tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o biometrický cestovní pas ČR

Cestovní doklady České republiky jsou vydávány s biometrickými údaji, které zahrnují digitální zobrazení obličeje a otisky prstů, jež jsou snímány žadatelům starším 12 let.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, stanovuje následující:

 • - cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (dále jen "biometrický cestovní pas") se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let nebo 10 let občanům starším 15 let,
 • - žádost o cestovní doklad může podat občan starší 15 let. Pokud je žadatelem nezletilý občan (15-18 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (v případě, že zákonný zástupce není podání žádosti přítomen). Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce,
 • - žadatelům starším 12ti let se při podání žádosti snímají otisky prstů,
 • - děti školního věku dostatečně ovládající psací písmo podepisují žádost v rubrice "Podpis žadatele". Daný podpis bude zobrazen ve vyhotoveném cestovním dokladu,
 • - je-li žádost podána u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, biometrický cestovní pas se vydává ve lhůtě 120 dnů; je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, biometrický cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů,
 • - biometrický cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, že je žádost podávána u zastupitelského úřadu, je možné převzít cestovní doklad i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu  nebo posledního trvalého pobytu na území ČR (honorární konzuláty ČR ve Vietnamu nejsou oprávněny předávat cestovní doklady ČR),
 • - žadatel o vydání pasu musí podat svou žádost osobně, zastupování na základě plné moci při řízení o vydání biometrického cestovního pasu či o doplnění údajů v tomto pase je vyloučeno. V případech zvláštního zřetele může vyhotovený cestovní doklad převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele,
 • - zákon stanoví následující důvody skončení platnosti cestovního dokladu:

              a) uplynutím doby v něm vyznačené,

              b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení – občan je povinen neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu,

              c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

              d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého,

 • - držitel je povinnen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání nebo zastupitelskému úřadu.

 

K žádosti o vydání biometrického pasu je žadatel povinen předložit:

 1. doklad totožnosti žadatele (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, platný řidičský průkaz ČR, platný cizozemský identifikační průkaz),
   
 2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (občanský průkaz, cestovní pas, matriční doklad, v případě vdaných žen český oddací list),
   
 3. doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, osvědčení o státním občanství ČR mladší 1 roku),
   
 4. doklad o rodném čísle (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, doklad o přidělení rodného čísla, nebo matriční doklad),
   
 5. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů,
   
 6. nepovinné - příslušný doklad o získaném  akademickém titulu, žádá-li občan o zápis tohoto titulu do cestovního dokladu
   
 7. při žádosti zákonného zástupce o biometrický pas pro dítě do 15 let – rodný list dítěte, doklad o státním občanství dítěte,
   
 8. 1 fotografie, 
  DŮLEŽITÉ: Fotografie musí splnit následující požadavky: barevná, odpovídající současnému vzhledu žadatele, rozměry 5x5 cm, minimální rozlišení 250 DPI, bílé pozadí, zobrazení tváře ve vysoké kvalitě s přirozenými barvami a leskem (nesmí být upravováno). Viz model fotografie (pdf, 68kB).

  Další praktické informace k požadavkům na fotografii: fotografie nesmí podstoupit
   jakéhokoli retušování či dodatečné úpravy ve photoshopu či jiném grafickém programu, ramena musí být vodorovně, mezi hlavou a horním okrajem fotografie musí být prostor alespoň 5 mm. Dle dosavadních zkušeností prozatím nejlepších výsledků při vyhotovování akceptovatelné biometrické fotografie dosáhly fotolaby:
  - Nguyen Binh Studio, 42 Hai Ba Trung, Ha Noi, tel.: 043 8256583, 0912 103 648, 0977 386 568, nguyenbinhstudio@gmail.com,
  - Saigon Photo Center, 114 Bis Nam Ky Khoi Nghia, Q1, Ho Chi Minh City, tel.: 3825 8735, 0903 832 224, www.saigonphotocenter.com.vn.


Dále musí žadatel při podání žádosti uhradit správní konzulární poplatek ve výši 1200 Kč u žadatelů starších 15 let a 400 Kč u žadatelů mladších 15 let (hrazeno ve VND v hotovosti dle aktuálního směnného kurzu).

Dosavadní, ačkoli již neplatný pas, je třeba odevzdat nejpozději při převzetí nového pasu. Pokud došlo ke ztrátě či odcizení dosavadního pasu, je třeba předložit vyplněné a podepsané oznámení.

Za účelem podání žádosti o cestovní doklad je nutné si sjednat předem schůzku prostřednictvím emailu consulate_hanoi@mzv.cz. Doporučujeme Vám těsně před Vaší cestou na náš úřad nás kontaktovat telefonicky či e-mailem za účelem ověření, zda je systém funkční. V případě nefunkčnosti systému by Vaše cesta byla zbytečná, neboť nelze žádost přijmout a ani není možno již vyhotovený pas předat.

V případě žádosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (jeden z rodičů).
Vyžaduje se osobní účast jak zákonného zástupce, tak i dítěte s ohledem na potřebu podpisu a snímání otisků prstů. K žádosti je třeba předložit výše uvedené dokumenty, vyplněné a podepsané prohlášení k občanství v případě nezletilé osoby a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Za občana mladšího 15 let vyhotovený pas přebírá zákonný zástupce, který žádost podal. Osobní účast dítěte při převzetí pasu se nevyžaduje.

V případě žádosti občana ve věku 15-18 let se žádost podává v přítomnosti zákonného zástupce (jeden z rodičů), který musí podepsat souhlas s vydáním pasu pro nezletilého občana. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce musí být k žádosti přiložen jeho souhlas s úředně  ověřeným podpisem. Jinak platí postup jako v případě dospělého žadatele.

Pozn: není možné, aby občan současně s pasem žádal o vydání matričního dokladu z odd. zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství.

přílohy

form_ztrata-odcizeni 13 KB PDF (Acrobat dokument) 29.11.2012

form_prohlaseni_obcanstvi_nezletily 25 KB PDF (Acrobat dokument) 26.11.2012

Vzor fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 3.6.2016