deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Pomoc v nouzi

Pomoc občanům ČR, kteří se v SRN ocitli v nouzi.

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují zastupitelské úřady ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen " občan"), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Občan má možnost obrátit se na ZÚ a žádat o poskytnutí jeho pomoci či jiné součinnosti, přitom je však potřebné, aby v odpovídající míře kooperoval se ZÚ při řešení svého problému.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem zjištění možnosti získání zaměstnání a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze cestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

V případě nouzové situace českého občana v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku v mimopracovní době je možno kontaktovat telefon konzulární služby Generálního konzulátu ČR v Drážďanech +49 171 7672601. Toto číslo není obsluhováno v pracovní době.


Základní informace o poskytování pomoci v nouzi

V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů
Při okradení nebo ztrátě cestovních dokladů je možno kontaktovat příslušný ZÚ a následně se dostavit na ZÚ osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu policie (podle místních podmínek) vystaví ZÚ, po ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, náhradní cestovní doklad. Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti a státního občanství. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

V případě havárie
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na odtahovou nebo opravárenskou firmu apod.

V případě hospitalizace
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, v některých případech ve zprostředkování repatriace, v komunikaci s ošetřujícím lékařem apod.

V případě úmrtí
Pomoc se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, zjištění otázky uvolnění lidských pozůstatků k repatriaci do ČR, v komunikaci s místní policií v případě potřeby apod.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
Nejrychlejší způsob pomoci je zaslání peněz prostřednictvím specializovaných organizací (např. Western Union, Chequepoint) příbuznými či přáteli. Vedle rychlosti je výhodou této formy i široká síť poboček organizací zprostředkovávajících zaslání finančních prostředků (v ČR např. pobočky České pošty), takže občan nemusí cestovat k ZÚ, i neomezená výše zasílané částky. V závislosti na různých okolnostech je možno obdržet peníze touto formou v řádu desítek minut.

Další formou je provedení tzv. doplňkového prodeje valut občanovi ze strany ZÚ, v rámci něhož vyplacení ekvivalentu vyplácené částky v cizí měně předchází potvrzené zaslání odpovídající sumy v Kč na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR příbuznými či přáteli občana žádajícího o pomoc. V tomto případě je výše částky omezena pouze na sumu nutnou k zabezpečení dopravy občana do ČR a není možno ji použít např. na prodloužení pobytu v zahraničí.

Existují i další, výjimečně využívané, možnosti. Pomoc může spočívat i v poskytnutí informací nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, zjištění nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu zajištění návratu občana do ČR apod.

V případě omezení osobní svobody
V případě zadržení nebo uvalení vazby je právem občana požádat o spojení s příslušným ZÚ ČR působícím ve státě či akreditovaném pro stát, jehož orgány o omezení osobní svobody občana rozhodly. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v provedení konzulární návštěvy ve vězeňském zařízení na žádost občana či jeho příbuzných apod. Pomoc pro české oběti a pachatele trestných činů v SRN - bezplatné poradenství pro české občany - osoby, které se staly oběťmi či pachateli trestných činů na území Německa, poskytuje Evropská poradna pro trestně stíhané osoby a oběti trestných činů v Drážďanech (Europäische Beratungsstelle für Straffälligen- und Opferhilfe/EBS Dresden). Poradna může pomoci žadatelům (obětem trestných činů, trestně stíhaným osobám, rodinným příslušníkům těchto osob, svědkům trestných činů aj.) např. s písemnými dotazy na úřady v ČR a v SRN, sepsáním žádostí a návrhů, se žádostmi o splácení dlužných částek, se zprostředkováním obecně prospěšných prací apod.

Adresa:          SRN, 01796 Pirna, Schandauer Str. 4a

Úřední dny: úterý:  8.00 - 11.30 hod.

                         pátek: 13.00 - 16.00 hod.

Telefon:         0049/35015091890

                        00420/775 366 692

E-mail:          ebs.dresden@gmx.de

Bližší informace o Poradně, jejích aktivitách a možnostech pomoci najdete např. v letáčku Poradny:

EBS leták

EBS leták

Poradna EBS

Poradna EBS