česky  english 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum za účelem zdravotním

 

  •  Žádost o schengenské vízum  (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem; v případě osob mladších 15 let se podepisuje jeden z rodičů nebo zákonný zástupce)
  • Cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
  • 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
  • cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR, v případě žádosti o vícevstupní vízum musí pokrývat alespoň období první cesty, musí být vydáno akceptovanou pojišťovnou; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)
  • potvrzení o cestě (originál a kopie)

             - oficiální dokument ze zdravotnického zařízení potvrzující nutnost lékařské péče a nezbytného doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu léčení

              - platný doklad o ubytování 

  • informace o dopravě – platná rezervace letenek nebo jízdenek
  • doklad o zaměstnání a příjmu 

             - zaměstnanci – potvrzení o zaměstnání obsahující pracovní pozici žadatele, jeho plat za posledních 6 měsíců, datum nástupu do zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s dobou dovolené žadatele; potvrzení musí rovněž specifikovat jméno, příjmení a funkci osoby, která jej podepisuje, jakož i registrační a kontaktní údaje o společnosti.  

             - podnikatelé – licence, doklad o registraci nebo poslední daňové přiznání 

             - důchodci – penzijní kartička nebo doklad osvědčující výši pobíraného důchodu 

             - studenti a žáci – doklad od vzdělávacího zařízení s potvrzením doby nepřítomnosti

             - nezaměstnaní – podepsané písemné vysvětlení své finanční situace

  •  doklad o dostatečných finančních prostředcích na pokrytí nákladů na cestu 

             - výpis z účtu žadatele za posledních 6 měsíců

Upozornění: V případě, že zvoucí osoba v ČR pokrývá náklady cesty – pozvání ověřené českou cizineckou policií. 

  • děti do 18 let cestující samotné nebo jen s jen s jedním z rodičů 

             - písemný souhlas jednoho/obou rodičů (když necestují s dítětem) - tento dokument musí být notářsky ověřený a předložený v originále a kopii; pokud existuje jen jeden zákonný zástupce, pak se vyžaduje rodný list nebo soudní rozhodnutí o svěření do výhradní péče nebo úmrtní list druhého rodiče či jiný dokument vysvětlující takovou situaci 

             - kopie cestovního dokladu nebo vnitřního pasu rodiče 

             - rodný list – v originále i kopii

 

Občané jiných zemí jsou povinni předložit doklad o povolení k pobytu v Iráku. Tento dokument musí být platný alespoň 3 měsíce po skončení platnosti požadovaného víza.