english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Haagu

Zvláštní seznam voličů je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Pokud jste ve zvláštním seznamu veden/a od některých předchozích voleb, není třeba o zapsání žádat znovu.

Do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Haagu mohou být zapsáni voliči, kteří mají bydliště na území Nizozemského království, včetně ostrova Curaçao, ostrova Svatý Martin a ostrova Aruba.

V případě, že máte trvalý pobyt na území ČR, budete na základě své žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů naším velvyslanectvím automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle Vašeho místa trvalého pobytu v ČR. Při ukončení  pobytu v Nizozemsku je proto zapotřebí včas požádat naše velvyslanectví o vyškrtnutí z našeho zvláštního seznamu voličů.

Žádost musí být doručena nebo předána Velvyslanectví ČR v Haagu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (do 16.00 hod.).

 

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím lze podat osobně na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Haagu bez předchozího objednání, během úředních hodin pro veřejnost (pondělí 12,00 - 15,00 hod., úterý a středa 9,00 -11,30 hod.) či ji lze zaslat poštou na adresu Velvyslanectví ČR v Haagu (Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag).

Za účelem zápisu do zvláštního seznamu voličů je zapotřebí předložit:

- originál písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (vzor žádosti je v příloze níže), podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen;

- originál, popř. ověřenou kopii dokladu potvrzujícího bydliště na území Nizozemska: výpis ze základní evidence osob (uittreksel/afschrift uit de basisregistratie personen), který vydává místní úřad (gemeente) dle místa pobytu;

- originál, popř. ověřenou kopii dokladu potvrzujícího totožnost: platný občanský průkaz ČR, platný cestovní doklad ČR (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz), popř. jiný platný úřední doklad, a to i cizozemský, opatřený fotografií držitele a obsahující základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystavený příslušným orgánem (např. nizozemský cestovní pas či občanský průkaz);

- originál, popř. ověřenou kopii dokladu prokazujícího státní občanství ČR: platný občanský průkaz ČR, platný cestovní doklad ČR (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz), osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí či udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku.

Vzor žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 31 KB)