tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro vstup na území České republiky

Na všechny osoby vstupující na území České republiky se vztahují platná ochranná opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souvislosti s epidemií COVID-19.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je krátkodobě možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Od 9. 11. 2020 platí níže uvedené pravidla pro vstup na území České republiky. Upozorňujeme, že při plánování cesty na území ČR je nutné zohlednit též přijatá opatření a omezení dalších států, zejména sousedních států České republiky, které mohou omezovat tranzit přes své území na cestě do ČR.

Zjednodušený přehled pravidel vstupu na území ČR - občané ČR i cizinci (PDF, 156 KB)


Všechny osoby vstupující na území ČR jsou povinny:

a) v případě jakýchkoli příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta čichu, celková slabost, apod.) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému praktickému lékaři, a nejsou-li u žádného lékaře registrováni, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID19.


Osoby, které v posledních 14 dnech před vstupem do ČR pobývaly déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 stanoveným Ministerstvem zdravotnictví ČR (pozn. platí též pro občany ČR, kteří se vrací do vlasti z Vietnamu), jsou dále povinny:

 1. před vstupem na území ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář (informace k Příjezdovému formuláři (PDF, 205 KB)),
 2. předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře při hraniční nebo pobytové kontrole,
 3. do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a odevzdat výsledek místně příslušné krajské hygienické stanici (nevztahuje se na osoby mladší 5 let; diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní; pro občany EU a cizince s povoleným dlouhodobým či trvalým pobytem v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR; pro pracovníky mezinárodní dopravy),
 4. nosit po dobu 10 dní nebo do doby ukončení karanténního opatření ochranné prostředky dýchacích cest (roušku)(nevztahuje se na děti mladší 5 let),
 5. nevykonávat volný pohyb po dobu pobytu na území nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření s výjimkou cest nezbytně nutných - viz ochranné opatření, bod II. (nevztahuje se na osoby mladší 5 let).
   

Pozn. Vietnamská socialistická republika není zařazena ne seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu její absence na seznamu bezpečných zemí konsolidovaném na úrovni EU.

Občané ČR, občané EU, a občané třetí země s povoleným dlouhodobým či trvalým pobytem v některém členském státě Evropské unie, mohou splnit povinnost podrobit se na vlastní náklady testu RT-PCR předložením RT-PCR testu, který byl proveden v členském státě EU a není starší 72 hodin. Výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Pro účely provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 uvádíme odkaz na seznam odběrových center.


Rozlišení podmínek vstupu dle státního občanství:

1) Občané ČR a EU (včetně občanů Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Spojeného království, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu):

- občané ČR a EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech před vstupem do ČR na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, musí po vstupu na území splnit podmínky aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (tabulka ​Pravidla pro vstup na území od 17. 11. 2020 (PDF, 202 KB)), viz též popis v příslušném odstavci výše.

- občané ČR a EU, kteří přijíždějí ze státu, jež je uveden na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19,  aniž by v předchozích 14ti dnech pobývali na území země, jež není na seznamu uvedena, po dobu delší než 12 hodin, nepodléhají při vstupu na území žádným dalším povinnostem.


2) Občané třetích zemí:

- občanům třetích zemí, které  jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, a cizincům s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, je vstup na území České republiky povolen za podmínek viz tabulka Pravidla vstupu.

- pro občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích, platí zákaz vstupu na území ČR s výjimkou níže uvedených:

 • - pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu vydaných Českou republikou,
 • - pro cizince, kterým bylo po 11. 5. 2020 vydáno Českou republikou krátkodobé vízum,
 • - pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii,
 • - pro rodinné příslušníky ve smyslu §15a ost. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm na území České republiky,
 • - je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR,
 • - pro pracovníky mezinárodní dopravy,
 • - pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, včetně soukromých služebních osob, a pro držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky do 14 dní za služebním účelem,
 • - v naléhavých mimořádných situacích,
 • - pro cizince, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně žije ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR vystaveno potvrzení Ministerstvem zahraničních věcí ČR (vztahuje se pouze na občany zemí nepodléhající vízové povinnosti).


Bližší informace viz ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví a tabulka ​Pravidla pro vstup na území od 17. 11. 2020 (PDF, 202 KB) a na webových stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví České republiky.


Důležité upozornění na cestovní omezení v rámci schengenského prostoru v souvislosti s onemocněním COVID-19

V rámci opatření, která mají omezit šíření onemocnění COVID-19, zavedly jednotlivé státy schengenského prostoru cestovní omezení, a to i na některých hranicích mezi sebou. V závislosti na vývoji epidemiologické situace uvnitř i vně EU mohou být cestovní omezení uvolněna, nebo opět zavedena. Všichni cestující jsou povinni před odjezdem ověřit, zda nějaká cestovní omezení platí. Držitelé schengenských víz musí dodržovat platná cestovní omezení a na vstup do schengenského prostoru nemají automatický nárok.