tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě

Zastupitelské úřady ČR nejsou klasickými matričními úřady. Uzavírat manželství na diplomatických misích České republiky v zahraničí lze proto jen v mimořádných a odůvodněných případech.

Na zastupitelském úřadě v Hanoji mohou sňatek uzavřít v souladu s platnou Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou č. 15/1981 Sb. pouze dva občané České republiky, a to pouze ve výše uvedených odůvodněných případech.

Sňatek mezi občanem České republiky a občanem Vietnamské socialistické republiky lze uzavřít pouze před příslušným vietnamským úřadem.

Manželství lze na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí uzavírat jen v mimořádných a odůvodněných případech – ve své písemné žádosti proto odůvodněte, z jakého důvodu sňatek na zastupitelském úřadu požadujete.

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě se řídí českým právním řádem, tj. zákonem č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. Před zastupitelským úřadem nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci.

V případě souhlasu vedoucího zastupitelského úřadu ČR s uskutečněním obřadu musí snoubenci splnit následující podmínky:

  1. předložit vyplněný Dotazník k uzavření manželství (PDF, 203 KB),
  2. předložit rodný list,
  3. předložit doklad o státním občanství,
  4. předložit výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (případně obdobný doklad, pokud má snoubenec trvalý pobyt v cizině a pokud je cizím státem vydáván),
  5. předložit výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  6. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - viz informace Ministerstva vnitra ČR,
  7. předložit pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (v případě rozvodu v cizině je nutné připojit rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána).

Zastupitelský úřad po uzavření sňatku vystavuje snoubencům potvrzení o uzavření manželství, které jim slouží jako doklad do obdržení oddacího listu. Protokol o uzavření manželství je zasílán na Zvláštní matriku v Brně, která následně vystaví oddací list a zašle jej na požadovanou adresu.

Poplatek za podání žádosti o uzavření sňatku na zastupitelském úřadu odpovídá výši 5.000 Kč v místní měně. Poplatek se hradí v hotovosti.

Více informací k uzavírání manželství českých občanů v zahraničí, příp. na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí můžete nalézt na Portálu veřejné správy, příp. na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

přílohy

Dotazník k uzavření manželství 202 KB PDF (Acrobat dokument) 10.5.2016