english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zjednodušení formalit pro předkládání některých veřejných listin v EU od 16. února 2019

Ode dne 16. února 2019 je účinné tzv. nařízení o veřejných listinách (Nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016). U vybraných veřejných listin došlo ke dvěma změnám – odstranění požadavku na vyšší ověření těchto listin (tj. apostily) a zavedení vícejazyčných standardních formulářů nahrazujících úřední překlady těchto listin. Přinášíme obecnou informaci k těmto změnám.

Od 16. února 2019 jsou vybrané veřejné listiny vydávané členskými státy EU osvobozeny od požadavku vyššího ověření (tj. apostily). Pro některé z nich jsou dále zavedeny tzv. vícejazyčné standardní formuláře (dále jen „vícejazyčné formuláře“). Pokud žadatel požádá úřad vydávající veřejnou listinu o připojení vícejazyčného formuláře, nebude již v členském státě EU, ve kterém hodlá veřejnou listinu uplatnit, potřebovat úřední překlad této listiny.

Jakých veřejných listin se zjednodušení týká

Nařízení se týká zejména matričních dokladů (např. rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině), a dále např. výpisu z Rejstříku trestů, osvědčení o st. občanství, dokladů o rozvodu, potvrzení o pobytu či potvrzení o žití. Musí se jednat o originály nebo ověřené kopie vyhotovené orgány (vydávajícího) členského státu.

Výčet veřejných listin, na které se nařízení o veřejných listinách použije, je uveden v článku 2. To jsou listiny, u nichž již není třeba vyššího ověření apostilou.

K většině z těchto veřejných listin jsou navíc v přílohách č. I – XI nařízení o veřejných listinách vypracovány výše uvedené vícejazyčné formuláře. Veřejná listina, k níž úřad může připojit tento vícejazyčný formulář, tedy nepotřebuje ani úřední překlad. Vícejazyčné formuláře se aplikují v zásadě na matriční doklady a na doklady o místě pobytu v domovském členském státě. Naopak k dokladům týkajícím se občanství (osvědčení o st. občanství, nabytí či pozbytí st. občanství) či k soudním rozhodnutím v oblasti rodinného práva (rozvod, osvojení) bude i nadále potřeba úřední překlad, pokud ovšem nespadají do působnosti nějakého jiného nařízení EU, jak je tomu například u rozvodových rozsudků. V kontextu registrace rozvodu tedy odkazujeme na naši stálou informaci v části webové stránky „matrika“, kde se hovoří o osvědčení rozvodu dle čl. 39 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003.

V praxi uvedený nový režim znamená, že např. pro účely podání žádosti o zápis dítěte narozeného v Nizozemsku do zvláštní matriky v Brně postačí, aby rodiče předložili nizozemský rodný list s připojeným vícejazyčným formulářem, ve kterém budou potřebné informace uvedeny i v  češtině. Vícejazyčný formulář připojí k rodnému listu příslušný obecní úřad (gemeente), resp. matrika tohoto úřadu (burgerzaken).

Informace k nizozemským veřejným listinám

Informace k požadavkům na legalizaci cizozemských veřejných listin pro jejich použití v Nizozemsku je publikována zde:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren

Další informace naleznete také na evropském portálu e-Justice:

- informace k veřejným listinám, na které se nařízení vztahuje: https://beta.e-justice.europa.eu/551/NL/public_documents?init=true

- vícejazyčné formuláře: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/NL/public_documents_forms

POZOR!

Vícejazyčný standardní formulář nelze zaměňovat s mezinárodním výpisem z BRP (International BRP Extract / international uittreksel uit de BRP). Tento mezinárodní výpis v několika jazycích (vydávaný podle Vídeňské úmluvy z r. 1976) nizozemské úřady cizincům často nabízejí. Mezi jazyky, ve kterých je tento vícejazyčný mezinárodní výpis vydáván, ale není čeština a pro řízení v ČR je tudíž sám o sobě nepoužitelný. Pokud by jej chtěl klient pro řízení v ČR uplatnit, musel by být opatřen úředním překladem do češtiny.

Je třeba požadovat nizozemský výpis z BRP s vícejazyčným formulářem (standaarduittreksel met bijlage - meertalig modelformulier) podle nařízení (EU) 2016/1191.

Informace k českým veřejným listinám

České matriky připojí vícejazyčný formulář k (českým) matričním dokladům vydaným po 1. 1. 2015. Pokud je matriční doklad (typicky rodný, oddací či úmrtní list) starší, je třeba požádat o vydání jeho duplikátu a o připojení vícejazyčného formuláře k tomuto duplikátu. Takovou žádost může klient podat i prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu, viz informace k duplikátům matričních dokladů v sekci naší internetové stránky - "Matrika".

Závěrem

Jsme si velmi dobře vědomi toho, že tato nová právní úprava v konečném důsledku přináší našim klientům podstatné zjednodušení při uplatňování nizozemských veřejných listin v ČR (a naopak).  Nicméně zastupitelské úřady slouží jen jako podací místo klientům v cizině a žádné z dotčených veřejných listin nevydávají. Proto je vhodné s individuálním dotazem k vícejazyčnému formuláři kontaktovat přímo úřad, který požadovanou veřejnou listinu bude vydávat. Věříme, že aplikační praxe nizozemských a českých úřadů se v této nové agendě bude postupně zpřesňovat. Pokud kontakty na příslušný český úřad (zpravidla matriku) neznáte, doporučujeme využít Portál veřejné správy: https://portal.gov.cz/obcan/ nebo vyhledávač českých úřadů na portálu https://www.statnisprava.cz/

 

 

přílohy

Nařízení 2016-1191 cs 11 MB PDF (Acrobat dokument) 25.1.2019

Verordening 2016-1991_nl 11 MB PDF (Acrobat dokument) 25.1.2019