česky 

rozšířené vyhledávání

mnohostranná ekonomická spolupráce

Multilaterální ekonomické vztahy jsou širokým polem působnosti, které Česká republika využívá k prosazování svých zájmů podle dlouhodobě i aktuálně nastavených priorit. Je také důležitou platformou pro hájení a posilování nezastupitelné úlohy multilaterální diplomacie v současném globalizovaném světě, který často mnohostranné aspekty mezinárodních vztahů odsunuje do pozadí.

Právě tyto úlohy jsou stěžejní náplní práce Odboru mnohostranných ekonomických vztahů (OMEV). Jeho činnost zahrnuje vytváření politiky a její koordinaci nejen v případě ryze nebo převážně ekonomických mezinárodních vládních organizací, ale i na poli mezinárodních finančních institucí a dalších mezinárodních odborně nebo výzkumně profilovaných organizací. Odbor zajišťuje též naplňování průřezově zaměřené Agendy udržitelného rozvoje (Agenda 2030) vyhlášené a monitorované OSN a její důležité součásti – politiky ochrany klimatu, přijaté Pařížskou úmluvou a prosazovanou společně členskými zeměmi EU.

Nejvýznamnější organizací v rozsáhlém portfoliu OMEV je bezesporu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Její široký záběr je příkladem náročné potřeby sladěné spolupráce řady rezortů a dalších ústředních úřadů státní správy a tuto koordinaci vykonává OMEV. Do působnosti odboru náleží na čtyři desítky dalších mezinárodních organizací a kromě toho i řada dalších institucí, uskupení a dohod. Z nejvýznamnějších organizací si zaslouží zmínit alepoň Mezinárodní organizaci práce (ILO), Světovou poštovní unii (UPU), Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) nebo Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN).

Významnou kompetencí rezortu zahraničí je též prosazování českých kandidátů na řídící pozice v mezinárodních organizacích. V současné době OMEV zajišťuje provádění již zahájené kampaně na podporu zvolení českého kandidáta do čela OECD. V nedávné minulosti úsilí o prosazení českých občanů na významné posty doznalo řadu úspěchů, např. předsednictví v Rozpočtovém výboru OECD, předsednictví v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), členství v Radě Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nebo zvolení české kandidátky do Výkonného výboru Interpolu za region Evropy.

Zajišťování formulace politiky a aktivní české účasti v činnosti mezinárodních organizací má kromě koordinační úlohy ještě řadu dalších společných prvků. Proto OMEV participuje na přípravě nově vytvářených nebo aktualizovaných dokumentů. Zároveň na mezivládních zasedáních těchto organizací aktivně participuje na jednáních jejich řídících orgánů i různých výborů a komisí, zejména za úzké koordinace v rámci EU.

I když konkrétní přínosy mnohostranné ekonomické diplomacie obvykle nelze vyčíslit finančně, její úloha v kvalitativně zaměřeném úsilí o žádoucí mezinárodní uspořádání reflektující provázanost současného globalizovaného světa je nesporná. Nelze opomíjet ani to, jak OMEV svojí činností promítá celosvětové přijaté zásady zakotvené v Agendě 2030 do mnoha různých oblastí lidského konání, z nichž ekonomika je jen jednou součástí.

Zahrady Černínského paláce hostily již počtvrté Ceny SDGs

thumb

Ve čtvrtek 17. září 2020 se v sídle Ministerstva zahraničních věcí za účasti ministra T. Petříčka uskutečnil 4. ročník Cen SDGs. MZV se touto každoročně konanou akcí připojilo k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje. více ►

4. ročník slavnostního předávání Cen SDGs 2020 na MZV

thumb

Ve čtvrtek 17. září 2020 se v prostorách zahrad Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, uskuteční 4. ročník předávání Cen SDGs. Na základě hodnocení odborné poroty budou oceněny projekty z kategorií veřejné sféry businessu,… více ►

Úspěšný průběh 28. Ekonomického a environmentálního fóra OBSE

cerninsky_palac_giving_tuesday_1

Ve dnech 10. – 11. září se v Černínském paláci konalo 28. Ekonomické a environmentální fórum Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Jednalo se o první mezinárodní konferenci s fyzickou přítomností delegátů pořádanou v… více ►

MZV hostí 28. Ekonomické a environmentální fórum OBSE

Kdy: 10.09.2020 - 11.09.2020 , Kde: Praha více ►

Česká republika představila svého kandidáta na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček představil ve čtvrtek 3. září 2020 v Černínském paláci kandidáta České republiky na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Vladimíra Dlouhého. Kandidát… více ►

Projev ministra Petříčka na Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj

thumb

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček vystoupil 15. července 2020 se svým projevem na zasedání Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj, které se konalo pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN. Ve svém příspěvku hovořil o… více ►

Byla zveřejněna pilotní hodnotící zpráva Implementace Agendy 2030

thumb

Ministerstvo životního prostředí, které je gestorem agendy udržitelného rozvoje, zveřejnilo tzv. pilotní nebo nultou hodnotící zprávu Implementace Agendy 2030, na které spolupracovalo i MZV. více ►

OECD vydala nový ekonomický výhled

thumb

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vydala svůj pravidelný makroekonomický výhled členských i několika nečlenských zemi. Tentokrát byl výhled do velké míry ovlivněn světovou pandemií koronaviru. více ►

OECD vydala přezkum vládní implementace SDGs v ČR

OECD 25. května 2020 publikovala finální verzi přezkumu vládní implementace cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v ČR v rámci Agendy 2030 (tzv. institucionální scan). Přezkum se zaměřil na organizaci implementace a koordinaci agendy v ČR.  více ►

Česká policie ve vedení INTERPOLU

Úspěšné zvolení české kandidátky na post viceprezidentky INTERPOLU více ►

Zahraniční podplácení

Trestný čin, který je rizikem pro mezinárodní obchod. Informativní brožura Ministerstva spravedlnosti ČR vydaná ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, Ministerstvem průmyslu a obchodu a… více ►

Kulatý stůl k Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC)

thumb

Dne 12. listopadu se na MZV uskutečnil kulatý stůl, kde bylo představitelům vládní, neziskové a firemní sféry prezentováno proběhlé působení ČR v čele Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a kde se debatovalo o prioritách ČR v rámci Cílů… více ►

Zahájení druhého ročníku předávání Cen SDGs

V březnu byly zahájeny nominace do druhého ročníku v České republice unikátních ocenění za naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) Organizace spojených národů. Zájemci mohou nominovat projekty… více ►

ČR bude předsedat Rozpočtovému výboru OECD

thumb

Členské státy OECD na svém zasedání dne 12. července 2017 jednomyslně zvolily velvyslance a stálého představitele ČR při OECD, pana Petra Gandaloviče, předsedou Rozpočtového výboru OECD (OECD Budget Committee). více ►

Náměstek Tlapa vedl delegaci ČR na 14. Konferenci OSN pro obchod a rozvoj, která díky intenzivním nočním negociacím „na poslední chvíli“ skončila úspěšně

thumb

14. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIV) na závěr svého jednání dne 22. července 2016 konsensuálně přijala dva výstupy – negociovaný dokument „Nairobi Maafikiano (svahilské slovo pro konsensus)“, který stanoví… více ►

ČR předsedala Kulatému stolu programu OECD EURASIA

thumb

V OECD proběhl ve dnech 23. – 26. listopadu 2016 tzv. „EURASIA Week“, věnovaný odpočtu dosažených výsledků a dalšímu strategickému směřování regionálního programu OECD „EURASIA“. Program je zaměřen na posilování… více ►

Národní den České republiky na EXPO 2015 Milán

thumb

Kdy: 15.05.2015  Kde: Milán, Itálie

V italském Miláně byla prvního května zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2015. Mezi vystavujícími zeměmi je i Česká republika, která využije oprávnění vystavujících zemí a uspořádá 15. května 2015… více ►

Publikace "OECD 360: ČR v mezinárodním srovnání"

thumb

OECD uvolnila k volnému stažení užitečnou publikaci "OECD 360: ČR v mezinárodním srovnání". Přináší nejnovější analýzy a data z klíčových publikací OECD v českém jazyce z osmi klíčových oblastí: vzdělávání, zaměstnanost, růst šetrný k životnímu… více ►

EXPO 2015 Milán otevírá brány

thumb

Kdy: 01.05.2015 - 31.10.2015  Kde: Milán, Itálie

Dne 1. května 2015 bude slavnostně zahájena Všeobecná světová výstava EXPO 2015 v Miláně. Hlavním tématem EXPO Milán je „Feeding the Planet, Energy for Life“. Národní expozice více než 130… více ►

Další výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP Středoevropské iniciativy

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil další výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP (Know-how Exchange Programme), který je v tomto případě financován italskou vládou prostřednictvím Fondu SEI při… více ►

Výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP Středoevropské iniciativy

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z programu KEP (Know-how Exchange Programme), který je financován Rakouskou rozvojovou agenturou. více ►

Výzva k předkládání žádostí o kofinancování projektů z Fondu spolupráce SEI

thumb

Sekretariát Středoevropské iniciativy (SEI) zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o kofinancování projektů z Fondu spolupráce SEI pro rok 2016. více ►