česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Institucionální uspořádání

Jedním z klíčových předpokladů pro efektivní systém podpory ekonomických zájmů ČR v zahraničí je úzká spolupráce mezi MZV a MPO. V oblasti podpory vnějších ekonomických aktivit mají oba resorty společné cíle v rámci stanovených kompetencí.

Z hlediska Ministerstva zahraničních věcí tvoří ekonomická diplomacie jednu z priorit činnosti ministerstva a tedy automaticky i české zahraniční politiky.

Podpora ekonomických zájmů je úkolem, na jehož plnění se podílejí všichni diplomatičtí pracovníci v čele s vedoucími zastupitelských úřadů (ZÚ), jejichž postavení a úloha jsou při prosazování ekonomických cílů nezastupitelné. Tato skutečnost je a bude čím dál více zohledňována při výběru a přípravě vedoucích ZÚ na vyslání do teritorií.

Za účelem zlepšení koordinace všech složek státu v zahraničí a zkvalitnění jejich řízení je kontinuálně rozvíjen systém řízení služeb státu v zahraničí v oblasti podpory exportu, investic a obchodní politiky. V jeho rámci sehrávají důležitou úlohu sítě zahraničních kanceláří agentur CzechTrade a CzechInvest.

Institucionální uspořádání

Nezastupitelnou úlohu v realizaci ekonomické diplomacie mají Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jejichž činnost je definována tzv. kompetenčním zákonem 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

MZV je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje vnější ekonomické vztahy.  MPO je ústředním orgánem státní správy pro obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, zahraniční obchod a podporu exportu.

Na vybudování efektivní ekonomické diplomacie se podílí i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), které má kompetence v oblasti cestovního ruchu a v rámci EU zastřešuje zájmy územních samosprávných celků. Cestovní ruch se podílí na tvorbě HDP více než 3 procenty a devizové příjmy z cestovního ruchu překračují 100 mld Kč ročně. Velmi významné funkce MMR zabezpečuje i ve vztahu k realizaci regionální a strukturální a kohezní politiky Evropské unie, tzv. politiky hospodářské a sociální soudržnosti, a také při čerpání prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU. Ministerstvo zemědělství ČR jako ústřední orgán státní správy pro zemědělství realizuje marketingové aktivity na podporu českých zemědělských výrobků. Ministerstvo životního prostředí ČR sleduje hospodářské procesy z hlediska dopadů na životní prostředí. Prostřednictvím programů zahraniční rozvojové spolupráce propaguje v zahraničí české technologie a know-how, a to především v méně vyspělých zemích. Ministerstvo mimo jiné provozuje Databázi českých environmentálních technologií a služeb. Obecně platí, že činnost každého ústředního orgánu státní správy má ve větší či menší míře zahraniční prvek, díky němuž se vůči ekonomické diplomacii dostává do role jejího spolutvůrce či uživatele. Příkladem je Ministerstvo kultury, které samo a také prostřednictvím kulturních institucí propaguje Českou republiku v zahraničí a napomáhá tak  podpoře hospodářských zájmů ČR v zahraničí.

Honorární konzuláty České republiky

MZV využívá v současnosti také služeb honorárních konzulátů, jejichž počet je postupně navyšován. MZV pravidelně organizuje setkání honorárních konzulů ČR v Praze. Jednou z výzev, které při těchto setkáních jsou akcentovány, je snaha o širší zapojení honorárních konzulů do prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR. Při výběru a jmenování nových honorárních konzulů se klade důraz na jejich roli při prosazování a hájení českých zájmů v ekonomické oblasti a jsou žádáni o intenzivní zapojení se do aktivit a akcí na podporu českých firem a na propagaci ČR.