česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpora ekonomických zájmů ČR v zahraničí

Podpora vnějších ekonomických vztahů (zejména v oblastech exportu, investic a cestovního ruchu) je jednou z priorit Vlády České republiky. Vláda vychází z toho, že v podmínkách postupující globalizace a vysoké míry otevřenosti české ekonomiky je prosperita země závislá na schopnosti prosadit její hospodářské zájmy ve světě.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pokládá posílení úlohy diplomacie při podpoře vnějších ekonomických zájmů ČR za jeden ze svých prioritních cílů. Nutnost věnovat mimořádnou pozornost této oblasti vyplývá nejen z celkové odpovědnosti MZV za realizaci zahraniční politiky ČR, ale stejně tak i z charakteru potřeb českého státu jako výrazně exportně orientované ekonomiky. Prohlubování vzájemné propojenosti světa a narůstající provázanost bilaterálních a multilaterálních ekonomických zájmů jsou dnes už neoddiskutovatelným trendem, kterému je průběžně přizpůsobován i charakter a obsah české diplomacie.

Podpora ekonomických zájmů země musí mít jasnou vizi a orientaci, být účelně uspořádána, vybavena dostatečnými lidskými i finančními zdroji, pojímána jako aktivní součást zahraniční a hospodářské politiky státu, realizována v partnerství s podnikatelskou sférou a být založena na reálné poptávce českých firem po jejích službách.

MZV má pro naplnění své role v oblasti vnějších ekonomických vztahů řadu základních předpokladů a komparativních výhod:

  • nese celkovou odpovědnost za ochranu a prosazování  zájmů ČR v zahraničí, včetně konečné odpovědnosti tituláře za zastupování zájmů státu v teritoriu,
  • disponuje širokou sítí zastupitelských úřadů (ZÚ) a tedy fyzickou přítomností v teritoriu,
  • má vytvořený fungující systém provozování, řízení a koordinace činností ZÚ,
  • je vybaveno diplomatickým statutem misí se všemi z toho vyplývajícími privilegii, výhodami a právy (i limity),
  • má kvalitní lidské zdroje pro efektivní činnost v zahraniční službě, dostatečně kvalifikované na to, aby byla možná jejich vzájemná zastupitelnost a kumulace agend, čímž se vytváří možnost značných úspor proti modelu úzce specializovaných odborníků pouze na určitou část agendy.

Rozvoj lidských zdrojů

Efektivní diplomacii nelze budovat bez odborně a profesně zdatných, tj. bez vzdělaných, schopných, samostatných a aktivních zástupců státu. Těmto hlavním měřítkům je podřízen personální výběr ekonomických diplomatů pro práci v zahraničí.

Zvyšování ekonomických znalostí, obchodních dovedností a manažerských schopností ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade zajišťuje Diplomatická akademie MZV ve spolupráci s Exportní akademií, jejíž vzdělávací programy připravuje a provádí MPO ve spolupráci s MZV a VŠE. Provozovatelem Exportní akademie je agentura CzechTrade. Vedení MZV počítá se zvyšování ekonomické odbornosti svých zaměstnanců na všech úrovních.