english  česky 

rozšířené vyhledávání

Sazebník konzulárních poplatků

                              Platný sazebník vybraných konzulárních poplatků

ověření podpisu (za každý podpis) 10 €
ověření shody kopie s originálem (za každou stranu) 11 €
ověření shody kopie s originálem pro zápis do zvláštní matriky v Brně (za každou stranu)   6 €
ověření správnosti předloženého překladu (za každou stranu) 11 €
ověření správnosti předloženého překladu pro zápis do zvláštní matriky v Brně (za každou stranu)   6 €
žádost o vystavení duplikátu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 11 €
osvědčení o českém státním občanství 11 €
přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství 19 €
žádost o zápis narození /uzavření manželství do Zvláštní matriky v Brně  8 €
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 19 €
potvrzení obce trvalého pobytu v ČR o rodinném stavu   6 €
apostila na český doklad   4 €
změna příjmení na dřívější příjmení (po rozvodu)   4 €
změna příjmení v ostatních případech 38 €
cestovní pas 46 €
cestovní pas pro občany mladší 15 let 15 €
vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) 15 €
výpis z evidence Rejstříku trestů ČR  8 €
ověřený  výstup z informačního systému veřejné správy (základní registry, např. obch. rejstřík) - za první stránku 11 €
ověřený  výstup z informačního systému veřejné správy (základní registry, např. obch. rejstřík) - za každou další i započatou stránku   6 €
opakované vydání nových přístupových údajů do datové schránky 23 €
ohlášení ukončení trvalého pobytu v ČR 11 €