english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky ve dnech 13. - 14. ledna 2023 (aktualizováno k 20. 10. 2022)

V pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta republiky. Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023. Této volby se bude možné účastnit též ve zvláštních volebních okrscích na profesionálních zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v Nizozemsku na Velvyslanectví ČR v Haagu.

Místo konání volby v Nizozemsku:  volební místnost na Velvyslanectví ČR v Haagu,  Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag (v prvním patře budovy)

Doba konání volby v Nizozemsku: v pátek dne 13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin (případné druhé kolo: v pátek dne 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin)

Hlasovací lístky: volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti

Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let (ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let).

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.


Pokud budete mít zájem účastnit se této volby a volit na Velvyslanectví ČR v Haagu, máte dvě možnosti:

1) Při dlouhodobém pobytu v Nizozemsku je možné požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím. Lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů před volbou prezidenta končí dne 4. prosince 2022 v 16.00 hodin.

V případě, že máte stále platný trvalý pobyt na území ČR, budete následně vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v místě Vašeho trvalého bydliště v ČR. Zvláštní seznam voličů je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu (pokud jste v seznamu veden/a od některých předchozích voleb, není třeba o zapsání žádat znovu). Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu.

Pokud již ve zvláštním seznamu zapsán/a jste a v době volby nebudete v Nizozemsku, můžete na našem velvyslanectví požádat o vydání voličského průkazu, na který budete oprávněn/a hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí či v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. O vydání voličského průkazu lze požádat podáním v písemné podobě na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče s doručením našemu velvyslanectví do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin); nebo osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin). V případě zájmu o vydání voličského průkazu kontaktujte konzulární oddělení velvyslanectví e-mailem na adrese: consulate_hague@mzv.cz

 

2) V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter, na základě žádosti jej vydá obecní úřad dle místa Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

Voličský průkaz se vydává pro každé kolo volby, tj. v žádosti je zapotřebí uvést, zda má být voličský průkaz vydán pro první kolo nebo druhé kolo volby nebo pro obě kola volby.

O vydání voličského průkazu lze již požádat (lhůta plyne ode dne vyhlášení volby prezidenta), a to:

  - podáním v elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin) prostřednictvím datové schránky voliče. Je možné požádat také prostřednictvím Portálu občana, žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou;

- podáním v písemné podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin) na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče - o ověření podpisu v Nizozemsku je možné požádat na konzulárním oddělení velvyslanectví v úředních hodinách (pondělí 12,00 - 15,00 hod., úterý a středa 9,00 - 11,30 hod.) a dále ve středu od 14,00 do 15,00 hod. (v období od 12. 10. do 21. 12. 2022), předkládá se platný občanský průkaz ČR, popř. cestovní pas ČR, ověření podpisu je zdarma;

- osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin), volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam (v případě, že se osobně dostavíte na obecní úřad v době od 29. prosince 2022, obdržíte současně i vyhotovený voličský průkaz).

Obecní úřad následně vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu našeho velvyslanectví (Velvyslanectví ČR v Haagu, Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag). V tomto případě se stačí v den volby dostavit na naše velvyslanectví, kde Vám bude voličský průkaz předán a následně budete moci přistoupit k hlasování.

 


Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí


Informace k volbě prezidenta na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR