english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro krajany žijící v zahraničí

Informace zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti pana Mgr. Jiřího Krátkého, M. A.

Vážení přátelé, milí krajané,

dovoluji si Vás pozdravit na začátku roku 2020 a popřát Vám pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů po celý rok. S řadou z Vás jsem měl možnost se osobně potkat v roce minulém při svých cestách do zahraničí, kdy jste se podíleli na jejich programovém zajištění nebo naopak při Vašich návštěvách v Praze, kdy jste za mnou sami z vlastní iniciativy přicházeli s Vašimi náměty. Jak víte, v letošním roce končí třetí pětiletý cyklus vládního programu podpory krajanů a právě pro vznik dalšího cyklu programu byly všechny Vaše připomínky důležitým podkladem. I proto bych Vám chtěl na tomto místě upřímně poděkovat za tuto oboustranně obohacující komunikaci a spolupráci a doufám, že v podobném rytmu budeme společně pokračovat v rozvoji  krajanské agendy i v roce současném.

Minulý rok proběhl ve znamení připomenutí si 30 let od Sametové revoluce, zásadních politických změn a postupné přeměny našeho státu. Při této příležitosti se uskutečnila díky Vaším početným iniciativám a obětavé práci v zahraničí řada úspěšných oslav, které napomohly ke zviditelnění Vaší práce a  české přítomnosti v jednotlivých zemích a městech. Rád v tomto ohledu vzpomínám na sérii listopadových akcí na západním pobřeží USA, které jsme společně připravili nebo na římskou připomínku 30. výročí svatořečení Anežky České spojenou s českou národní poutí.

Při vzpomínce na loňský rok nemohu zapomenout na návštěvy u bezpočtu českých škol v zahraničí, především ve Velké Británii, USA, Chorvatsku, Itálii a Rakousku a poděkovat učitelům za tuto dobrovolnickou práci, kterou napomáhají rozvíjet moderní linii českého krajanství pro příští generace. V tomto směru bych Vás chtěl ubezpečit, že pečlivě monitorujeme všechny Vámi zmiňované potřeby  jednotlivých škol a budeme i nadále usilovat o další prohlubování jejich systémového zajištění, které se nám díky další spolupráci s Vámi a MŠMT ČR daří.

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí bude i nadále patřit mezi priority naší činnosti i v roce 2020. Proto nás těší, že se letos opět uskuteční tradiční, tento rok již dvanáctý v pořadí, Týden češtiny ve světě  ve dnech 27. 7. – 31. 7. 2020, který pořádá spolek Česká škola bez hranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí. Bližší informace ohledně doprovodných akcí – seminářů, kurzů pro vyučující či letního jazykového tábora – budou dostupné na webové stránce www.csbh.cz. Velmi nás těší, že k vytváření pevné sítě přispívají i národní a regionální konference českých škol v zahraničí. Jedna z nich, se místo tradičního konání v zahraničí, poprvé uskuteční v roce 2020 v Čechách, a to díky spolupráci s kmenovou školou v Praze. 

Znovu připomínáme krajanům užitečnou pomoc a metodickou oporu pro výuku českého jazyka v zahraničí, která pomáhá zkvalitňování výuky, a kterou naleznete v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy http://ujop.cuni.cz.

Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz Vám nabízí jak informace o českém vysokém školství  pro zahraniční studenty na samostatném webu www.studyin.cz, tak i komunikační platformu pro zájemce o sdílení informací či metod v podobě elektronického časopisu Krajiny češtiny.

Tradičním informačním kanálem pro naše krajany je v roce 2020 nově přejmenované Radio Prague International www.radio.cz, které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i webovou stránku www.rozhlas.cz/krajane .

V roce 2020 pokračuje projekt Svatá Ludmila 1100, který se věnuje i v zahraničí připomenutí si výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, jehož hlavní oslavy proběhnou v roce 2021 v Čechách. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě.  Vzhledem k přesahu významu této české světice i v zahraničí považujeme tento projekt za zajímavý i pro Čechy žijící v zahraničí.  Bližší informace o projektu lze nalézt na webu http://www.svataludmila.cz/cs/#uvod .

V září (28. a 29. září 2020) se v Praze uskuteční konference na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“, kterou připravuje Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Akademie věd ČR a Ministerstvo zahraničních věcí.

            Nadále bude v tomto roce ve své činnosti pokračovat Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí zřízená v roce 2017, která zpřístupnila v červnu 2018 informační databázi „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“ www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/. Na jejím programu se kromě tradičních témat objeví i specifická témata, jako např. rumunský Banát.

Vzhledem k tomu, že  v tomto roce končí pětileté období Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který byl schválen usnesením vlády ČR v roce 2015 na léta 2016-2020, probíhá aktuálně příprava  dalšího pětiletého období, na léta 2021 – 2025. Při jeho přípravě jsme využili Vašich informací a připomínek. Usilujeme o navýšení finančního pokrytí programu, které by reflektovalo příslušný nárůst počtu krajanských spolků a vašich aktivit ve světě v posledních letech.

            Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za výbornou spolupráci v minulých letech jménem svým i celého pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.      

 

S uctivým pozdravem

Mgr. Jiřího Krátký, M. A.

zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

 

Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2020:

 

 1. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí – tato část je v gesci MŠMT. Na jeho implementaci se kromě MŠMT podílí i Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT, a MZV.

   

   

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

 

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

           

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/ v rubrice Kurzy a studenti. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

Pozn. Webový odkaz se pravděpodobně v průběhu března změní z důvodu úpravy webu DZS. Krajané budou  ze strany ZÚ/ GK  bez odkladu informováni.

 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

 

 • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až únor 2021) do 15. 3. 2020

 • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až červen 2021) do 15. 3. 2020

 • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až červen 2021) do 15. 8. 2020

   

  Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše).

   

  Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a ZÚ/GK vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

   

  Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

   

   

  2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (od r. 2019 nově v Poděbradech)

   

  Termín kurzu:

   

  Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

   

  Místo konání kurzu:   Učebna nachází ve 4. patře budovy bez možnosti využití výtahu. Studenti tuto cestu absolvují min 2x až 3x denně. Dále je třeba počítat s pěšími přesuny mezi místem ubytování, výuky a stravování, s výlety a exkurzemi mimo Poděbrady.

   

  Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/, rubrika Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2020.

  Pozn. Webový odkaz se pravděpodobně v průběhu března změní z důvodu úpravy webu DZS. Krajané budou ze strany ZÚ/ GK  bez odkladu informováni.

   

   

  Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše).

   

  Prostřednictvím ZÚ/GK bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení).

  Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

   

   

              3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských        komunit

   

  Termín kurzu:

 

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

 

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/ v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2020.

Pozn. Webový odkaz se pravděpodobně v průběhu března změní z důvodu úpravy webu DZS. Krajané budou ze strany ZÚ/ GK  bez odkladu informováni.

 

 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše).

 

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

 

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

 

 

Důležité!

 

 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS.

 • Komise zástupců MZV, MŠMT a DZS se schází krátce po 15. 3. 2020, proto na později dodané žádosti nebude brán zřetel.

 • Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

   

   

 • Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV

   

  V roce 2020 bude (v souladu s usnesením vlády č. 887 ze dne 9. prosince 2019) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách:

  www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

   

  Je zde (od února 2020) umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2021 s možností přímého odeslání. V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí ZÚ v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

   

  Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

   

  V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou a opravami krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

   

  Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2021, tj. do 1. srpna 2020 na místně příslušný ZÚ/GK.

   

  Dle platných pravidel je potřeba provádět vyúčtování peněžního daru za předchozí rok za předpokladu, že spolek byl obdarován. Vyúčtování peněžního daru na rok 2019 se předkládá do 15. 1. 2020 místně příslušnému ZÚ/GK. Formulář k vyúčtování je ke stažení na výše uvedené webové adrese. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.

 

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2020 bude zasíláno ve 2. čtvrtletí roku 2020.