deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Krajánek
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Online výuka českého jazyka pro 1. a 2. třídu ZŠ

Spolek „Krajánek ve světě“ připravil projekt distanční výuky českého jazyka pro české děti žijící v zahraničí. Ve školním roce 2020 – 2021 budou otevřeny pilotní třídy. Projekt je plánován jako mnoholetý s postupným nárůstem tříd. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro rovný přístup ke vzdělávání pro české děti dlouhodobě žijící v zahraničí a nastavit úroveň a rozsah výuky tak, aby byla ověřena reálná možnost splnění očekávaných výstupů podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb. a přípravy žáků ke zkoušce v kmenové škole. První ročník výuky vznikl ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy (Odborem školství, mládeže a sportu) a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Po odborné stránce je projekt konzultován s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 


„Krajánek ve světě“ o projektu:
Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Projekt řeší současné nedostatky ve vzdělávání českých dětí v zahraničí. Děti dlouhodobě pobývající v zahraničí mají omezený přístup k českému jazyku a kultuře. Českojazyčnému prostředí jsou vystavené omezeně. Problém se stupňuje obzvláště v oblastech, kde neexistují aktivní krajanské spolky nebo české školy v zahraničí. Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí. Projekt díky moderním technologiím zajistí pravidelnou výuku českého jazyka s evidencí docházky a možností pravidelného přezkušování. Přezkušování bude v pilotním roce neformální a bude sloužit jako zpětná vazba pro děti i rodiče. Jeho účelem je, aby se děti seznámily se známkováním a připravily se na přezkoušení na své kmenové škole v ČR. Kvalita výuky bude zajištěna aprobovanými pedagogy.

Více informací naleznete na webové stránce Krajánka.