česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v Databázi kontaktů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí:

Ministerstvo zahraničních věcí informuje o zpracování osobních údajů v rámci Databáze kontaktů ekonomické diplomacie (dále jen „DKED“) a to na základě čl. čl. 13 a 14 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“).

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. MZV podle § 6 odst. 1 zmíněného zákona je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim.

V rámci své kompetence MZV zabezpečuje úkoly v oblasti dvoustranných ekonomických a obchodních vztahů a poskytuje podporu českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích, zejména při navazování kontaktů a při získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech. Podílí se na získávání zahraničních investic, a to především pokud jde o asistenci při konkrétních investičních projektech. V těchto činnostech spolupracuje úzce rovněž s příslušnými organizacemi, institucemi a sdruženími podnikatelských subjektů (zejména CzechTourism, CzechTrade, CzechInvest, ČEB, EGAP, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace exportérů).

Osobní údaje obsažené v DKED jsou zpracovávány v rámci MZV Odborem ekonomické spolupráce pro účel splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm.e) GDPR a dále poskytovatelem aplikačních služeb, firmou ARCAISOFT s.r.o., která vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Odborem ekonomické diplomacie a firmou ARCAISOFT s.r.o.

Kontaktní údaje MZV

Adresa sídla

Černínský palác

Loretánské nám. 101/5
118 00 Praha 1 - Hradčany

E-mailová adresa elektronické podatelny

epodatelna@mzv.cz

Telefonní ústředna

+420 224 181 111

ID datové schránky

e4xaaxh

Kontaktní údaje Odboru ekonomické spolupráce

E-mailová adresa

oed@mzv.cz

Telefon

+420 224 18 2592

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MZV

Jméno, příjmení

Mgr. Alice Marie Svobodová

E-mailová adresa

poverenec@mzv.cz

 

+420 224 18 2335

 

V DKED se zpracovávají údaje obchodních a podnikatelských subjektů přicházejících do kontaktu s MZV při jeho výše popsané činnosti, a to pro účely rozesílání pozvánek na společenské akce pořádané za MZV Odborem ekonomické spolupráce. Osobní údaje jsou zpracovány pověřenými pracovníky Odboru ekonomické spolupráce a nejsou poskytovány žádným jiným subjektům.

V rámci DKED se zpracovávají následující údaje:

  1. Identifikační údaje (jméno a příjemní);
  2. Kontaktní údaje (e-mailová adresa);
  3. Popisné údaje (pohlaví);
  4. Jiné (název společnosti/asociace, pracovní zařazení, obory zájmu a zájmové země).

DKED neobsahuje žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

Údaje v DKED jsou zpracovávány po dobu aktuálnosti kontaktů a realizace společenských akcí v rámci činností MZV popsaných výše, pokud subjekt nevznese námitku proti zpracování či nepožádá o výmaz. 

Osobní údaje obsažené v DKED pocházejí z veřejně přístupných zdrojů /webové stránky firem a společností/ anebo je správce obdržel přímo od subjektu údajů.

Na základě GDPR mají subjekty údajů možnost využít následující práva, které lze uplatnit u Odboru ekonomické spolupráce prostřednictvím kontaktů uvedených výše. Na tento odbor je také možné se obracet i s jinými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů.

 

 

Práva subjektů údajů:

 

Co jednotlivá práva znamenají:

 

Právo být informován                              (čl. 13, 14 GDPR)

V souladu se zásadou transparentnosti je správce povinen informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají.  K naplnění této povinnosti MZV zpřístupňuje s odkazem na § 8 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, na své webové stránce Informaci o zpracování osobních údajů v Databázi kontaktů ekonomické diplomacie MZV.

Právo na přístup                                       (čl. 15 GDPR)

Subjekt údajů má právo požadovat po správci, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud správce údaje zpracovává, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje a informace o zpracování obdržet.

Právo na opravu                                        (čl. 16 GDPR)

Subjekt údajů má právo, aby byly jeho osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.

Právo na výmaz
(čl. 17 GDPR)

V případech stanovených GDPR subjekt údajů má právo, aby byly jeho osobní údaje smazány.

Právo na omezení zpracování
(čl.18  GDPR)

Subjekt údajů má právo požádat, aby správce omezil zpracování osobních údajů. Tímto se rozumí, že je možné tyto osobní údaje uchovávat, ale nebudou dále používány nebo zpracovávány.

Toto právo má subjekt údajů v případech uvedených v GDPR, přičemž tyto případy nastávají, pokud: 

  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • subjekt údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda závažné oprávněné důvody správce převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování
(čl. 21 GDPR)

Je-li zpracování osobních údajů založeno na splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci, subjekt údajů má právo podat proti zpracování osobních údajů kdykoli námitku.

Právo podat stížnost u  dozorového úřadu
(čl.  77 GDPR)

Subjekt údajů má právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům správce týkajících se ochrany osobních údajů.

www.uoou.cz