english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů

Informace ke zvláštnímu seznamu voličů vedenému při konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Dublinu

Zvláštní seznam voličů je seznam voličů, občanů České republiky, kteří mají bydliště mimo území České republiky. Zvláštní seznamy voličů vedou zastupitelské úřady České republiky v zahraničí (dále jen "ZÚ").

Zvláštní seznam voličů je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu. Aktualizaci zvláštního seznamu voličů provádí ZÚ průběžně, vždy na žádost voliče, a to buď o zápis do zvláštního seznamu nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o provedení těchto úkonů může volič podat kdykoli v době platnosti zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění. Voliči, kteří do zvláštního seznamu jsou zapsáni a nepožádali sami o vyškrtnutí z něj, se mohou voleb konaných na území České republiky zúčastnit pouze na základě voličského průkazu vydaného ZÚ.

Podle platné právní úpravy je možné v zahraničí hlasovat pouze v případě volby prezidenta republiky či voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlasování v případech voleb do jiných zastupitelských orgánů se lze v současnosti zúčastnit pouze na území ČR. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ se mohou hlasování zúčastnit na základě voličského průkazu, vydaného tímto úřadem, popřípadě může volič požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o vyškrtnutí lze podat osobně nebo žádost s podpisem žadatele lze doručit ZÚ poštou. O provedeném vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vydá ZÚ žadateli písemné potvrzení, na jehož základě může být volič zapsán zpět do stálého seznamu voličů u obecního úřadu v místě svého bydliště na území České republiky.

Zápis oprávněného občana do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ bude proveden na základě písemné žádosti o zápis. Forma žádosti není přesně stanovena. Z obsahu podání musí být zřejmé, že žadatel projevuje vůli být zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného na Velvyslanectví České republiky v Irsku. Žádost je možné vyplnit na tiskopisu - žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících:
a) totožnost žadatele - občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem;

b) státní občanství žadatele - občan prokazuje státní občanství v souladu s ust. § 41 zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením o státním občanství ne starším 1 roku či listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.

c) bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví České republiky v Irsku (Irsko) - bydliště prokazuje žadatel úředním dokladem vydaným státním orgánem státu působnosti, tj. Irska, příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana (potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz). Pokud Irsko uvedené doklady, které by osvědčovaly bydliště občana, nevydává, lze pobyt doložit jinými doklady, pokud je v nich uveden údaj o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního volebního seznamu voličů bydlí, korespondence s bankovním úřadem, účet za plyn, elektřinu, telefon). Potvrzení o bydlišti nelze nahradit čestným prohlášením žadatele.

Voličský průkaz

Oprávněná osoba, která je zapsaná ve zvláštním seznamu voličů ZÚ, se může zúčastnit hlasování na území ČR pouze na základě voličského průkazu nebo musí ve stanovené lhůtě požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Oprávněná osoba zapsaná ve zvláštním seznamu voličů může požádat ZÚ o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem, doručeným v zákonem stanovené lhůtě před uskutečněním voleb. ZÚ předá voličský průkaz osobně oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání voličského průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle v poštovním styku formou doporučené zásilky.

S případnými dotazy ohledně zápisu nebo vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů se lze obrátit na tel. (00353 1) 668 11 35 nebo (00353 1) 668 12 81 nebo na e-mail: Consulate_Dublin@mzv.cz.

 

přílohy

Zápis do zvláštního seznamu voličů 33 KB DOC (Word dokument) 9.9.2013

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 32 KB DOC (Word dokument) 9.9.2013