english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu, volební obvod č. 32 - Teplice (I. kolo - 27. a 28. března 2020)

(Archivní článek, platnost skončena 13.04.2020 / 16:19.)

Doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodě č. 32 (Teplice) se budou konat v pátek 27. března 2020  (14.00-22.00 hod) a v sobotu 28. března (8.00 - 14.00 hod.). Volby do Senátu se konají pouze v České republice, nikoliv na zastupitelských úřadech.
Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů Velvyslanectví ČR v Haagu si pro osobní účast v doplňovacích volbách musí včas u našeho úřadu vyřídit voličský průkaz. O ten lze požádat již nyní a vydat jej můžeme nejdříve 12. března. O voličský průkaz doporučujeme požádat osobně, neboť jinak musí být podpis na žádosti ověřen nizozemským notářem.

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32, Sídlo: Teplice, vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., s datem rozeslání dne 27. ledna 2020, doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a sobotu 28. března 2020 od 8:00 do 14:00 hod..

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu ve dnech 3. a 4. dubna 2020 ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v  Teplicích. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (a ani v jiných volebních obvodech v ČR) tedy hlasování probíhat nebude.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s odkazem na ustanovení § 80 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a vyhlášky Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádají o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, tj. 26. února 2020 a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán.


Pokud se již v Nizozemsku nezdržujete a jste stále zapsáni v našem zvláštním seznamu voličů, je nezbytné bezodkladně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Pokud budete žádost posílat poštou (nelze e-mailem) musí nám být doručena (nikoliv Vámi odeslána) do středy 26. února 2020.


Jak uvedeno výše, volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu České republiky hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je ovšem možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem. Jste-li zapsáni v našem zvláštním seznamu voličů a budete-li chtít v této doplňovací volbě v Teplicích volit, musíte si u nás včas voličský průkaz zařídit (viz níže).

V místě svého trvalého pobytu  může hlasovat též volič, který včas požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně, podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče (notářem) nebo v elektronické podobě, ovšem pouze prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 20. března 2020). Osobně pak do 25. března 2020 do 16.00 hod.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 12. března 2020) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou. Pokud nepožádáte jinak, bude Vám voličský průkaz vydán pro obě kola voleb.

Informace pro veřejnost o volbách do Senátu, jakož i Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedených webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-volebni-obvod-c-32-teplice.aspx