tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pomoc českým občanům v nouzi

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen řešit tuto situaci sám.

Pomoc v nouzi může mít různou formu v závislosti na konkrétním případu. Může spočívat v poskytnutí informace nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, v pomoci se zjištěním nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu svých příbuzných či přátel, nebo za účelem získání zaměstnání, a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí a nikoli již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se také o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí.

V případě, že se na území Vietnamu ocitnete v nouzi, kontaktujte neprodleně naše velvyslanectví. Obrátíte-li se na zastupitelský úřad se žádostí o pomoc, uvědomte si prosím, že k tomu, abychom vám mohli účinně pomoci, je nezbytná vaše maximální spolupráce při řešení daného problému. V prvé řadě nám při komunikaci s námi sdělte vaše jméno a příjmení, přesné místo, kde se nacházíte, a telefonní spojení na vás.


Čeští občané se mohou před svým plánovaným pobytem v zahraničí dobrovolně registrovat v rámci webové aplikace DROZD, která slouží k informování zaregistrovaných občanů prostřednictvím hromadných emailů či SMS např. v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů aj. V případě zájmu se můžete zaregistrovat na adrese http://drozd.mzv.cz.


V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu

Je třeba se osobně dostavit na velvyslanectví v Hanoji (doporučujeme nás předem kontaktovat telefonicky) s následujícími náležitostmi:

- 2 (dvě) barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
- policejní protokol o události vystavený vietnamskou policií,
- kopie ztraceného/odcizeného cestovního dokladu (pokud ji máte),
- finanční prostředky k úhradě poplatku (400,- Kč) dle aktuálního kurzu.

Na základě žádosti zastupitelský úřad provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR a vystaví cestovní průkaz, který slouží k návratu zpět do ČR a je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou pro tento účel.

Občan si již následně sám zajistí vystavení vietnamského výjezdního víza do cestovního průkazu ČR. Výjezdní vízum vydává Immigration Deparment za poplatek cca 50,- USD ve lhůtě jednoho týdne.  Z tohoto důvodu doporučujeme řešit situaci ztráty/odcizení cestovního dokladu co nejdříve po jejím zjištění.


V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

Nejrychlejším způsobem pomoci je zaslání peněz prostřednictvím specializovaných finančních společností (např. Western Union) příbuznými či přáteli z ČR. Vedle rychlosti (v řádu desítek minut) je výhodou i rozsáhlá síť poboček na celém světě a neomezená výše zasílané částky. Peníze si může občan vyzvednout na kterékoli pobočce Western Union po předložení dokladu totožnosti a přiděleného kódu. V ČR má Western Union mimo jiné své pobočky i na většině poboček České pošty. Ve Vietnamu jsou pobočky Western Union rovněž velmi rozšířené. Adresy poboček a další informace je možno vyhledat na webové stránce www.westernunion.com

Zastupitelský úřad vám může v této souvislosti pomoci s kontaktováním vašich příbuzných či přátel v ČR.


V případě úmrtí

Pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, ve zjištění náležitostí k uvolnění lidských ostatků k repatriaci do ČR apod.

V případě, že měla zesnulá osoba uzavřeno cestovní připojištění (jehož pořízení před cestou do zahraničí doporučujeme), veškeré vyřizování je mnohem jednodušší a probíhá nikoli cestou velvyslanectví, ale prostřednictvím pojišťovny.


V případě hospitalizace

Pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s ošetřujícím lékařem v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, ve zprostředkování kontaktu na příbuzné v ČR apod.


V případě zadržení či uvalení vazby

Je právem občana požádat o kontaktování svého zastupitelského úřadu. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, ve zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v informování příbuzných v ČR apod.