english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.

O vydání osvědčení o státním občanství České republiky může požádat i fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, a která v průběhu roku 1993 nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky. 

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava u magistrátů těchto měst) nebo u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině. 

Při podání žádosti o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky je nezbytné vyplnit předepsané tiskopisy včetně formuláře Žádost a dotazník ke zjištění st. občanství a vydání osvědčení o st. občanství ČR (do 15 let) (PDF, 331 KB) respektive Žádost a dotazník ke zjištění st. občanství a vydání osvědčení o občanství ČR (nad 15 let) (PDF, 323 KB) a předložit:

  • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná
  • matriční doklady - rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou)
  • předchozí doklady o státním občanství
  • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici
  • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny buď úředním překladem do českého jazyka nebo musí být připojen vícejazyčný formulář vydávaný úřady cizího státu  na vyžádání (dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/1191)

V případě, že budete chtít vydané osvědčení následně použít před irskými úřady , či úřady jiného členského státu EU, je možno připojit žádost o vícejazyčný formulář vydávaný českými (dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/1191) Žádost o vícejazyčný fomulář dle Nařízení EU (DOC, 31 KB)

Osvědčení o státním občanství České republiky je platné 12 měsíců od data vydání.