english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů na území ČR

(Archivní článek, platnost skončena 30.03.2022 / 12:30.)

Jak jsme informovali již v předchozí verzi této informace publikované na internetové stránce našeho velvyslanectví v létě roku 2018, došlo při vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů v České republice k rozšíření „expresního“ vydávání těchto dokladů.
Proto jsme pro české občany žijící v Nizozemsku připravili z informací ministerstva vnitra níže uvedený souhrn, který doporučujeme Vaší pozornosti před pobytem v ČR, který byste pro vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu chtěli využít.

I nadále platí, že občanské průkazy nelze v zahraničí zařídit vůbec a zkrácené lhůty při vydávání cestovních pasů se týkají pouze řízení vedených v ČR. Rovněž není možné o cestovní pas u úřadu v ČR požádat a pak si jej vyzvednout v zahraničí. Cestovní pasy se tedy v zahraničí vyřizují ve standardním (nezkráceném) režimu.

Díky zkráceným lhůtám (5 pracovních dnů/24 hodin) se však možnost vyřídit si cestovní pas nebo občanský průkaz při krátkodobé návštěvě ČR například během dovolené podstatně zjednodušila.

Pro komplexní přehled informací ministerstva vnitra k tomuto tématu doporučujeme navštívit webovou stránku http://www.mvcr.cz/ – „Služby pro veřejnost“ – „Rady a služby“ – „Osobní doklady“, ze které níže uvedený přehled čerpá.

 

Informace Ministerstva vnitra k povinně předkládaným dokladům k žádosti o občanský průkaz nebo o cestovní pas, podávaným na území ČR, a k úředním hodinám pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání dokladů ve zkrácených lhůtách

 

Občanské průkazy

Všechny vydávané občanské průkazy se strojově čitelnými údaji obsahují kontaktní elektronický čip, který umožňuje využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje. Dosavadní občanské průkazy bez čipu nicméně zůstávají v platnosti.

Občanské průkazy s platností 1 měsíc (tj. bez strojově čitelných údajů) jsou vydávány pouze z důvodu voleb.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu ve dvou zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Žádost o vydání občanského průkazu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 nebo u Ministerstva vnitra.

Občanský průkaz vydaný do 24 hodin může občan převzít pouze na Ministerstvu vnitra (adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 - metro C, stanice „Pražského povstání). Občanský průkaz vydaný do 5 pracovních dnů může občan převzít u úřadu, u kterého žádost podal, nebo na Ministerstvu vnitra.

Vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě je spojeno s vyššími správními poplatky. Vydání občanského průkazu do 24 hodin stojí 1 000 Kč (u dětí do 15 let 500 Kč). Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů stojí 500 Kč (u dětí do 15 let 300 Kč).

I nadále platí, že žádost o vydání občanského průkazu nelze podat na žádném zastupitelském úřadě.

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra v Praze - Na Pankráci 72 k podání žádosti a/nebo převzetí občanského průkazu naleznete v tomto odkazu na webové stránky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 

Předkládané doklady k žádosti o občanský průkaz

 

Z důvodu končící platnosti dosavadního občanského průkazu

Občan žijící dlouhodobě v zahraničí v případě žádosti o výměnu občanského průkazu musí předložit dosavadní platný občanský průkaz. Pokud platnost předkládaného občanského průkazu již skončila, bude vyžadováno předložení ještě jiného platného dokladu totožnosti. Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (jedná se například o platný cestovní pas, cestovní průkaz, řidičský průkaz, rodný list), nebo jiným hodnověrným způsobem.

Pokud nastanou pochybnosti o státním občanství žadatele, který státní občanství nedoložil žádným z dokladů, bude vyžadováno předložení osvědčení o státním občanství (nesmí být starší než 1 rok), popřípadě listiny o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (nesmí být starší než 1 rok).

Pro občana mladšího 15 let

Žádost o občanský průkaz pro občana mladšího 15 let podává jeho zákonný zástupce, případně jiná oprávněná osoba. Je třeba předložit doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti - například rodný list nebo platný občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno. Současně je vyžadován doklad totožnosti osoby, která podává žádost za občana mladšího 15 let. V případě žádosti o první občanský průkaz je nutné vždy doložit rodný list dítěte.

Z důvodu ztráty, odcizení či zničení dosavadního dokladu

Nemůže-li občan z důvodu ztráty, odcizení či zničení předložit dosavadní občanský průkaz, má povinnost prokázat totožnost, a to veřejnou listinou (jedná se například o platný cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list), nebo jiným hodnověrným způsobem, přičemž současně předloží potvrzení o občanském průkazu.

Jedná-li se o první občanský průkaz občana po nabytí státního občanství (byl-li mu již vydán český rodný list) nebo o občanský průkaz vydaný po ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan předloží svůj rodný list společně s některým z těchto dokladů o státním občanství: osvědčením o státním občanství (nesmí být starší než 1 rok), listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (nesmí být starší než 1 rok), platným cestovním pasem, popřípadě platným občanským průkazem bez strojově čitelných údajů.

Jedná-li se o první občanský průkaz občana, který má trvalý pobyt v České republice

Občan předloží svůj rodný list.

 

Cestovní pasy

Občan může na území ČR požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 nebo u Ministerstva vnitra.

Cestovní pas vydaný do 24 hodin může občan převzít pouze na Ministerstvu vnitra (adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 - metro C, stanice „Pražského povstání). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může občan převzít u úřadu, u kterého žádost podal, nebo na Ministerstvu vnitra.

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě je spojeno s vyššími správními poplatky. Vydání cestovního pasu do 24 hodin stojí 6 000 Kč (u dětí do 15 let 2 000 Kč). Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů stojí 3 000 Kč (u dětí do 15 let 1 000 Kč).

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra v Praze - Na Pankráci 72 k podání žádosti a/nebo převzetí cestovního pasu naleznete v tomto odkazu na webové stránky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 

Předkládané doklady k žádosti o cestovní pas

 

Z důvodu končící platnosti dosavadního cestovního pasu

Občan je povinen předložit doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.). Takovýmto dokladem může být například platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz (u občanů, kteří nemají platný cestovní pas nebo občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), Pokud nastanou pochybnosti o státním občanství žadatele, který nedoložil státní občanství žádným z dokladů, bude vyžadováno předložení osvědčení o státním občanství (nesmí být starší než 1 rok).

Z důvodu ztráty či odcizení platného cestovního pasu

Občan předloží platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Jedná-li se o první cestovní pas občana po nabytí státního občanství (byl-li mu již vydán český rodný list) nebo občana, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

Občan předloží svůj rodný list společně s některým z těchto dokladů o státním občanství: osvědčením o státním občanství (nesmí být starší než 1 rok), listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (nesmí být starší než 1 rok), popřípadě platným občanským průkazem.

Jedná-li se o první cestovní pas občana, který má trvalý pobyt v České republice

Občan předloží svůj rodný list nebo platný občanský průkaz.

Pro občana mladšího 15 let

Žádost o cestovní pas pro občana mladšího 15 let podává jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Je třeba předložit doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti, například rodný list nebo platný občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno. Současně je vyžadován doklad totožnosti osoby, která podává žádost za občana mladšího 15 let.

Pro nezletilého občana staršího 15 let

Tento občan při podání žádosti předloží platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz anebo rodný list a připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; ověřený podpis se nevyžaduje, pokud se zákonný zástupce dostaví k podání žádosti a souhlas na žádosti podepíše před orgánem příslušným k vydání dokladu.