česky 

rozšířené vyhledávání

mnohostranná ekonomická spolupráce

Multilaterální ekonomické vztahy jsou širokým polem působnosti, které Česká republika využívá k prosazování svých zájmů podle dlouhodobě i aktuálně nastavených priorit. Je také důležitou platformou pro hájení a posilování nezastupitelné úlohy multilaterální diplomacie v současném globalizovaném světě, který často mnohostranné aspekty mezinárodních vztahů odsunuje do pozadí.

Právě tyto úlohy jsou stěžejní náplní práce Odboru mnohostranných ekonomických vztahů (OMEV). Jeho činnost zahrnuje vytváření politiky a její koordinaci nejen v případě ryze nebo převážně ekonomických mezinárodních vládních organizací, ale i na poli mezinárodních finančních institucí a dalších mezinárodních odborně nebo výzkumně profilovaných organizací. Odbor zajišťuje též naplňování průřezově zaměřené Agendy udržitelného rozvoje (Agenda 2030) vyhlášené a monitorované OSN a její důležité součásti – politiky ochrany klimatu, přijaté Pařížskou úmluvou a prosazovanou společně členskými zeměmi EU.

Nejvýznamnější organizací v rozsáhlém portfoliu OMEV je bezesporu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Její široký záběr je příkladem náročné potřeby sladěné spolupráce řady rezortů a dalších ústředních úřadů státní správy a tuto koordinaci vykonává OMEV. Do působnosti odboru náleží na čtyři desítky dalších mezinárodních organizací a kromě toho i řada dalších institucí, uskupení a dohod. Z nejvýznamnějších organizací si zaslouží zmínit alepoň Mezinárodní organizaci práce (ILO), Světovou poštovní unii (UPU), Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) nebo Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN).

Významnou kompetencí rezortu zahraničí je též prosazování českých kandidátů na řídící pozice v mezinárodních organizacích. V současné době OMEV zajišťuje provádění již zahájené kampaně na podporu zvolení českého kandidáta do čela OECD. V nedávné minulosti úsilí o prosazení českých občanů na významné posty doznalo řadu úspěchů, např. předsednictví v Rozpočtovém výboru OECD, předsednictví v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), členství v Radě Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nebo zvolení české kandidátky do Výkonného výboru Interpolu za region Evropy.

Zajišťování formulace politiky a aktivní české účasti v činnosti mezinárodních organizací má kromě koordinační úlohy ještě řadu dalších společných prvků. Proto OMEV participuje na přípravě nově vytvářených nebo aktualizovaných dokumentů. Zároveň na mezivládních zasedáních těchto organizací aktivně participuje na jednáních jejich řídících orgánů i různých výborů a komisí, zejména za úzké koordinace v rámci EU.

I když konkrétní přínosy mnohostranné ekonomické diplomacie obvykle nelze vyčíslit finančně, její úloha v kvalitativně zaměřeném úsilí o žádoucí mezinárodní uspořádání reflektující provázanost současného globalizovaného světa je nesporná. Nelze opomíjet ani to, jak OMEV svojí činností promítá celosvětové přijaté zásady zakotvené v Agendě 2030 do mnoha různých oblastí lidského konání, z nichž ekonomika je jen jednou součástí.

Česká republika se od 1. ledna 2022 stává na tři roky členem Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC)

cerninsky_palac_giving_tuesday

Členství České republiky v Hospodářské a sociálně radě OSN (ECOSOC) na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024 schválilo Valné shromáždění OSN v New Yorku dne 7. června 2021. Členství v ECOSOC bude v druhé polovině roku 2022 spadat do… více ►

26. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu „COP-26“

thumb

Ve dnech 31. října - 12. listopadu 2021 se ve skotském Glasgow uskutečnilo 26. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu „COP-26“, 16. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 3. zasedání smluvních… více ►

Česká republika nadále podporuje integraci rozvojových zemí do mezinárodního obchodu

Česká republika usiluje o lepší integraci rozvojových a nejméně rozvinutých zemích do mezinárodního obchodu, současně s posilováním odolnosti dodavatelských řetězců. Za tímto účelem znovu podpořila fond Světové obchodní organizace (WTO),… více ►

Projev ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka na 15. zasedání Konference OSN o obchodu a rozvoji, UNCTAD 15

thumb

Ve středu, 6. října 2021, pronesl ministr Jakub Kulhánek formou videozáznamu projev na 15. zasedání Konference OSN o obchodu a rozvoji, UNCTAD 15. více ►

Česká republika podepsala s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) dohodu o dárcovském příspěvku ve výši 1,2 milionu Kč (přibližně 47 264 EUR) do Zeleného sociálního investičního fondu (GSIF) CEB

Dohoda o dárcovském příspěvku byla podepsána dne 16. září 2021 velvyslancem Petrem Válkem, stálým představitelem České republiky při Radě Evropy, a panem Rolfem Wenzelem, guvernérem CEB. více ►

MZV hostí 29. Ekonomické a environmentální fórum OBSE

mzv_cerninsky_palac

Ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek, ministryně zahraničních věcí Švédska Ann Linde a generální tajemnice Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Helga Maria Schmid zahájí 9. září 2021 v Černínském paláci 29.… více ►

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zveřejnil první část své pravidelné hodnotící zprávy

thumb

Zpráva obsahuje nejnovější vědecké poznatky o změně klimatu. Jedná se o práci více než dvou stovek vědců z 65 zemí světa a vychází z více než 14 000 vědeckých studií. Zpráva uvádí, že současné oteplování klimatu je způsobeno lidskou činností.… více ►

Informace o Kongresu Světové poštovní unie (UPU)

thumb

Ve dnech 9. – 27. srpna 2021 se v ivorijském Abidjanu koná 27. Kongres Světové poštovní unie (UPU). Původně se měl uskutečnit již v loňském roce, zahájení bylo odloženo z důvodů pandemie Covid-19. Definitivně bylo o konání kongresu… více ►

Česko úspěšně představilo v OSN svůj Dobrovolný národní přezkum naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) – zveřejnění záznamů

thumb

V rámci letošního Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (High Level Political Forum, HLPF) představila Česká republika dne 12. července 2021 svůj druhý Národní dobrovolný přezkum (Voluntary National Review, VNR) naplňování cílů… více ►

Projev ministra Kulhánka na Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj OSN

thumb

Ministr Jakub Kulhánek vystoupil dne 15. července 2021 se svým projevem na zasedání Politického fóra na vysoké úrovni (HLPF), jež se každoročně koná pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). více ►

Významný krok k dosažení nových pravidel mezinárodního zdaňování

Česká republika se dne 1. července 2021 připojila ke společnému prohlášení OECD, které představuje nový hrubý rámec budoucích mezinárodních pravidel globálního zdaňování. více ►

Česko úspěšně představilo v OSN svůj Dobrovolný národní přezkum (VNR) naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a organizuje doprovodnou akci „Check the Czech Solutions for Sustainability“

thumb

Česká republika představila dne 12. července 2021 svůj druhý Národní dobrovolný přezkum (Voluntary National Review, VNR) naplňování cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Sustainable Development Goals, SDGs) Organizace spojených národů.… více ►

Česko v OSN představí své naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SGDs)

Dne 12.7.2021 představí Česká republika v rámci Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF) v OSN svůj druhý Dobrovolný národní přezkum naplňování Agendy 2030 (Voluntary National Review - VNR). V letošním roce jej podstoupí… více ►

OECD zveřejnila komplexní shrnutí a doporučení pro Českou republiku v oblasti cirkulární ekonomiky, která byla formulována v rámci přípravy Strategického rámce cirkulární ekonomiky ČR 2040

thumb

Na webináři pořádaném Ministerstvem životního prostředí byla zveřejněna analýza ČR v oblasti cirkulární ekonomiky, kterou vypracovala OECD ve spolupráci s odborníky z Ministerstva životního prostředí. Projekt byl spolufinancován prostředky EU.… více ►

30 let od konference Životní prostředí pro Evropu je českým přínosem Evropě

thumb

Před 30 lety se na zámku v Dobříši uskutečnila historicky přelomová celoevropská konference ministrů životního prostředí, na níž dodnes navazují další setkání tohoto jedinečného partnerství členských států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN,… více ►

Česká republika zvolena do Správní rady Mezinárodní organizace práce

thumb

Ve dnech 3. – 19. června 2021 probíhá, z důvodu pandemie COVID-19 pouze prostřednictvím videokonference, 109. zasedání Mezinárodní konference práce, vrcholného orgánu Mezinárodní organizace práce (ILO) a největší globální setkání zástupců… více ►

Česká republika je dvanáctá na světě v naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

thumb

V každoročně vydávané Zprávě o udržitelném rozvoji byla Česká republika letos vyhodnocena jako 12. nejpokročilejší země světa ze 165 hodnocených zemí světa. Zpráva je výsledkem činnosti skupiny autorů pod vedením prof. J. Sachse jako předsedy… více ►

OECD vydala svůj jarní Ekonomický výhled

thumb

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala svůj pravidelný Ekonomický výhled. OECD očekává, že světová ekonomika bude v důsledku slábnutí pandemie růst, avšak tento růst bude nerovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé země. Je tak… více ►

Česká republika byla zvolena členem Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) na období 2022 – 2024

thumb

Dne 7. června 2021 schválilo Valné shromáždění OSN v New Yorku Českou republiku novým členem Hospodářské a sociální rady OSN na období 2022 - 2024. více ►

České inovace pomáhají lidem i životnímu prostředí prostřednictvím Rozvojového programu OSN

thumb

Ochrana životního prostředí, udržitelné nakládání s přírodními zdroji nebo snižování rizika a dopadů přírodních katastrof - to jsou témata, kterým se věnují projekty podpořené českým svěřeneckým fondem při UNDP a na která jsou rovněž zaměřeny… více ►

Mezinárodní energetická agentura představila svoji zprávu Net Zero by 2050

thumb

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila dlouho očekávanou zprávu, která přináší analýzu celé řady energetických otázek v celkem 38 zemích. Net Zero by 2050 analyzuje možnosti budoucích dodávek fosilních paliv, energetické trhy,… více ►

Odstartoval Klimatický summit organizovaný USA

thumb

Prezident Spojených států Joe Biden společně s viceprezidentkou Kamalou Harrisová zahájili vrcholnou část Klimatického summitu, jehož hlavním cílem je posílení klimatických ambicí hlavních světových ekonomik do takové míry, aby bylo možné… více ►

Tomáš Boček znovuzvolen viceguvernérem pro cílové země Rozvojové banky Rady Evropy

thumb

Na svém 228. zasedání dne 16. dubna 2021 Řídící rada Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) znovuzvolila velvyslance Tomáše Bočka viceguvernérem pro cílové země na funkční období od 16. srpna 2021do 15. srpna 2026). více ►

Novým generálním tajemníkem OECD byl jmenován bývalý australský ministr financí Mathias Cormann

thumb

Dne 15. 3. 2021 byl ukončen proces volby nového generálního tajemníka OECD jmenováním bývalého australského ministra financí Mathiase Cormanna do této funkce. Volby nového generálního tajemníka OECD se aktivně zúčastnila i ČR, která na tuto… více ►

Snažíte se měnit svět k lepšímu? Přihlaste váš projekt do Cen SDGs 2021

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR bude v letošním roce opět hostit předávání Cen SDGs, jejíž pátý ročník bude pořádat Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s dalšími partnery. Ceny SDGs pravidelně oceňují inovativní projekty, jež… více ►

A webinar concluded the first phase of a OSCE project co-financed by the Czech Republic dealing with the effects of climate change on security in the region of South-Eastern Europe

thumb

On 23 February 2021, a webinar organized by the OSCE was held with the participation of more than a hundred people at the end of the first phase of an extra-budgetary project addressing the security implications of climate change in the region… více ►

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) zakončila webinářem první fázi projektu spolufinancovaného ČR zabývajícího se dopady klimatické změny na bezpečnost v regionu Jihovýchodní Evropy

thumb

Dne 23.2.2021 se uskutečnil webinář organizovaný OBSE za účasti více než stovky zájemců na závěr první fáze mimorozpočtového projektu zabývajícího se dopady klimatické změny na bezpečnost v regionu Jihovýchodní Evropy. Tento projekt si klade za… více ►

Příprava na Konferenci OSN o změně klimatu: možnost účasti pro mladé delegáty

thumb

Youth4Climate: Driving Ambition Event se uskuteční 28. – 30. září 2021 v Miláně. A to v souvislosti s přípravným zasedáním COP 26 UNFCCC, které bude Itálie organizovat ve dnech 30. září – 2. října 2021 v Římě. více ►

Novou generální ředitelkou Světové obchodní organizace byla zvolena Dr. Ngozi Okonjo-Iweala

thumb

Téměř po půl roce po odstoupení předchozího generálního ředitele Světové obchodní organizace (WTO) se dne 15. února 2021 podařilo dosáhnout shody všech členů WTO na jmenování bývalé ministryně financí Nigérie Dr. Ngozi Okonjo-Iweala do této… více ►

Rada pro zahraniční věci přijala Závěry ke klimatické a energetické diplomacii EU

thumb

Na pravidelném zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) byly poprvé v historii společně diskutovány záležitosti zahraniční politiky v oblasti klimatu a energetiky. Ministři členských států EU se zaměřili na posílení zahraničně-politického aspektu… více ►

OECD vydala pravidelný Ekonomický výhled obsahující rovněž aktualizované odhady vývoje HDP v ČR

thumb

V pravidelném půlročním intervalu vydala OECD v prosinci 2020 Ekonomický výhled, který se primárně zaměřuje na globální analýzu dopadů pandemie Covid-19, obsahuje nicméně i zpřesněné údaje ohledně vývoje HDP v jednotlivých členských zemí OECD.… více ►

Voluntary contribution of the Czech Republic to the Council of Europe Development Bank (CEB)

The government of the Czech Republic signed a grant agreement with the Council of Europe Development Bank for a CZK 1 200 000 voluntary contribution to the Regional Housing Programme (RHP). více ►

Česká republika poskytla Rozvojové bance Rady Evropy (CEB) dobrovolný příspěvek

Vláda České republiky uzavřela donorskou dohodu s Rozvojovou bankou Rady Evropy o příspěvku ve výši 1 200 000 Kč na účet Regionálního programu bydlení (RHP). více ►

OECD vydala nový Hospodářský přehled pro Českou republiku

thumb

Dne 4. 12. 2020 vydala OECD nový Hospodářský přehled pro Českou republiku, který byl představen na společné online tiskové konferenci premiéra ČR A. Babiše a generálního tajemníka OECD A. Gurríi více ►

Konference „ČR a OECD před 25 lety a za 25 let“ připomene čtvrtstoletí členství ČR v OECD

thumb

Česká republika tento rok slaví 25 let od vstupu do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo tuto událost připomenout online konferencí, která se uskuteční 8. 12. od 9:30 a bude ji možné… více ►

Brožura 25 let ČR v OECD / Booklet 25 years of the Czech Republic´s OECD membership / La Brochure 25 ans d’adhésion de la République tchèque à l’OCDE

thumb

Česká republika v roce 2020 slaví čtvrtstoletí členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. U této příležitosti Ministerstvo zahraničních věcí připravilo ve spolupráci s dalšími rezorty brožuru, která shrnuje to nejdůležitější, co… více ►

Česká republika se připojila ke koalici zemí usilující o rozšíření ochrany planety

thumb

Politická koalice pro přírodu a lidi (High Ambition Coalition for Nature & People - HAC) je mezivládní iniciativou s cílem rozšířit ochranu planety na 30 % území světové souše i oceánů více ►

Ministr Petříček vystoupil na virtuálním zasedání Rady OECD

thumb

Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček se ve čtvrtek 29. října 2020 zúčastnil zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na ministerské úrovni. Ministr vystoupil v plenární části zasedání na téma „Cesta z… více ►

Zahrady Černínského paláce hostily již počtvrté Ceny SDGs

thumb

Ve čtvrtek 17. září 2020 se v sídle Ministerstva zahraničních věcí za účasti ministra T. Petříčka uskutečnil 4. ročník Cen SDGs. MZV se touto každoročně konanou akcí připojilo k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje. více ►

4. ročník slavnostního předávání Cen SDGs 2020 na MZV

thumb

Ve čtvrtek 17. září 2020 se v prostorách zahrad Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, uskuteční 4. ročník předávání Cen SDGs. Na základě hodnocení odborné poroty budou oceněny projekty z kategorií veřejné sféry businessu,… více ►

Úspěšný průběh 28. Ekonomického a environmentálního fóra OBSE

cerninsky_palac_giving_tuesday_1

Ve dnech 10. – 11. září se v Černínském paláci konalo 28. Ekonomické a environmentální fórum Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Jednalo se o první mezinárodní konferenci s fyzickou přítomností delegátů pořádanou v… více ►

MZV hostí 28. Ekonomické a environmentální fórum OBSE

Kdy: 10.09.2020 - 11.09.2020 , Kde: Praha více ►

Česká republika představila svého kandidáta na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček představil ve čtvrtek 3. září 2020 v Černínském paláci kandidáta České republiky na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Vladimíra Dlouhého. Kandidát… více ►

Projev ministra Petříčka na Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj

thumb

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček vystoupil 15. července 2020 se svým projevem na zasedání Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj, které se konalo pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN. Ve svém příspěvku hovořil o… více ►

OECD vydala nový ekonomický výhled

thumb

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vydala svůj pravidelný makroekonomický výhled členských i několika nečlenských zemi. Tentokrát byl výhled do velké míry ovlivněn světovou pandemií koronaviru. více ►

OECD vydala přezkum vládní implementace SDGs v ČR

OECD 25. května 2020 publikovala finální verzi přezkumu vládní implementace cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v ČR v rámci Agendy 2030 (tzv. institucionální scan). Přezkum se zaměřil na organizaci implementace a koordinaci agendy v ČR.  více ►

Česká policie ve vedení INTERPOLU

Úspěšné zvolení české kandidátky na post viceprezidentky INTERPOLU více ►

Zahraniční podplácení

Trestný čin, který je rizikem pro mezinárodní obchod. Informativní brožura Ministerstva spravedlnosti ČR vydaná ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, Ministerstvem průmyslu a obchodu a… více ►

Kulatý stůl k Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC)

thumb

Dne 12. listopadu se na MZV uskutečnil kulatý stůl, kde bylo představitelům vládní, neziskové a firemní sféry prezentováno proběhlé působení ČR v čele Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a kde se debatovalo o prioritách ČR v rámci Cílů… více ►

Zahájení druhého ročníku předávání Cen SDGs

V březnu byly zahájeny nominace do druhého ročníku v České republice unikátních ocenění za naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) Organizace spojených národů. Zájemci mohou nominovat projekty… více ►

ČR bude předsedat Rozpočtovému výboru OECD

thumb

Členské státy OECD na svém zasedání dne 12. července 2017 jednomyslně zvolily velvyslance a stálého představitele ČR při OECD, pana Petra Gandaloviče, předsedou Rozpočtového výboru OECD (OECD Budget Committee). více ►

Náměstek Tlapa vedl delegaci ČR na 14. Konferenci OSN pro obchod a rozvoj, která díky intenzivním nočním negociacím „na poslední chvíli“ skončila úspěšně

thumb

14. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIV) na závěr svého jednání dne 22. července 2016 konsensuálně přijala dva výstupy – negociovaný dokument „Nairobi Maafikiano (svahilské slovo pro konsensus)“, který stanoví… více ►

ČR předsedala Kulatému stolu programu OECD EURASIA

thumb

V OECD proběhl ve dnech 23. – 26. listopadu 2016 tzv. „EURASIA Week“, věnovaný odpočtu dosažených výsledků a dalšímu strategickému směřování regionálního programu OECD „EURASIA“. Program je zaměřen na posilování… více ►

Národní den České republiky na EXPO 2015 Milán

thumb

Kdy: 15.05.2015  Kde: Milán, Itálie

V italském Miláně byla prvního května zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2015. Mezi vystavujícími zeměmi je i Česká republika, která využije oprávnění vystavujících zemí a uspořádá 15. května 2015… více ►

Publikace "OECD 360: ČR v mezinárodním srovnání"

thumb

OECD uvolnila k volnému stažení užitečnou publikaci "OECD 360: ČR v mezinárodním srovnání". Přináší nejnovější analýzy a data z klíčových publikací OECD v českém jazyce z osmi klíčových oblastí: vzdělávání, zaměstnanost, růst šetrný k životnímu… více ►

EXPO 2015 Milán otevírá brány

thumb

Kdy: 01.05.2015 - 31.10.2015  Kde: Milán, Itálie

Dne 1. května 2015 bude slavnostně zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2015 v Miláně. Hlavním tématem EXPO Milán je „Feeding the Planet, Energy for Life“. Národní expozice více než 130… více ►

Další výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP Středoevropské iniciativy

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil další výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP (Know-how Exchange Programme), který je v tomto případě financován italskou vládou prostřednictvím Fondu SEI při… více ►

Výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP Středoevropské iniciativy

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP (Know-how Exchange Programme), který je financován Rakouskou rozvojovou agenturou. více ►

Výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z Fondu spolupráce SEI

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z Fondu spolupráce SEI pro rok 2016. více ►