deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. - 9. 10. 2021

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021. Mimo území České republiky budou volby probíhat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, s výjimkou honorárních konzulátů.

Volby proběhnou na Generálním konzulátu ČR v Drážďanech v časech

8. 10. 14:00 - 22:00

9. 10. 8:00 - 14:00

 

Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny včetně obecných informací k volbám naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji s vylosovanými čísly: seznam kandidátních listin (PDF, 662 KB)

Sada hlasovacích lístků pro volební kraj Ústecký: sada hlasovacích lístků pro volební kraj Ústecký (PDF, 566 KB) (pouze pro informaci, hlasovací lístky, které budou voliči k volbám na GK Drážďany potřebovat, jsou k dispozici na GK Drážďany).

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Na Generálním konzulátě ČR v Drážďanech mohou volit čeští občané, kteří jsou

  1. zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Drážďanech

    nebo

  2. předloží voličský průkaz.

Ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Drážďanech mohou být zapsáni pouze občané ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Svobodný stát Sasko, Svobodný stát Durynsko a Sasko-Anhaltsko.

Ti, kteří bydliště v jedné z těchto tří spolkových zemí mají, ale ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Drážďanech zapsáni nejsou, se do něj mohou pro nadcházející volby nechat zapsat. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být Generálnímu konzulátu ČR v Drážďanech předána nebo doručena nejpozději dne 29. 08. 2021.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Drážďanech v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi platný český občanský průkaz, nebo  platný český cestovní, diplomatický či služební pas, příp. český cestovní průkaz.

Čeští občané, kteří nejsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Drážďanech, mohou volit s voličským průkazem vydaným obecním nebo městským úřadem v ČR, nebo jiným zastupitelským úřadem ČR podle místa jejich trvalého pobytu. Tito občané pak v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi působící při Generálním konzulátu ČR v Drážďanech spolu s platným českým občanským průkazem, nebo českým cestovním, diplomatickým či služebním pasem, příp. českým cestovním průkazem i voličský průkaz.

Občanům ČR zapsaným na voličském seznamu vedeným Generálním konzulátem ČR v Drážďanech může být vystaven voličský průkaz.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat buď osobně do středy 06. 10. 2021 do 16:00 hod., nebo v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti poštou nebo datovou zprávou byl stanoven na pátek 01. 10. 2021. Voličský průkaz pro účely říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možno předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo mu jej zaslat na jím uvedenou adresu nejdříve ve čtvrtek 23. 09. 2021.

 

Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti, která je zřizována v budově  Generálního konzulátu ČR v Drážďanech. Nejsou zasílány voličům předem poštou. Při příchodu do volební místnosti musí každý volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným českým dokladem totožnosti. Volič, který není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Drážďanech a bude hlasovat na základě voličského průkazu, je povinen tento voličský průkaz následně odevzdat.