deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v roce 2021

Důležité informace z oblasti A) krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí, B) poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

A) Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí – tato část je v gesci MŠMT. Na jeho implementaci se kromě MŠMT podílí i Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT a MZV.

 

Upozorňujeme uchazeče, že konání kurzů a podmínky vstupu do České republiky se mohou i v letošním roce v návaznosti na aktuální situaci pandemie COVID-19 vyvíjet (nepředvídatelnost dalšího vývoje situace v jednotlivých zemích tzn. šíření nákazy, otevření hranic, možnost povinné karantény, možnosti dopravy do/z ČR aj., povinnost předložení negativního PCR testu či dokladu o očkování apod.).

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

           

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay v rubrice Programy a sítě. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

 

 • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až únor 2022) do 15. 3. 2021

 • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až červen 2022) do 15. 3. 2021

 • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2021/2022 (únor 2022 až červen 2022) do 15. 8. 2021

   

  Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na GK Drážďany (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše).

   

  Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a GK vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

   

  Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

   

  2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

   

  Termín kurzu: 16. 7. – 13. 8. 2021

   

  Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

   

  Místo konání kurzu:   Bude specifikováno dodatečně tzn. po ukončení veřejné zakázky na realizátora kurzů.

   

  Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse, rubrika Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2021.

   

  Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na GK Drážďany (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše).

   

Přihlášky uchazečů do jazykového kurzu, kteří se hlásili v roce 2020 a splnili veškeré podmínky přijetí, budou přednostně zohledněny Komisí při výběru uchazečů do kurzu v roce 2021.

I tito uchazeči musí vyplnit online přihlášku do kurzu v roce 2021, kde v části „Další informace“ zmíní podání přihlášky do kurzu v roce 2020 (např. „uchazeč 2020“). Další postup podání přihlášky bude standardní (podrobnosti viz. níže). Komise bude dbát na splnění všech podmínek pro přijetí do kurzu, stejně jako na teritoriální zastoupení.

 

Prostřednictvím GK bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat GK na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení).

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

 

            3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

 

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2021

 

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

 

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2021.

 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše).

 

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

 

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

 

Důležité!

 

 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS.

 • Komise zástupců MZV, MŠMT a DZS se schází krátce po 15. 3. 2021, proto na později dodané žádosti nebude brán zřetel.

 • Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

   

   

 • B) Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV

   

  V roce 2021 bude (v souladu s usnesením vlády č. 1278 ze dne 7. prosince 2020) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách:

  www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

   

  Je zde (od února 2021) umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2022 s možností přímého odeslání. V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí GK Drážďany k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

   

  Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

   

  V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou a opravami krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

   

  Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2020, tj. do 1. srpna 2021 na GK Drážďany.

   

  Dle platných pravidel je potřeba provádět vyúčtování peněžního daru za předchozí rok za předpokladu, že spolek byl obdarován. Vyúčtování peněžního daru na rok 2020 se předkládá do 15. 1. 2021 GK Drážďany. Formulář k vyúčtování je ke stažení na výše uvedené webové adrese. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.

 

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2021 bude zasíláno ve 2. čtvrtletí roku 2021.