tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace matriční události - narození ve Vietnamu

Proces registrace nově narozeného českého občana v zahraničí na zvláštní matrice Brno-střed je nutné zahájit co nejdříve.

V případě, že se dítě narodilo ve Vietnamu, žádost o vystavení jeho českého rodného listu se podává společně se žádostí o vystavení jeho osvědčení o státním občanství České republiky. Oba dokumenty jsou nezbytné pro to, aby dítě mohlo požádat o český cestovní pas.

Žádost lze podat na velvyslanectví v Hanoji osobně, v rámci úředních hodin, na základě předem sjednané schůzky prostřednictvím emailu consulate_hanoi@mzv.cz.

Zastupitelský úřad následně žádost postupuje příslušným úřadům v ČR, kterými jsou Úřad městské části Praha 1 (k vystavení osvědčení o státním občanství) a Zvláštní matrika v Brně (k vystavení rodného listu). Vyřízení žádosti trvá přibližně 3-4 měsíce.

K podání žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR a rodného listu dítěte narozeného ve Vietnamu je třeba předložit:

Pokud se dítě narodilo mimo manželství, je nutno prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit otcovství v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě je nutno přiložit:

  • - je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci,
  • - je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela,
  • - je-li matka dítěte svobodná a na cizozemském rodném listu je otec uveden, cizozemskou veřejnou listinu vydanou příslušným orgánem cizího státu, z níž vyplývá otázka otcovství; pokud toto nelze ze závažných důvodů opatřit, učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti s dohodou o příjmení,
  • - je-li matkou  občanka VSR a otcem je občan ČR, a otec není zapsán ve vietnamském rodném listu dítěte, není možno určit otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů na zastupitelském úřadě ČR, ale je třeba postupovat v souladu s čl. 22 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 12. října 1982 (předpis č. 98/1984 Sb.) a o určení otcovství požádat u příslušné provinční pobočky Ministerstva spravedlnosti VSR.

 

Pokud se dítě narodilo mimo manželství, postup nabytí českého státního občanství se řídí podle § 6, § 7 a případně § 28 zákona č. 186/2013 Sb. (Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů):

§ 6
Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství státního občana České republiky.

§ 7
(1) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „stát Evropské unie“), anebo má trvalý pobyt na území České republiky, anebo je bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky.

(2) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících (tzn. že tato zkouška musí být provedena certifikovanou laboratoří v ČR).

Více informací k zákonu o státním občanství ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.