničí. Pokud vládní návrh projde parlamentem, úprava uvedeného zákona ovlivní příliv zahraničních investic do země. Koncem roku 2005 byl syrské straně předán k prostudování nový návrh smlouvy, který je již v souladu se smluvní základnou EU.

Smlouva o sociálním zabezpečení

Na přelomu srpna/září 2005 navštívila zemi expertní delegace MPSV ČR, která se syrskou stranou dojednala text smlouvy, obě strany návrh textu smlouvy parafovaly. Vláda ČR návrh znění smlouvy schválila na svém zasedání dne 25. 1. 2006. Syrská strana poté v dubnu 2006 vystoupila se žádostí o rozšíření již parafovaného textu smlouvy. Poslední syrský návrh byl zaslán k posouzení MPSV ČR v říjnu 2007. Po jeho schválení dojde k podpisu smlouvy.