english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. října 2021 (aktualizováno k 4. 10. 2021)

(Archivní článek, platnost skončena 12.10.2021.)

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Těchto voleb se bude možné účastnit též ve zvláštních volebních okrscích na profesionálních zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v Nizozemsku na Velvyslanectví ČR v Haagu.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PDF, 58 KB)

Místo konání voleb v Nizozemsku:  volební místnost na Velvyslanectví ČR v Haagu,  Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag (v přízemí budovy)

Doba konání voleb v Nizozemsku: v pátek dne 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8 do 14 hodin

Hlasovací lístky: volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti

Hygienická opatření: Vstup do volební místnosti bude umožněn s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška či respirátor). K dispozici bude dezinfekční přípravek na ruce. Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku. Upozorňujeme, že na velvyslanectví nebude možné použít toalety.

 

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech ČR (PDF, 408 KB)

Vzory hlasovacích lístků Ústeckého kraje (PDF, 693 KB)

 

Voličem je občan ČR, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR nebo platným cestovním či diplomatickým či služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR.

 

Hlasovat v těchto volbách na Velvyslanectví ČR v Haagu budete moci v případě, že

1) jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím a současně předložíte platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní či diplomatický či služební pas ČR anebo cestovní průkaz ČR

Zvláštní seznam voličů je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Pokud jste v seznamu veden/a od některých předchozích voleb, není třeba o zapsání žádat znovu.

Lhůta pro předání či doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů před nadcházejícími volbami skončila dne 29. srpna 2021.

Pokud již ve zvláštním seznamu zapsán/a jste a v době voleb nebudete v Nizozemsku, můžete na našem velvyslanectví požádat o vydání voličského průkazu, na který budete oprávněn/a hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí či v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. V tomto případě kontaktujte konzulární oddělení e-mailem na adrese: consulate_hague@mzv.cz.

O vydání voličského průkazu lze požádat podáním v písemné podobě na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče s doručením našemu velvyslanectví do 1. října 2021; nebo osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin.

NEBO

2) předložíte voličský průkaz vydaný obecním úřadem dle místa Vašeho trvalého pobytu v České republice a současně platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní či diplomatický či služební pas ČR anebo cestovní průkaz ČR

Voličský průkaz má jednorázový charakter, na základě žádosti jej vydá obecní úřad dle místa Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. O vydání voličského průkazu lze požádat (lhůta plyne ode dne vyhlášení voleb), a to:

 - podáním v elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021 prostřednictvím datové schránky voliče;

- podáním v písemné podobě s doručením úřadu do 1. října 2021 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče - o ověření podpisu v Nizozemsku je možné požádat na našem konzulárním oddělení v úředních hodinách a dále ve čtvrtek dne 9. 9., 16. 9. a 23. 9. 2021 od 15 do 16 hodin a v pátek dne 24. 9. 2021 od 13 do 14 hodin, předkládá se platný občanský průkaz ČR, popř. cestovní pas ČR, ověření podpisu je zdarma;

- osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin, volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam (v případě, že se osobně dostavíte na obecní úřad v době od 23. září 2021, obdržíte současně i vyhotovený voličský průkaz). 

Obecní úřad následně vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu našeho velvyslanectví (Velvyslanectví ČR v Haagu, Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag, Nizozemsko). V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na naše velvyslanectví, kde Vám bude voličský průkaz předán a následně budete moci přistoupit k hlasování.

 

Informace k volbám na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR