english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úřední překlady listin

 

Ode dne 16. února 2019 je účinné tzv. nařízení o veřejných listinách (Nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016).

U vybraných veřejných listin došlo ke dvěma změnám. Za prvé byl odstraněn požadavek na vyšší ověření těchto listin (tj. apostilu). Rovněž byla u některých z nich zavedena možnost připojení tzv. vícejazyčných standardních formulářů nahrazujících úřední překlady těchto listin. Nařízení se týká zejména matričních dokladů (např. rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině), a dále např. výpisu z Rejstříku trestů, osvědčení o st. občanství, dokladů o rozvodu, potvrzení o pobytu či potvrzení o žití. Musí se jednat o originály nebo o ověřené kopie vyhotovené orgány (vydávajícího) členského státu. Další informace naleznete na webových stránkách e-Justice zde:

https://beta.e-justice.europa.eu/551/CS/public_documents?init=true

K nařízení o veřejných listinách jsme publikovali základní informaci s užitečnými odkazy na oficiální zdroje, kterou naleznete zde:

https://www.mzv.cz/hague/cz/viza_a_konzularni_informace/zjednoduseni_formalit_pro_predkladani.html

 

Vzhledem k tomu, že nařízení o veřejných listinách do značné míry našim klientům redukuje potřebu úředního překladu u veřejných listin, které jsou potřeba pro konzulární služby, neuvádíme výpis ze seznamu soudních překladatelů registrovaných nizozemskými soudy. Samozřejmě překladatelské služby jsou i nadále užitečné pro překlady veřejných listin, na které se nařízení o veřejných listinách nevztahuje (např. rozhodnutí soudních a správních orgánů v jednotlivých věcech), a pro překlady všech listin soukromoprávní povahy (smlouvy, plné moci, přílohy ke smlouvám, typicky obchodní podmínky, apod.).

Druhým důvodem je skutečnost, že v registracích soudních překladatelů dochází často ke změnám a takový výpis ze seznamu by nemusel v dané době odpovídat skutečnosti.

Úřední překlad listiny, na kterou se nařízení vztahuje, může být vyhotoven soudním překladatelem registrovaným pro dané jazyky v kterémkoli členském státě EU. Níže uvádíme odkazy na vyhledávače překladatelů v Nizozemsku a v České republice. Pro vyhledávače překladatelů v jiných členských státech kontaktujte zastupitelský úřad dané země v Praze nebo místně příslušný zastupitelský úřad ČR v příslušném členském státě.

Aktuální seznam tlumočníků („tolk“), resp. překladatelů („vertaler“) publikuje veřejná právní poradenská služba Nizozemska na této webové stránce: https://www.bureauwbtv.nl/ik-zoek-een-tolk-vertaler/een-tolk-vertaler-zoeken.

Seznam soudních tlumočníků působících v ČR naleznete na webových stránkách Komory soudních tlumočníků ČR zde: https://www.kstcr.cz/cz. (V českém právu rozdíl mezi tlumočníky a překladateli není. Každý soudní tlumočník je i „překladatelem“). Seznam je také k dispozici na webovém portálu českého soudnictví, případně u jednotlivých krajských soudů (resp. Městského soudu v Praze): https://www.justice.cz.

 

Dodáváme, že zastupitelský úřad překlady z/do nizozemského jazyka neprovádí.