česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím databáze „D&B OnBoard“

 
Ministerstvo zahraničních věcí informuje o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím databáze „D&B OnBoard“ (dále jen „Databáze“), a to na základě čl. 14 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“).

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. MZV podle § 6 odst. 1 zmíněného zákona je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim.

 

V rámci své kompetence MZV zabezpečuje úkoly v oblasti dvoustranných ekonomických a obchodních vztahů a poskytuje podporu českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích, zejména při navazování kontaktů a při získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech. Podílí se na získávání zahraničních investic, a to především pokud jde o asistenci při konkrétních investičních projektech. V těchto činnostech spolupracuje úzce rovněž s příslušnými organizacemi, institucemi a sdruženími podnikatelských subjektů (zejména CzechTourism, CzechTrade, CzechInvest, ČEB, EGAP, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace exportérů).

 

Osobní údaje obsažené v Databázi jsou zpracovávány v rámci MZV Odborem ekonomické diplomacie pro účel splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Kontaktní údaje MZV

Adresa sídla

Černínský palác

Loretánské nám. 101/5
118 00 Praha 1 - Hradčany

E-mailová adresa elektronické podatelny

epodatelna@mzv.cz

Telefonní ústředna

+420 224 181 111

ID datové schránky

e4xaaxh

 

 

Kontaktní údaje Odboru ekonomické spolupráce

E-mailová adresa

oed@mzv.cz

Telefon

+420 224 18 2592

 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MZV

Jméno, příjmení

Mgr. Alice Marie Svobodová

E-mailová adresa

poverenec@mzv.cz

 

+420 224 18 2335

     

V Databázi se zpracovávají údaje zahraničních obchodních a podnikatelských subjektů, které jsou z výše uvedených důvodů aktivně vyhledávány ústředím MZV ČR, a to pro účely ověření jejich podnikatelských a reputačních rizik. Osobní údaje jsou zpracovány pověřenými pracovníky Odboru ekonomické diplomacie a nejsou poskytovány žádným jiným subjektům.

 

V rámci Databáze se zpracovávají následující údaje:

identifikační údaje

 • jméno/příjmení;
 • datum narození;
 • IČO;
 • sídlo podnikání;
 • adresa;

kontaktní údaje

 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;

jiné

 • název podnikatelského subjektu;
 • pracovní pozice;
 • informace o příjmech;
 • platební morálka;
 • nesplacené dluhy;
 • exekuce;
 • insolvenční řízení;
 • informace p majetkových vazbách.

 

Databáze neobsahuje žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

 

Údaje poskytnuté Databází jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy s poskytovatelem Databáze, pokud subjekt nevznese námitku proti zpracování

 

Osobní údaje obsažené v Databázi jsou poskytnuty společností Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO 45806314, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5. Více informací o společnosti Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. a rozsahu zpracovávaných údajů je k dispozici na webové stránce www.bisnode.cz/privacy.

 

Na základě GDPR mají subjekty údajů možnost využít následující práva, která lze uplatnit u Odboru ekonomické diplomacie prostřednictvím kontaktů uvedených výše. Na tento odbor je také možné se obracet i s jinými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů:

 

Co jednotlivá práva znamenají:

 

Právo být informován                              (čl. 14 GDPR)

souladu se zásadou transparentnosti je správce povinen informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají.  K naplnění této povinnosti MZV zpřístupňuje s odkazem na § 8 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, na své webové stránce Informaci o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím databáze „D&B        Hoovers“ a „D&B OnBoard“.

Právo na přístup                                          (čl. 15 GDPR)

Subjekt údajů má právo požadovat po správci, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud správce údaje zpracovává, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje a informace o zpracování obdržet.

Právo na opravu                                        (čl. 16 GDPR)

Subjekt údajů má právo, aby byly jeho osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.

Právo na výmaz                 (čl. 17 GDPR)

V případech stanovených GDPR subjekt údajů má právo, aby byly jeho osobní údaje smazány.

Právo na omezení zpracování (čl.18  GDPR)

Subjekt údajů má právo požádat, aby správce omezil zpracování osobních údajů. Tímto se rozumí, že je možné tyto osobní údaje uchovávat, ale nebudou dále používány nebo zpracovávány.

Toto právo má subjekt údajů v případech uvedených v GDPR, přičemž tyto případy nastávají, pokud: 

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • subjekt údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda závažné oprávněné důvody správce převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

Je-li zpracování osobních údajů založeno na splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci, subjekt údajů má právo podat proti zpracování osobních údajů kdykoli námitku.

Právo podat stížnost u  dozorového úřadu (čl.  77 GDPR)

Subjekt údajů má právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům správce týkajících se ochrany osobních údajů.

www.uoou.cz